ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДОТРИМАННЯ СТРОКІВ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ

Автор(и)

  • Сергій Корнющенко Сумський державний університет

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

кримінальний проступок, строки дізнання, кримінальний процес, законодаство, продовження строків дізнання

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню необхідності внесення змін до діючого кримінального процесуального законодавства України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», який набув чинності в липні 2021 року.

Кримінальні проступки займають неостаннє місце в системі здійснення досудового розслідування всіх кримінальних правопорушень, оскільки, здебільшого, майже 30% розслідуваних насьогодні кримінальних правопорушень належить у відповідно до ст. 12 Кримінального кодексу України до кримінальних проступків.

Прийняття зазначеного вище закону та виникнення дано категорії кримінальних правопорушень мало на меті полегшення та пришвидшення судового розгляду кримінальних проваджень даної категорії, проте, недосконалість діючого процесуального законодавства сприяє поширенню неоднозначної правозастосовної діяльності в частині строків досудового розслідування кримінальних проступків.

У даній статті сформовано існуючу проблему та приведено шляхи вирішення колізійних процесуальних ситуацій, що полягають в безпідставному продовженні строків дізнання в межах максимальних та проведення досудового розслідування кримінальних проступків протягом необмеженого строку.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Сергій Корнющенко, Сумський державний університет

    аспірант Інституту права Сумського державного університету,

    прокурор Окружної прокуратури міста Суми

Посилання

Кримінальний кодекс України, від 05.04.2001 №2341-ІІІ / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 13.09.2023)

Кримінальний процесуальний кодекс України, від 13.04.2012 №4651-VI / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 15.09.2023).

Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2 т. / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та інші ; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. Харків: Право. 2013. URL: https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/154/1-28.pdf (дата звернення: 15.09.2023).

Фаринник В. Як довго може тривати дізнання без вручення особі підозри. Закон і бізнес. Випуск №3-4 від 16.01-29.01.2021. URL: Https://zib.com.ua/ua/146456-yak_dovgo_mozhe_trivati_diznannya_bez_vruchennya_osobi_pidoz.html (дата звернення: 16.09.2023).

Гловюк І. В. Деякі питання тлумачення норм щодо строків досудового розслідування у практиці ККС ВС. Кримінальний процесуальний кодекс України: десятиліття реалізації і проблеми сьогодення: збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науковопрактичної конференції з нагоди 10-річчя вступу в дію Кримінального процесуального кодексу України (18 листопада 2022 року, м. Львів). Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2022. С. 13-22. URL: https://www.researchgate.net/publication/367257734_Glovuk_IV_Deaki_pitanna_tlumacenna_norm_sodo_strokiv_dosudovogo_rozsliduvanna_u_praktici_KKS_VS_Kriminalnij_procesualnij_kodeks_Ukraini_desatilitta_realizacii_i_problemi_sogodenna_zbirnik_statej_za_ma (дата звернення: 10.09.2023)

Досудове розслідування кримінальних проступків: метод. рек. / [С. С. Чернявський, М. С. Цуцкірідзе, Р. М. Дударець та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. 160 с. URL: https://www.naiau.kiev.ua/files/zakon_ukr/metod_rek/metod_prostupky_18112019.pdf (дата звернення: 15.09.2023).

Гасанов Р.Н. Дізнання як форма досудового розслідування. Науковий вісник публічного та приватного права. Випуск 1. У 2-х частинах. Ч. 1. С. 3–8. URL: http://www.nvppp.in.ua/vip/2016/1/tom_1/vip1_1_2016.pd (дата звернення: 15.09.2023).

Кузубова Т. О. Теоретичні та прикладні питання умнормування строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру. Вісник ХНУВС. 2020. №3 (90). URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/ bitstreams/8fb5f499-1202-49c7-8efc-dffa443a1973/content (дата звернення: 15.09.2023).

Рішення ЄСПЛ у справі «Щокін проти України» від 14.01.2011 (Заяви № 23759/03 та № 37943/06). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_858 (дата звернення: 14.09.2023).

Ухвала Верховного Суду від 24.10.2022 у справі №754/6796/21, провадження №51-3206ск22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106940494 (дата звернення: 11.09.2023).

Постанова Верховного Суду від 06.06.2023 у справі №461/9707/21, провадження №51-3012км22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/111431127 (дата звернення: 15.09.2023).

Ухвала Верховного Суду від 04.05.2022 у справі №204/1781/21, провадження №51-827ск22. URL: https://r eyestr.court.gov.ua/Review/104191885 (дата звернення: 15.09.2023).

Постанова Верховного Суду від 06.09.2022 у справі №705/1850/21, провадженн №51-5604км21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 106191186 (дата звернення: 05.09.2023).

Завантаження

Опубліковано

13.10.2023

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Як цитувати

Корнющенко, Сергій. “ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДОТРИМАННЯ СТРОКІВ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 3, Oct. 2023, pp. 63-70, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 118

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.