ОСОБЛИВОСТІ ДОБРОВІЛЬНОГО КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ АВТОРСЬКИМИ ТА (АБО) СУМІЖНИМИ ПРАВАМИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАКТИКА ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ

Олександр Костів

Анотація


Стаття присвячена дослідженню особливостей добровільного колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами, нормативно-правовому регулюванню зазначеної сфери відносин та практиці його впровадження. Проаналізовано вимоги до організацій, які можуть здійснювати добровільне управління, а також правові підстави набуття ними прав на здійснення такого управління. Встановлені також відмінності між добровільним та розширеним і обов’язковим колективним управлінням.


Ключові слова


авторське право і суміжні права, колективне управління, добровільне колективне управління, правовласник

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994. № 13. ст. 64 [in Ukrainian].

Майданик Л.Р. Колективне управління майновими авторськими та суміжними правами за цивільним законодавством України: монографія. Київ: Алеута, 2013. 48 с.

Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» від 15.05.2018 № 2415-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР)/ 2018. № 32. Ст. 242.

Реєстр організацій колективного управління URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=2e29db4f-7ddf-49bc-bc06-608a149d0d69&title=KolektivneUpravlinniaUSferiAvtorskogoPravaIS umizhnikhPrav (дата звернення: 04.06.2021).

Цивільний кодекс України [Civil Code of Ukraine] від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. №№ 40-44. Ст. 356.

Крижна В.М. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Цивільне право: підруник: у 2 т. / В.І. Борисова (кер. авт. кол.), Л.М. Баранова, Т.І. Бєгова та ін; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. Харків: Право, 2011. Т. 2. 816 с.

Мисенко О. Правові підстави встановлення державою колективного управління. URL: https://blog.liga.net/user/amyisenko/article/38957.