ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ: ПИТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ

Антоніна Фаріон-Мельник, Оксана Яремко

Анотація


У статті акцентовано увагу на відсутності в Україні належного нормативного визначення терміну “правоохоронні органи”. Здійснено правовий аналіз дефініцій даного поняття, що закріплені у законодавчих актах і напрацьовані вітчизняними науковцями. У контексті дослідження сутності поняття «правоохоронні органи» розкрито зміст і функції діяльності даних органів.


Ключові слова


правоохоронні органи, правозахисні органи, органи правопорядку, правоохоронна діяльність, функції, завдання.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гірич В. До проблеми визначення базових понять у контексті реформування правоохоронних органів. Аналітична записка [On the problem of defining basic concepts in the context of law enforcement reform. Analytical note]. Національний інститут стратегічних досліджень. 13 травня 2013 р. URL: www.niss.gov.ua/artikles/1153/ (дата звернення: 08.06.2020).

Тацій В. Поняття та система правоохоронних органів: у контексті системних змін до Конституції України. Загальні проблеми правової науки. 2012. № 4 [71]. С. 3-17.

Куліш А. М. Організаційно-правові засади функціонування правоохоронної системи України: монографія: у 2 ч. Суми: Вид-во СумДУ, 2007. Ч. І. 221 c.

Ярмиш Н. Зміст терміну «органи правопорядку», використаного у статті 131-1 Конституції України. Вісник Національної академії прокуратури України. 2016. № 4(46). С. 79-84.

Гуценко К. Ф., Ковалев М. А. Правоохранительные органы. Москва: Юрид. лит., 1999. 416 с.

Загуменна Ю. О. Правоохоронні органи : поняття, ознаки, функції, особливості діяльності. Право і безпека. 2010. № 3 (35). С. 145-150.

Пікуля Т. О. Правоохоронні органи в механізмі держави України (теоретико-правові питання функціонування): дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національна академія внутрішніх справ України. Київ, 2004. 203 с.

Півненко В. Правоохоронна система України : визначення і функціонування. Вісник прокуратури. 2003. № 2. С. 39-45.

Осадчий В. І. Правоохоронні органи як суб’єкти кримінально-правового захисту. Право України. 1997. № 11. С. 71-75.

Користін О. Є. Професійна освіта поліцейського : в якому напрямку рухатись? Голос України. 2016. 17 червня. URL: http://politrada.com/news/profes-yna-osv-ta-pol-tseyskogo-vyakomu-napryamku-rukhatis/ (дата звернення: 08.06.2020).

Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів : Закон України від 04 лютого 1994 р. № 3925-ХІІ. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL : www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3781-12 (дата звернення: 08.06.2020).

Литвиненко В. І. Поняття і класифікація завдань правоохоронних органів як суб'єктів протидії корупції в Україні. Наукові праці НУ ОЮА. 2015. № 16. С. 418-424.

Беляев В. П. Контроль как форма юридической деятельности и гарантия законности. Право и политика. 2004. № 2. С. 9-19.

Денисюк С. Ф. Громадський контроль діяльності правоохоронних органів: реалії сьогодення. Державне управління та місцеве самоврядування: тези IX Міжнародного наукового конгресу (м. Харків, 26-27 березн. 2009 р.). Харків: Магістр, 2009. С. 66-67.