Системні особливості окремих видів фінансової розвідки

Автор(и)

  • Андрій Колесніков Західноукраїнський національний університету
  • Ярослав Чапельський Західноукраїнський національний університету

Ключові слова:

фінансова розвідка, аналіз конкурентоспроможності, market intelligence, business intelligence, економічна розвідка, due diligence, комерційна розвідка

Анотація

Актуальність. Умови потенційного значного надходження капіталів в післявоєнний період та високі корупційні ризики в Україні значно актуалізують питання відслідковування раціональності і правомірності їх використання на макро- та мікрорівні. Для цього застосовуються різні види фінансової розвідки.

Мета. Дослідження особливостей здійснення окремих видів фінансової розвідки.

Основні результати. Оскільки у своєму етимологічному змісті моніторинг передбачає безперервне або періодичне спостереження із застосуванням наперед передбачених методик, принципів та підходів дослідження, то більш раціонально використовувати категорію «фінансова розвідка», яка передбачає застосування постійно змінюваних інноваційних підходів, що в категорійному змісті виходить за межі моніторингу як такого.

Аналіз конкурентоспроможності в основному зорієнтований на отриманні, аналізі та подальшому опрацюванні інформації про конкурентів, їх продукції чи послуги та систему конкуренції загалом.

Market Intelligence – інструменти, отримані на основі аналізу конкурентоспроможності та спрямовані на вивчення ринку та конкурентних аспектів маркетингового комплексу 4P.

Business Intelligence є системою методів і процесів, які, на основі використання сучасний інформаційних систем і технологій, перетворюють множинні інформаційні потоки у форму, зручну для сприйняття і придатну для використання при обґрунтуванні управлінських рішень.

Економічна розвідка передбачає розуміння потоків фінансових і нефінансових ресурсів у окремих країнах або глобальних організаціях, політики реінвестування та здійснення іноземних інвестицій, а також ресурсів і виробництва.

Due diligence – це всебічний детальний аналіз окремого суб’єкта господарювання на основі попередньо наданої інформації з точки зору правових основ його діяльності, податкового законодавства, управління організаційною структурою та людським капіталом, технологічного потенціалу, а також комерційних і фінансовий.

Комерційна розвідка – це процес отримання інформації про бізнес-середовище та конкурентів, отримана з відкритих джерел.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Грицишен Д. О. Державна політика у сфері запобігання та протидії економічній злочинності: дис. … д-ра. наук з держ. упр., 25.00.05. Житомир, 2021. 331 с.

Індекс сприйняття корупції в Україні. URL: https://cpi.ti-ukraine.org/ (дата звернення 29.12.2022)

Карапетян О., Скакун Т. Інституційно-організаційне забезпечення фінансових розслідувань економічної злочинності в міжнародній практиці. Актуальні проблеми правознавства. 2017. № 3(11). С. 155-158.

Кондратенко Д. В. Мужилівський В. В. Due diligence як комплексна система захисту від підприємницьких ризиків та побудови стратегії. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. № 52. С 37-45.

Мартинюк В. П. Фінансова розвідка у забезпеченні економічної безпеки держави та суб’єктів господарювання. Фінансова розвідка в Україні: збірник матеріалів науково-практичного семінару (25 листопада 2021 року) / уклад. В. С. Бліхар. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. С. 85-87.

Опанасюк А. А. Аудит в системі запобігання та протидії економічній злочинності: дис. … канд. екон. наук : 08.00.09. Житомир, 2021. 292 с.

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України. Редакція від 29.12.2022 № 361-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text (дата звернення 29.11.2022)

Радзіховська Ю. М. Комерційна розвідка як елемент маркетингового забезпечення підприємства. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. 2020. №11. URL: https://www.inter-nauka.com/issues/economic2020/11/6564 (дата звернення 30.11.2022).

Тенденції тіньової економіки. Офіційний сайт Міністерства економіки України. URL : https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki (дата звернення 29.12.2022)

Черненко О. О. Кримінологічні засади запобігання економічній злочинності слідчими підрозділами Національної поліції України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2016. 251 с.

Шульга М. О. Розроблення напрямків підвищення конкурентоспроможності підприємства. Підприємництво та інновації. 2020. № 12. С. 135-141.

Business Intelligence. URL: https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation/business-intelligence-bi (дата звернення 29.12.2022).

Завантаження

Опубліковано

30.03.2023

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Колесніков, Андрій, and Ярослав Чапельський. “Системні особливості окремих видів фінансової розвідки”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Mar. 2023, pp. 64-69, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1498.

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.