Правові засади співробітництва україни та Європейського Союзу в правоохоронній сфері

Світлана Чернік

Анотація


У статті досліджуються правові засади співробітництва України з Європейським Союзом у сфері правоохоронної діяльності, визначаються його напрямки. Основна увага приділена співпраці України з агентствами ЄС, діяльність яких спрямована на боротьбу з транснаціональною злочинністю, зокрема, Агенцією Європейського Союзу із правоохоронного співробітництва (Europol), Європейською організацією з питань юстиції (Eurojust), Європейською агенцією з управління оперативним співробітництвом на зовнішніх кордонах держав-членів Європейського Союзу (Frontex). Визначено, що основними напрямками співпраці є обмін спеціальними знаннями, загальними зведеннями, результатами стратегічного аналізу, інформацією щодо процедур кримінальних розслідувань, надання консультацій та підтримки в окремих кримінальних розслідуваннях тощо.


Ключові слова


Європейський Союз, співробітництво, Європол, Євроюст, Європейська агенція Frontex

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Сірант М.М. Поліцейське співробітництво України і Європейського Союзу – правовий аспект. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2016. № 850. С. 353-360.

Конвенція, основана на статті К.3 Договору Європейського Союзу про заснування Європейської поліцейської установи (Конвенції Європолу) 03.11.1998 p. URL: http://cyberpeace.org.ua/files/konvencia_evropol.pdf (дата звернення: 20.05.2022).

Каркач М.П., Курочка М.Й. Деякі правові аспекти координаційної діяльності правоохоронних органів держав Європейського Союзу та України. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2015. №1. С. 107-115.

Рішення Ради про створення Європейського поліцейського відомства (Європол) № 2009/371/ПВД. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a78#Text (дата звернення: 20.05.2022).

Regulation (EU) 2016/794 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32016R0794 (дата звернення: 20.05.2022).

Угода між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво від 14.12.2016 р. № 984_001-16. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_001-16#n191 (дата звернення: 20.05.2022).

Консолідовані версії договору про Європейський Союз та договору про функціонування Європейського Союзу (2010/с83/01). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06#Text (дата звернення: 20.05.2022).

Грицаєнко Л. Органи Європейського Союзу з боротьби зі злочинністю та правові засади їх співробітництва з Україною. Вісник Національної академії прокуратури України. 2012. №1. С. 91-95.

Угода про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_024-16#Text (дата звернення: 20.05.2022).

Красноборова М. Організаційно-правові можливості залучення Євроюсту для сприяння діяльності спільних слідчих груп в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2020. №2. С.215-218.

Дворніченко Д. Ю. Роль FRONTEX в реалізації політики ЄС щодо протидії нелегальній міграції. Альманах міжнародного права. 2014. Вип. 4. С. 104-108.

Council Regulation (EC) № 2007/2004 of 26 October 2004 establishing a European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32004R2007 (дата звернення: 21.05.2022).

Митна енциклопедія: У двох томах. Т. 1: Відп. Ред. І. Г. Бережнюк. Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. 472 с.

Європейська Агенція з прикордонної та берегової охорони (FRONTEX). URL: https://dpsu.gov.ua/ua/vropeyska-agenciya-z-pitan-upravlinnya-operativnim-spivrobitnictvom-na-zovnishnih-kordonah-derzhav-chleniv-vropeyskogo-soyuzu-frontex/ (дата звернення: 21.05.2022).