СУТНІСТЬ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОБУДОВИ ЇЇ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

правова держава, державне будівництво, державотворення, Українська держава, державність

Анотація

У цій науковій статті обґрунтовано значимість правової держави у державотворенні України. Розкрито плюралістичне поняття правової держави. Окреслено різнопланові підходи до визначення поняття «правова держава», висвітлено її основні ознаки. Детально розглянуті такі вимоги до утвердження правової держави: велике значення природних, невід’ємних та невідчужуваних прав і свобод людини; принцип розподілу влади; обмеження дискреційних повноважень; верховенство Конституції; принцип правової визначеності; принцип пропорційності; принцип правової безпеки і захисту довіри громадянина до свого правового становища; незалежність суду і суддів. Проведено також оцінку рівня побудови такої держави в Україні. Встановлено основні напрямки побудови правової держави.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Микола Кравчук, Західноукраїнський національний університет

    кандидат юридичних наук, доцент, доктор права УВУ, професор кафедри теорії права та конституціоналізму

    , почесний професор університету,

    Заслужений юрист України

Посилання

Конституція України: Основний Закон від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. Редакція від 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 20.11.2023)

Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції: монографія / [Ю.М. Оборотов, В.В.Завальнюк, В.В. Дудченко та ін.]; за ред. Ю.М, Оборотова. Одеса: Фенікс, 2012. 492 с.

Левчук В.Д. Поняття та ознаки правової держави. Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми. Харків, 2019. С. 121-123.

Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посібник. Львів: Край, 2017. 222 с.

Котюк В. О. Загальна теорія держави і права : Навчальний посібник. Київ : Атіка, 2005. 592 с.

Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / А.М. Колодій, В.В. Копейчиков, С.Л. Лисенков та ін.; За ред. В.В. Копейчикова. К: Юрінком Інтер, 2001. 320 с.

Общетеоретическая юриспруденция: учебный курс: учебник/ под ред. Ю.Н. Оборотова. О.: Феникс, 2011. 436 с.

Кельман М.С., Котуха О. С., Коваль І.М. Загальна теорія держави і права: навч. підручник, Тернопіль, 2018, 804 с.

Загальна теорія держави і права: [Підручник для юридичних спеціальностей ЗВО] / М.В. Цвік, В.Д.Ткаченко, А.А.Богачова та ін.; За ред.. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В.Петришина. Харків: Право, 2002. 432 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права. Підручник. 4-те вид. стереотипне. Київ: Алерта, 2021. 528 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права. Підручник. / Пер. з рос. Харків : Консум, 2006. 656 с.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням правління Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв’язку з окремими положеннями Конституції України від 25 січня 2012 р., № 3-рп/2012 . URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-12#Text (дата звернення 8 грудня 2023 р.).

Велика українська енциклопедія. У 20 т. Т.3. Загальна теорія права / редкол. О.В. Петришин (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право. 2017. 952 с.

Кравчук М.В. Теорія держави і права (опорні конспекти): Навч. посіб. для студентів ЗВО. 3-є вид., змін. й доп. Тернопіль: ЗУНУ, 2020. 524 с.

Правова система України: історія, стан та перспективи. У 5 т. Т.1 Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / за заг. ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. Харків: Право, 2008. 728 с.

Завантаження

Опубліковано

16.03.2024

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Кравчук, Микола. “СУТНІСТЬ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОБУДОВИ ЇЇ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Mar. 2024, pp. 37-43, https://doi.org/10.35774/.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 150

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.