Досвід правового регулювання позбавлення батьківських прав за законодавством Молдови та окремих держав Європейського Союзу

Валерій Борсук

Анотація


В науковій статті здійснено наукове дослідження досвіду правового регулювання позбавлення батьківських прав за законодавством Молдови та окремих держав Європейського Союзу. В статті зазначено, що законодавство Республіка Молдова та окремих держав Європейського Союзу, передбачає суттєві відмінності, як у правових підставах, порядку застосування позбавлення батьківських прав, так і у термінології. Зокрема, позбавлення батьківських прав відповідно до законодавства цих держав може мати назву «припинення права піклування» (Латвія), «позбавлення права піклування над дитиною» (Естонія), «позбавлення батьківської відповідальності» (Польща). Передбачається два види діянь, за які особа може бути позбавлена батьківських прав – кримінально карані діяння щодо дитини та дії щодо невиконання або неналежного виконання батьківських обов’язків; підставою для застосування позбавлення батьківських прав може стати також поведінка третьої особи, і якщо батьки не бажають або неспроможні запобігти загроз. Відповідно до французького та словацького законодавства позбавлення батьківських прав може бути як повним (стосуватися усіх батьківських прав особи), так і частковим (стосуватися лише окремих прав або окремих дітей особи).


Ключові слова


позбавлення батьківських прав; відібрання дитини; суд; здійснення батьківських прав; обмеження батьківських прав

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/print (дата звернення: 10.09.2022)

Красицька Л. В. Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей: дис. … докт. юрид. наук.: спец. 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Вінниця, 2015. 496 с.

Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) / пер. с франц. В. Захватаев / отв. ред. А. Довгерт. Киев: Истина, 2006. 1008 с.

Гражданское уложение Германии = Deutsches Burgerliches Gesetzbuch mit Einfuhrungsgestz: Ввод. закон к гражд. уложению; пер. с нем.; науч. ред.: А. Л. Маковскийи др. Москва: Волтерс Клувер, 2006. 816 с.

Гражданский кодекс Чехии. Закон от 03.02.2012 г. Ministerstvo spravedlnosti České republiky. URL: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/novy-obcansky-zakonik-rj.pdf (дата звернення: 10.09.2022)

Гражданский закон Латвийской Республики от 28.01.1937 г. (ред. от 19.11.2015 г.). Inlatplus. URL: https://www.inlatplus.lv/wp-content/uploads/2019/11/Гражданский-закон.pdf (дата звернення: 10.09.2022)

Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákony pre ľudí. URL: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-36 (дата звернення: 10.09.2022)

Закон о семье. HUGO.legal URL: https://www.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ru-seadused/ЗАКОН%20О%20СЕМЬЕ%2008.05.2022.pdf (дата звернення: 12.09.2022)

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Grupa ArsLege.pl. URL: https://lexlege.pl/kodeks-rodzinny-i-opiekunczy/#krio/tytul-i-malzenstwo/83/,krio/tytul-ii-pokrewienstwo-i-powinowactwo/96 (дата звернення: 12.09.2022)

Семейный кодекс Республики Молдова. Ministerul Justiției. Государственный реестр правовых актов. URL: https://www.legis.md/cautare/downloadpdf/8475 (дата звернення: 12.09.2022)