Зловживання правом: загальнотеоретичні аспекти

Автор(и)

  • Тетяна Подковенко Західноукраїнський національний університет
  • Ірина Голубєва Мукачівський прикладний коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова:

зловживання правом, правова поведінка, правопорушення, суб’єктивне право, юридична відповідальність, недобросовісність, верховенство права

Анотація

Наукова стаття присвячена висвітленню однієї з найактуальніших тем теорії права – феномену зловживання правом, дослідження якого спрямоване на поглиблення загальнотеоретичного пізнання цього явища. Розглянуто поняття зловживання правом, наведено альтернативні визначення зловживання правом сучасних науковців. Встановлено, що зловживання правом є реалізацією суб’єктами правовідносин свого права всупереч змісту права та його соціальному призначенню, внаслідок чого суб’єкт завдає або намагається завдати шкоди іншим учасникам суспільних відносин, діючи як у рамках формальної, правомірної поведінки, так і поза нею, що суперечить нормам права. Наголошено на необхідності виявлення ознак та розробки класифікації видів зловживання правом, що матиме важливе теоретичне та практичне значення.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Наумов А. Е. Злоупотребление правом: теоретико-правовой аспект: Автореф. дисс. … на соискание ученой степени к. ю. н. 12.00.01. Волгоград, 2001. 26 с.

Franciszek Longchamps de Bérier Nadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa prywatnego. Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, seria humanistyczna. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. 330 s. URL: https://www.longchamps.pl/prawo-rzymskie-o-naduzyciu-prawa (дата звернення: 20.08.2022)

Wiśniewski A. Nadużycie prawa podmiotowego jako podstawa rozciągnięcia zapisu na sąd polubowny na podmioty powiązane kapitałowo. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego. 2013. № 13. С. 9-18.

Теорія держави та права: навч. посіб. / [Є. В. Білозьоров, В. П. Власенко, О.Б.Горова, А. М. Завальний, Н. В. Заяць та ін.] ; за заг. ред. С . Д. Гусарєва, О.Д.Тихомирова. Київ: НАВС, Освіта України, 2017. 320 с.

Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. 704 с. URL: https://lawbook.online/page/tgpua/ist/ist-16--idz-ax308--nf-156.html (дата звернення: 22.08.2022)

Хміль М. М. Принцип неприпустимості зловживання правом (теоретико-правові аспекти): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01. Харків: Національний університет внутрішніх справ. 2005. 19 с.

Мілетич О. О. Зловживання правом: теоретико-прикладний аспект: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2015. 19 с.

Буроменська Н. Заборона зловживання правом у сфері публічно-правових відносин. Актуальні проблеми політики. 2019. Випуск 64. С. 265-280.

Warchoł M. Pojęcie „nadużycia prawa” w procesie karnym. Prokuratura i Prawo. 2017. № 11. S. 48-68.

Калюжний Р.А., Андрущенко І.Г. Зловживання правом: сутність та шляхи протидії. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2006. № 8. C. 16-22.

Вертегел Є.П., Куртіш Л.А. Зловживання правом: теоретико-правове дослідження. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 6. С. 20-23.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. Редакція від 1 серпня 2022 року, підстава 1591-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 23.08.2022)

Про інформацію. Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII. Редакція від 15 червня 2022 року, підстава 1882-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text (дата звернення: 20.08.2022)

Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-IV. Редакція від 10 вересня 2022 року, підстава 2526-ІХ URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text (дата звернення: 20.08.2022)

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Конвенцію ратифіковано Законом України № 475/97-ВР від 17 липня 1997 року. Редакція від 1 серпня 2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 23.08.2022)

Вдовичен О. Генеза розвитку категорії «зловживання правом». Віче. 2013. №18. Вересень. URL: https://veche.kiev.ua/journal/3852/ (дата звернення: 22.08.2022)

Конституция Республики Болгария от 12 июля 1991 года. URL: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/17201 (дата звернення: 24.08.2022)

Каирская декларация о правах человека в исламе. Документ A/45/421 Генеральной Ассамблеи ООН от 5 августа 1990 года. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU90379 (дата звернення: 24.08.2022)

Завантаження

Опубліковано

05.02.2023

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Як цитувати

Подковенко, Тетяна, and Ірина Голубєва. “Зловживання правом: загальнотеоретичні аспекти”. Актуальні проблеми правознавства, no. 3, Feb. 2023, pp. 22-28, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1428.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 668

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.