ВИЗНАННЯ ДОКАЗІВ НЕДОПУСТИМИМИ ВНАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Ніна Рогатинська, Ліна Лісецька

Анотація


У статті проаналізовано сутність поняття доказів, які є недопустимими внаслідок порушення засад кримінального провадження. Досліджено погляди науковців, що стосується поняття недопустимості доказів. Розглянуто основні підстави визнання доказів недопустимими внаслідок недотримання засад кримінального провадження.


Ключові слова


докази, кримінальне провадження, недопустимість доказів, засади кримінального провадження

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб прав охоронними органами під час здійснення досудового розслідування URL: Закон України від 16 листоп. 2017 р. № 2213-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/card/2213-19 (дата звернення: 20.05.2021).

Стоянов М. М. Система правил допустимості доказів у кримінальному провадженні України. URL: http://pravoznavec.com.ua/period/article/68821/ %CC (дата звернення: 20.05.2021).

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996р. № 9 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя»: URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96 (дата звернення: 22.05.2021).

Вапнярчук В.В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування: монографія. Харків: Юрайт, 2017. 408 с.

Мирошниченко Т.М. Реалізація засади поваги до людської гідності у ході кримінального процесуального доказування. Проблеми законності. 2019. Вип. 146. С. 216 – 225.

Рішення Конституційного Суду України від 01.04.2008р. № 4 – рп/2008. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-08 (дата звернення: 18.05.2021).

Постанова Верховного Суду від 19.12.2018р. № 127/4546/16-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78979832 (дата звернення: 19.05.2021).

Постанова Верховного Суду від 01.03.2018р. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/72642008 (дата звернення: 20.05.2021).

Постанова Верховного Суду України від 12.10.2017 р. № 5-237кс(15)17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/EFEFEF6 974C1169B0C22581C4002F1008 (дата звернення: 20.05.2021).

Постанова Верховного Суду від 22.05.2018р. URL : http://reyestr.court.gov.ua/Review/74440195 (дата звернення: 23.05.2021).