Адміністративно-правові засади реалізації принципу транспарентності в органах прокуратури України

Іван Піляй

Анотація


Досліджено поняття принципу транспарентності в органах прокуратури України. Проаналізовано нормативно-правове регулювання забезпечення обізнаності про систему та функціонування органів прокуратури. Подано визначення такого термінологічного ряду: «принцип транспарентності» та «правові норми реалі-зації принципу транспарентності». Запропоновано зміни до чинного законодавства з метою подолання колізій та прогалин у механізмі реалізації принципу транспарентності в органах прокуратури


Ключові слова


органи прокуратури; принцип транспарентності; обізнаність; нормативно-правовий акт; відкриті дані; публічно-владна діяльність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Vidomosti za rezulʹtatamy poshukovoho zapytu «Heneralʹna prokuratury Ukrayiny» u rozdili Rozporyadnyky informatsiyi na veb portali DATA.GOV.UA.. [Information on the results of the search query «General Prosecutor’s Office of Ukraine» in the section Managers of information]. Retrived from http://data.gov.ua/users/3836. [in Ukrainian].

Instruktsiya pro poryadok zabezpechennya dostupu do publichnoyi informatsiyi u Heneralʹniy prokuraturi Ukrayiny [Instruction on the procedure for providing access to public information at the General Prosecutor’s Office of Ukraine: approved by the Order of the Prosecutor General of Ukraine of May 10, 2011 No. 53]: zatverdzhena Nakazom Heneralʹnoho prokurora Ukrayiny vid 10 travnya 2011 roku № 53 (zi zminamy, vnesenymy nakazom Heneralʹnoho prokurora vid 06.08.2014 №81). Retrived from https://www.gp.gov.ua/. [in Ukrainian].

Instruktsiya pro poryadok roz·hlyadu zvernenʹ ta osobystoho pryyomu v orhanakh prokuratury Ukrayiny [Instruction on the procedure for reviewing appeals and personal reception in the organs of the prosecutor’s office of Ukraine]: zatv. Nakazom Heneralʹnoho prokurora Ukrayiny vid 20 hrudnya 2017 roku № 357. [in Ukrainian].

Kryminalʹnyy protsesualʹnyy kodeks Ukrayiny [The Criminal Procedural Code of Ukraine] : Kodeks Ukrayiny; Zakon, Kodeks vid 13.04.2012 № 4651-VI. – Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrayiny». Verkhovna Rada

Ukrayiny. Retrived from http://zakon.rada.gov.ua/go/4651-17. [in Ukrainian].

Mychko M.I. Problemy funktsiy i orhanizatsiynoho ustroyu prokuratury Ukrayiny [Problems of the functions and organizational structure of the prosecutor’s office of Ukraine]. – Dys. na zdobuttya naukovoho stupenya

doktora yurydychnykh nauk za spetsialʹnistyu 12.00.10 – sudoustriy; prokuratura ta advokatura. – Natsionalʹna yurydychna akademiya Ukrayiny imeni Yaroslava Mudroho, Kharkiv, 2002. – 373 c. [in Ukrainian].

Podkopayev S. V. Pravove rehulyuvannya orhanizatsiyi i diyalʹnosti prokuratury Ukrayiny [Legal regulation of the organization and activities of the Prosecutor’s Office of Ukraine]. – Forum prava. – №4, 2012, - S. 738-742. [in Ukrainian].

Pro vzayemodiyu mizh prokurorom i ZMI [On the interaction between the prosecutor and the media] : Vysnovok (2013) №8 Konsulʹtatyvnoyi rady yevropeysʹkykh prokuroriv. Retrived from https://www.gp.gov.ua/ua/cmo.html?_m=publications&_t=rec&id=101556. [in Ukrainian].

Pro dostup do publichnoyi informatsiyi [On access to public information]: Zakon Ukrayiny vid 13.01.2011 № 2939-VI. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrayiny». Verkhovna Rada Ukrayiny. Retrived from http://zakon.rada.gov.ua/go/2939-17. [in Ukrainian].

Pro drukovani zasoby masovoyi informatsiyi (presu) v Ukrayini [On printed mass media (press) in Ukraine] : Zakon Ukrayiny vid 16.11.1992 № 2782-XII. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrayiny». Verkhovna Rada

Ukrayiny. Retrived from http://zakon.rada.gov.ua/go/2782-12. [in Ukrainian].

Pro zakhody shchodo pohlyblennya dilovykh zv’yazkiv iz zasobamy masovoyi informatsiyi [On measures to deepen business ties with the mass media]: Nakaz Heneralʹnoyi prokuratury Ukrayiny № 6 vid 06.10.98. Retrived from http://ua-info.biz/legal/basepp/ua-ymezfu.htm. [in Ukrainian].

Pro orhanizatsiyu informuvannya suspilʹstva shchodo diyalʹnosti orhaniv prokuratury Ukrayiny [On the organization of informing the public about the activities of the prosecutor’s office of Ukraine]: Nakaz Heneralʹnoyi prokuratury Ukrayiny vid 18 veresnya 2015 roku. Retrived from https://www.gp.gov.ua/. [in Ukrainian].

Pro Poryadok oprylyudnennya u merezhi Internet informatsiyi pro diyalʹnistʹ orhaniv vykonavchoyi vlady [On the Procedure for the Publication on the Internet of Information on the Activities of the Executive Bodies] : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny; Poryadok, Vymohy vid 04.01.2002 № 3. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrayiny». Verkhovna Rada Ukrayiny. Retrived from http://zakon.rada.gov.ua/go/3-2002-%D0%BF. [in Ukrainian].

Pro prokuraturu [On the prosecutor’s office] : Zakon Ukrayiny; Perelik vid 14.10.2014 № 1697-VII. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrayiny». Verkhovna Rada Ukrayiny. Retrived from http://zakon.rada.gov.ua/

go/1697-18. [in Ukrainian].

Yakymchuk M.K.. Orhanizatsiyno-pravovi osnovy upravlinnya v orhanakh prokuratury Ukrayiny [Organizational and legal bases of management in the organs of the prosecutor’s office of Ukraine]: avtoref. na dys... d-ra yuryd. nauk: 12.00.07. Chernivetsʹkyy natsionalʹnyy un-t im. Yuriya Fedʹkovycha. - Chernivtsi, 2002. – 34 s. [in Ukrainian].