ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Антон Бабенко

Анотація


Статтю присвячено питанню удосконалення законодавства щодо фінансово-правової відповідальності за порушення митного законодавства в Україні. Проаналізовані законодавчу бази щодо регулювання інституту фінансово-правової відповідальності і, зокрема, правового забезпечення функціонування цього виду відповідальності у галузі митного регулювання, зумовлює необхідність виокремлення проблемних аспектів та формування напрямів удосконалення законодавства в означеній сфері. Зроблено висновки з приводу удосконалення законодавства щодо фінансової відповідальності за порушення митного законодавства. Усунення наявних недоліків дозволить удосконалити функціонування інституту фінансово-правової відповідальності в сфері митного регулювання.


Ключові слова


фінансово-правова відповідальність, митне законодавство, види відповідальності, фінансово-правова відповідальності за порушення митного законодавства, відповідальність.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Петрова Г.В. Проблемы развития системы финансового законодательства: материалы научн.-теорет. конф., посвященной 75-летию ИЗиСП «Каким быть законам XXI века?». Журн. рос. права. 2001. № 3. С. 34-35.

Слом В.И., Измайлов О.В. По поводу совершенствования финансового законодательства. Финансы. 1976. № 12. С. 32-37.

Химичева Н.И. Субъекты советского бюджетного права: дис. … докт. юрид. наук. Саратов, 1979. 356 с.

Горбунова О.Н. Проблемы совершенствования основных финансово-правовых институтов в условиях перехода России к рынку: дис. … докт. юрид. наук. Москва. 1996. 546 с.

Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России. Москва, 2003. 160 с.

Горбунова О.Н. Финансовый мониторинг и проблемы финансового права. Известия вузов. Правоведение. 2002. № 5 (244). С. 42-49.

Запольский С.В. Дискуссионные вопросы теории финансового права. Москва. 2008. 160 с.

Петрова Г.В. Финансовое право. Москва, 2009. 288 с.

Оніщик Ю.В. Щодо необхідності прийняття єдиного фінансово-правового акту. Господарсько-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку економіки України: Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (Донецьк, 26 листопада 2010 року): У 2-х частинах. Частина перша. Донецьк., 2010. С. 237-239.

Оніщик Ю.В. Проблеми удосконалення фінансового законодавства України. Актуальні проблеми юридичної науки – 2010: матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми юридичної науки 2010»] (Київ, 26 листоп. 2010 р.). У 2-х частинах. Частина 1. Київ. 2011. С. 338-340.

Оніщик Ю.В. Проблеми визначення поняття «фінансове правопорушення»: сучасний стан та перспективи розвитку. Фінансове право. 2015. № 2. С. 8-11.

Дмитрик О.О. Деякі проблеми кодифікації фінансового законодавства України. Теорія і практика законодавства. Вип. 1 (5). 2014. С. 1-12.

Саттарова Н.А. Принуждение в финансовом праве. Москва. 2006.

с.

Оніщик Ю.В. Фінансово-правова відповідальність як конститутивний компонент децентралізації публічних фінансів. Децентралізація в Україні: теорія та практика конституційної, адміністративної і муніципальної реформи: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 7 квітня 2017 р. Одеса. 2017. С. 188-190.

Касьяненко А.М. Фінансово-правова відповідальність за порушення бюджетного законодавства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2015. 20 с.

Деревянко Б., Острий Д. Особливості бюджетної відповідальності як різновиду фінансово-правової відповідальності. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 6. С. 145-149.