Медіація як спосіб альтернативного розв’язання конфліктів: генеза та інституційні засади

Автор(и)

  • Тетяна Подковенко ТНЕУ

DOI:

https://doi.org/10.35774/app2017.01.017

Ключові слова:

альтернативні способи вирішення спору, медіація, медіатор, принципи медіації, альтернативне вирішення спору, спір (конфлікт)

Анотація

Розглянуто особливості інституту медіації як альтернативного способу розв’язання конфліктів.
Проаналізовано проблеми та перспективи забезпечення відповідності національної правової системи України стандартам Європейського Союзу та створення ефективного механізму захисту прав та свобод людини і гро-мадянина шляхом запровадження медіації в Україні.

 

Рассмотрено особенности института медиации как альтернативного способа разрешения конфликтов. Проаналізовано проблемы и перспективы обеспечения соответствия национальной правовой системы
стандартам Европейского Союза и создания эффективного механизма защиты прав и свобод человека и граж-данина за счет внедрения медиации в Украине.

 

The article discusses the features of the institute of mediation as an alternative method of conflict resolution. Also analyzed problems of law enforcement practice of trial are revealed. The ways of their solving are proposed, recommendations directed on the introduction of Alternative Dispute Resolution (ADR) on Ukraine.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Адамантис Е. Медиация в Украине: «за» и «против» / Е. Адамантис // Юрист &Закон. – 2011. – № 42.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/I_doc2.nsf/link1/EA002546.html.

Марчук Л. Международно-правовое регулирование медиации в Украине: теория и практика реализации [Електронний ресурс]. / Л. Марчук // С. 88–91. Режим доступу : http://www.legeasiviata.in.ua/

archive/2014/9-2/24.pdf.

Бондаренко-Зелінська Н. Л. Запровадження альтернативних способів врегулювання спорів: європейський досвід для України / Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Приватне право і підприємництво. –

– Вип. 8. – С. 162–165.

Gmurzyńska Ewa, Morek Rafał. Mediacje. Teoria i praktyka. – Warszawa: Oficyna a Wolters Klumer

business. – 2014. – 492 s.

GierasP. Mediacja w systemach prawnych innych państw / P.Gieras [Електронний ресурс]. – Режим до-ступу: http://caim.gov.pl/images/user_media/41/O%20mediacji/Nowe%202/Mediacja%20w%20systemach%20prawnych%20innych%20pa%C5%84stw%20-%20Piotr%20Gieras.pdf.

Кармаза О. Інститут медіації: основні концепції розвитку / О. Кармаза // Підприємництво, господар-ство і право. – 2017. – № 2. – С. 24–28.

О медиации. Закон Республики Молдова № 137 от 14.07.2007 г. [Електронний ресурс]. – Режим дос-тупу : http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=78300.

Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации).

Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038.

Ажибаева Ж. К. Медиация как альтернативный способ разрешения споров в Республике Казахстан

[Електронний ресурс] / Ж. К. Ажибаева. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/38_NIEK_2014/

Pravo/9_181732.doc.htm.

О медиации. Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 58-З [Електронний ресурс]. – Режим дос-тупу : http://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_mediatsii.htm.

Спектор О. М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів: дис. … канд. юрид. наук: «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / О. М. Спектор. – 2012. – 219 с.

KaliszA., Zienkiewicz A. Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykladu. Warszawa Wolters Klumer Polska. 2014. – 344 s.

Про медіацію. Проект закону № 2480 від 27.03.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2480&skl=9.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.136.01.0003.01.POL&toc=OJ:L:2008:136:TOC.

Kmieciak Z. Mediacja i koncyliacja w prawie administraczyjnym / Z. Kmiecjak. Krakow: Kantor Wudawniczy «Zakamycze». – 2004. – 195 s.

Висновок Комітету з питань правової політики та правосуддя від 02.09.2015 щодо проекту Закону

України про медіацію від 27.03.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.

ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2480&skl=9.

Завантаження

Опубліковано

23.10.2017

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Як цитувати

Подковенко, Тетяна. “Медіація як спосіб альтернативного розв’язання конфліктів: генеза та інституційні засади”. Актуальні проблеми правознавства, no. 1, Oct. 2017, pp. 17-22, https://doi.org/10.35774/app2017.01.017.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 146

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.