Оприлюднення інформації про осіб, які вчинили корупційне діяння як механізм протидії корупції: історико-правовий аспект

Наталя Голота

Анотація


Розглянуто історичні аспекти оприлюднення інформації про осіб, які вчинили корупційне діяння як механізм протидії корупції від найдавніших часів до сьогодення. Показано нестандартні форми протидії корупції в деяких країнах світу, які призвели до істотного зменшення проявів корупції. З новел українських реалій згадано Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Зроблено висновок, що використан-ня публічного громадського контролю загалом є ефективним засобом будь-якої національної антикорупційної стратегії


Ключові слова


корупція; протидія корупції; анткорупційні заходи; доступ до інформації; громадський контроль

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Pavlenko, S. O. (2013). Osnovni etapy borotʹby z khabarnytstvom: istorychnyy aspekt [The main stages of the fight against bribery: the historical aspect]. Naukovyy visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi vnutrishnikh sprav. – Scientific Bulletin of the National Academy of Internal Affairs, 2, 373-382 [in Ukrainian].

Horhan, O. L. (2015). Istorychni aspekty borotʹby z koruptsiyeyu v Ukrayini [Historical aspects of combating corruption in Ukraine]. Porivnyalʹno-analitychne pravo. – Comparative and analytical right, № 2, 277-280 [in Ukrainian].

Voloshenko, A. V. (2015). Koruptsiya: istorychni vytoky ta suchasni proyavy [Corruption: Historical Origins and Contemporary Manifestations]. Aktualʹni problemy ekonomiky. – Current problems of the economy, 3 (165), 8-16 [in Ukrainian].

Buromensʹkyy, M. V., Serdyuk O. V., Osyka, I. M. (Edt.). (2009). Koruptsiyni ryzyky v kryminalʹnomu protsesi ta sudoviy systemi [Corruption risks in the criminal process and the judicial system M.V.]. Kyiv: Moskalenko O. M. FOP [in Ukrainian].

Kozak, L. S., Fedoruk, O. V. (2016). Formuvannya u suspilʹstvi ideyi neterpymosti do proyaviv koruptsiyi yak bazysna skladova mekhanizmu realizatsiyi antykoruptsiynoyi stratehiyi v Ukrayini [Formation in the society of the idea of intolerance to corruption as a basic component of the mechanism of implementation of anticorruption strategy in Ukraine]. Ekonomika ta upravlinnya na transporti. – Economy and management in

transport, 3, 15–31 [in Ukrainian].

10 samykh oryhynalʹnykh metodov borʹby s korruptsyey [The 10 Most Original Methods to Fight Corruption]. Svobodnaya Pressa. - Free Press. Retrieved from http://svpressa.ru/society/news/78747 [in Ukrainian].

Myr protyv korruptsyy: TOP-5 ystoryy uspekha. 9 dekabrya 2016. [Peace Against Corruption: Top 5 Success Stories. December 9, 2016]. Retrieved from https://24tv.ua/mir_protiv_korruptsii_top5_istoriy_uspeha_n757994 [in Ukrainian].

Chyvyrev, Y. Yu. (2017). Mezhdunarodnyy opyt borʹby s korruptsyey y vozmozhnostʹ prymenenyya étykh metodov v Rossyy [International experience of combating corruption and the possibility of using these methods in Russia]. Skyf. Voprosy studencheskoy nauky. – Scythian. Issues of student science, 6, 8-11 [in Ukrainian].

Serʹohin, S., Serʹohin, S. (2009). Mekhanizmy poperedzhennya ta protydiyi koruptsiyi v orhanakh publichnoyi vlady [Mechanisms of prevention and counteraction of corruption in public authorities]. Universytet·sʹki naukovi zapysky. – University scientific notes, 4, 284-289 [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny «Pro zapobihannya koruptsiyi» ( z popravkamy) [Law of Ukraine «On Prevention of Corruption» (as amended)]. (2014, October 14). Vidomosti Verkhovnoyi Rady. – Bulletin of the Verkhovna

Rada, 49, St. 2056 [in Ukrainian].

Vidomosti z Yedynoho derzhavnoho reyestru osib, yaki vchynyly koruptsiyni pravoporushennya. [Information from the Unified State Register of Persons Who Made Corruption Offenses]. (2018). Retrieved from http://corrupt.informjust.ua[in Ukrainian].

Turchynov, K. O. (2017). Politychna koruptsiya. Prychyny vynyknennya ta pravovi mekhanizmy yiyi podolannya [Political corruption. Causes and legal mechanisms for overcoming it]. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, 3, 19–23 [in Ukrainian].