Судовий прецедент щодо реалізації дискреції в застосуванні норм фінансового права

Анна Барікова

Анотація


Судовий прецедент як джерело права. сприятиме реалізації принципу юридичної визначеності та фактично засвідчить вже наявну практику правозастосування. Доведено, що перспективний правовий прецедент в межах правової судової доктрини є джерелом права в застосуванні норм фінансового права. Йдеться про «переконливий прецедент» під час здійснення судового активізму, коли правові позиції в рішеннях найвищих органів судової влади (на національному рівні, а також наднаціональних) набувають сили юридичної норми «живого права», окреслюють межі реалізації дискреції, ураховуючи авторитетність таких нормотворців, а також їхнє право скасувати судові рішення органів судової влади попередніх інстанцій. Водночас всі судді мають право й постановляти рішення всупереч таким правовим висновкам, з відповідною аргументацією.


Ключові слова


джерело права, судова правотворчість, судовий активізм, переконливий прецедент, «живе право»

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Антонов М. Ойген Ерліх про закон і правосуддя. Філософія права і загальна теорія права. 2012. № 2. С. 356–368.

Балабанова Д. Становлення поняття «живе право» в сучасній філософії права. Актуальні проблеми державного управління. 2012. № 3. С. 10–13.

Бернюков А.М. Зміст судової інтерпретації: герменевтичний вимір. Проблеми філософії права. 2008–2009. Т. VI–VII. С. 154–163.

Бігун В.С. Євген Ерліх: життя і правознавча спадщина (актуальний наукознавчий нарис). Проблеми філософії права. 2005. № 1. С.105–126.

Бігун В.С. Філософія правосуддя (до постановки проблеми). Проблеми філософії права. 2006–2007. Т. IV–V. С. 113–119.

Братасюк М.Г. Значення поглядів Є. Ерліха на особливості юридичного мислення в контексті правової культури постмодерну. Проблеми філософії права. 2005. Т. III. С. 152–156.

Ерліх Є. Вільне правознаходження та вільне правознавство. Проблеми філософії права. 2005. Т. III. № 1–2. С. 168–184.

Ерліх Є. Про живе право. Проблеми філософії права. 2005. № 1. С. 194–200.

Ерліх Є. Соціологія і юриспруденція. Проблеми філософії права. 2005. Т. III. № 1–2. С. 185–193.

Кобан О.Г. Вчення Є. Ерліха про живе право: витребуваність сьогоденням. Юридичний науковий електронний журнал. 2014. № 1. С. 22–24. URL: http://www.lsej.org.ua/1_2014/7.pdf (дата звернення: 05.12.2022).

Козюбра М. І. Праворозуміння: плюралізм підходів і єдність поняття. Чи можливо це? Про українське право: часопис кафедри теорії та історії держави і права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2011–2012. Ч. VI-VII. С. 6–21.

Максимов С.И. Правовая реальность: опыт философского осмысления. Харків: Право, 2002. 328 с.

Малишев Б.В. Судовий прецедент у правовій системі Англії: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2002. 14 с.

Мелякова Ю.В. Правотворчість у прецедентному і континентальному праві: герменевтичний аналіз. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2012. № 2(12). С. 126–143.

Подковенко Т., Чорна К. Соціокультурні засади концепції «живого права» Євгена Ерліха. Актуальні проблеми правознавства. 2021. № 4 (28) С. 18–24.

Подковенко T.O., Фігун H.I. Концепція «живого права» Євгена Ерліха. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 1. С. 203–207. URL: http://www.lsej.org.ua/1_2019/57.pdf (дата звернення: 25.11.2022).

Постанова Верховного Суду від 19.04.2022 р. у справі № 816/687/16. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104044775 (дата звернення: 25.12.2022).

Рябовол Л. Праворозуміння як наукова проблема: деякі тенденції сучасного етапу дослідження. Актуальні проблеми правознавства. 2019. Вип. 1 (17). С. 17–22.

Стецик Н. Судові правотворчі акти: загальнотеоретична характеристика. Вісник Львівського університету. 2011. Вип. 52. С. 27–32 (Серія: Юридична).

Трофименко В.А. Сучасна юридична герменевтика як механізм тлумачення принципів і цінностей у праві. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. 2012. № 3 (13). С. 43–52.

Фігун Н.І. Концепція «живого права» Євгена Ерліха. Правова система України в умовах європейської інтеграції: погляд студентської молоді. 2018. С. 40–43.

Шапенко Л.О., Кириченко В.В. Концепціяг живого права» Є. Ерліха у вимірі сучасного праворозуміння. Держава та регіони. 2019. № 1. С. 125–130 (Серія: Право).

Щамбура Д.В. «Живе право» Є. Ерліха та його сучасна інтерпретація. Часопис Київського університету права. 2019. № 4. С. 61–67.