Розширення та збагачення смислового поля права як шлях творення правового суспільства

Марія Братасюк, Оксана Росоляк

Анотація


Стаття присвячена проблемі становлення сучасного правового мислення, «осмисленого мислення» в праві, оскільки саме завдяки такому мисленню формуються правові смисли і стає можливим реальне правове життя, збагачується та розширюється правова реальність. Дана робота покликана показати необхідність розширення й збагачення поля правових смислів в правовому розвитку, роль осмисленого правового мислення у творенні правової реальності. Доведено, що в контексті нинішнього правового розвитку необхідно формувати цілісне інтегративне правове мислення, оскільки саме в його лоні можливі пошуки та творення правових смислів та їх центрів, довкола яких вибудовується гуманістичний світогляд, формуються завдання, вирішення яких забезпечить гуманізацію правової реальності, що так необхідно сучасній українській державі.


Ключові слова


правове мислення, правові смисли, правова реальність, правова держава, цінності, правова культура

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бачинин В.А. Философия права и преступления. Харьков: Фолио, 1998. 606 с.

Братасюк В.М. Право як форма прояву інтелектуальної традиції епохи (на матеріалах романо-германської правової сім’ї). Автореф. дис. ... к.ю.н.: 12.00.12 – філософія права. Київ, 2005. 208 с.

Малишев Б.В. Правовий прецедент: стиль юридичного мислення. Проблеми філософії права. 2004. Т.2. 314 с.

Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. Киев, 2000. 264 с.

Селіванов В.М. Право і влада в сучасній Україні: методологічні аспекти. Київ, 2002. 912 с.

Токарська А. Правова реальність і правова комунікація у контексті критичного дискурс-аналізу. Економіко-правовий часопис. 2010. № 1. С. 309–319.

Тихомиров О. Філософські та методологічні аспекти компаративного підходу до право розуміння. Право України. 2010. № 4. С. 100 –105.

Требін М. П. Правосвідомість громадян України: стан та види деформації Вісник Харківського національного університету ім.. В. Н. Каразіна. 2008. № 12. С. 59-62.

Сапарова А.О. Запозичення в праві: філософсько-методологічні засади. Дис. …к.ю.н. : 12.00.12 – філософія права. Львів, 2015. 203 с.

Сапарова А. Проблеми і перспективи осмислення концепту «правових трансплантантів» на тлі традиції юридичного позитивізму. Порівняльне правознавство. 2013. № 1–2. С. 121–127.

Овчинников А. И. Правовое мышление: теоретико-методологический анализ. Ростов Н/Д. 2003. С.21-160.

Михайлов А. М. Генезис континентальной юридической догматики : монография. Москва: Юрлитинформ, 2012. 496 с.

Мушинский В.С. Сумерки тоталитарного сознания. Государство и право. 1992. №3. С.80.

Whitman J. Q. Western legal imperialism: thinking about the deep historical roots. Theoretical inquires in law. 2008. Vol. 10. № 2. P. 305–332.

Monateri P. G. Black Gaius. A guest for the multicultural origins of the «Western legal tradition». Hastings law journal. 1999. Vol. 50. April. Р. 1–72.

Kjaer A. N. A common legal language in Europe? Epistemology and methodology of Comparative law / ed. by M. V. Hoecke. Portland: Hart Publishing, 2004. P. 377–398.

Братасюк М.Г. «Осмислююче мислення» (М.Гайдегер) в правовій сфері як чинник порозуміння в сучасній Україні Діалог і порозуміння для європейської та світової спільнот (Із залученням творчого досвіду Львівсько-Варшавської школи). Колективна монографія. За заг. ред. проф. А.Карася. Львів, 2017. 216 с.

Хайдеггер М. Что значит мыслить? Разговор на проселочной дороге. М.: Высшая школа.1991.134-146.

Нестеренко В. Вступ до філософії: онтологія людини. Київ: Абрис, 1995. 336 с.

Морозов А.Ю. Філософсько-етичний аналіз феномену смерті в контексті проблеми сенсу життя. Мультиверсум. Філософський альманах. Київ: Центр духовної культури. 2004. № 44. С. 54-61.

Братасюк М.Г Значення поглядів Є.Ерліха на особливості юридичного мислення в контексті правової культури постмодерн. Проблеми філософії права. 2005. Т.3.№1-2. С.152-157.

Причепій Є.М., Чекаль А.М. та ін. Філософія. Київ, 2001. С. 350-411.

Erlich E. Freie Rechtsfindung und freie Rechswissenschaft. Leipzig. 1903. S. 51-108.