ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ З ПОЗИЦІЇ РЕКОДИФІКАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Ігор Якубівський

Анотація


Стаття присвячена дослідженню питання про оновлення законодавчих підходів до закріплення видів об’єктів права інтелектуальної власності в умовах рекодифікації цивільного законодавства України. Враховуючи міжнародно-правові зобов’язання України та євроінтеграційний вектор розвитку її національного законодавства, до об’єктів права інтелектуальної власності мають у будь-якому разі бути віднесені об’єкти авторського права (включаючи комп’ютерні програми і бази даних), об’єкти суміжних прав, винаходи, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів, сорти рослин, ноу-хау. Доведено доцільність вилучення з числа об’єктів права інтелектуальної власності наукових відкриттів і раціоналізаторських пропозицій, а також доповнення видів таких об’єктів доменними іменами.


Ключові слова


об’єкт права інтелектуальної власності; наукове відкриття, раціоналізаторська пропозиція, ноу-хау, доменне ім’я

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.

Кодифікація цивільного законодавства на українських землях: У 2 т. Т. 2 / за ред. Р. О. Стефанчука та М. О. Стефанчука. Київ: Правова єдність, 2009. 1240 с.

Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (Signed at Stockholm on July 14, 1967 as amended on September 28, 1979) (Authentic text). URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/283854 (дата звернення: 23.05.2021).

Paris Convention for the Protection of Industrial Property (as amended on September 28, 1979) (Official translation). URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/288514 (дата звернення: 26.05.2021).

Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: комментарий / пер. с фр. Н. Л. Тумановой; под ред. М. М. Богуславского. Москва: Прогресс, 1977. 309 с.

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (as amended on September 28, 1979) (Authentic text). URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/283698 (дата звернення: 28.05.2021).

International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations (October 26, 1961) (Authentic text). URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/289757 (дата звернення: 25.05.2021).

WIPO Copyright Treaty (WCT) (adopted in Geneva on December 20, 1996) (Authentic text). URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/295166 (дата звернення: 30.05.2021).

International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (1961, as revised at Geneva 1972, 1978 and 1991). URL: https://upovlex.upov.int/en/convention (дата звернення: 23.05.2021).

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 1994 (as amended on 23 January 2017). URL: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/31bis_trips_01_e.htm (дата звернення: 27.05.2021).

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована із заявою Законом України від 16.09.2014 р. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 40. Ст. 2021.

Капіца Ю. М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку. Київ: Академперіодика, 2017. 664 с.

Гаврилов Э. П. Право интеллектуальной собственности Российской Федерации: законодательство и доктрина. Очерки права интеллектуальной собственности: сб. ст. / отв. ред. И. В. Спасибо-Фатеева. Харьков: Право, 2018. С. 193–200.

Комзюк Л. Т. Система інтелектуальних прав (деякі «дисидентські» роздуми de lege ferenda). Система права інтелектуальної власності у порівняльному контексті: матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 14 травня 2021 р.) / за заг. ред. А. О. Кодинця, Л. Т. Комзюка. Київ, 2021. С. 65–75.

Prawo własności przemysłowej. T. I: Wynalazki, wzory użytkowe, projekty racjonalizatorskie / wprowadzenie Michał du Vall. Kraków: Zakamycze, 2005. 1017 s.

Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. № 2210-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 12. Ст. 64.

Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 36. Ст. 164.

Концепція оновлення Цивільного кодексу України. Київ: АртЕк, 2020. 128с.

Правова система України: Історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 3: Цивільно-правові науки. Приватне право / за заг. ред. Н. С. Кузнєцової. Харків: Право, 2008. 640 с.

Богуславский М. М. Вопросы авторского права в международных отношениях: междунвродная охрана произведений литературы и науки. Москва: Наука, 1973. 279 с.

Geneva Treaty on the International Recording of Scientific Discoveries (adopted in Geneva, March 3, 1978). URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/other_treaties/gsd-treaty.pdf (дата звернення: 30.05.2021).

Салицкая Е. А. Правовая охрана интеллектуальных прав на научно-исследовательские результаты: дисс. … канд. юрид. наук. Москва: Ин-т зак-ва и сравнит. правовед. при Правительстве РФ, 2018. 238 с.

Кодифікація приватного (цивільного) права України / за ред. А. С. Довгерта. Київ: УЦПС, 2000. 336 с.

Основи інтелектуальної власності / за матеріалами ВОІВ. Київ: Ін Юре, 1999. 578 с.

WIPO Intellectual Property Handbook / WIPO Publication № 489 (E). Second edition. 2004. 460 р. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/ intproperty/489/wipo_pub_489.pdf (дата звернення: 01.06.2021).

Булат Є. А. Проблеми удосконалення правової охорони результатів інтелектуальної діяльності в процесі інтеграції України в європейський дослідницький простір: дис. … докт. юрид. наук. Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 2017. 386 с.

Шишка Р. Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: монографія. Харків: Вид-во НУВС, 2002. 368 с.

Prawo własności przemysłowej: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/571177(дата звернення: 25.05.2021).

Святоцкий А. Д., Крайнев П. П., Прахов Б. Г. Право интеллектуальной собственности на рационализаторское предложение / под ред. А. Д. Святоцкого. Київ: Ін Юре, 2004. 128 с.

Федюк Л. В. Особисті немайнові права юридичних осіб: монографія. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2013. 500 с.

Бойко Д. В. Правова природа доменних імен Інтернет: монографія. Харків: Право, 2013. 164 с.

Кодинец А. А. Проблемы правовой защиты средств индивидуализации в Украине. Альманах цивилистики: сб. статей. Вып. 2 / под. ред. Р. А. Майданика. Киев: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. С. 179–188.