НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАКРІПЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

Національна поліція України, публічна безпека, публічна влада, публічне управління, адміністративно-правові обмеження, безпека дорожнього руху

Анотація

Стаття присвячена одній із актуальних на даний час проблемі щодо дослідження нормативно-правових засад закріплення адміністративно-правових обмежень прав і свобод людини при забезпеченні безпеки дорожнього руху органами Національної поліції України.

Актуалізовано, що питання законодавчого закріплення адміністративно-правових обмежень при забезпеченні безпеки дорожнього руху органами Національної поліції України, як одного з інститутів цілісної системи публічного управління, є об’єктивно обов’язковим до висвітлення у науковій площині та потребує удосконалення на практиці, тобто в законодавчих актах.

Вказано, що юридична особливість правових норм щодо адміністративно-правових обмежень при забезпеченні безпеки дорожнього руху органами Національної поліції України, полягає, насамперед, в особливому предметі їх регулювання, який являє собою суспільні відносини, що складаються у процесі застосування заходів адміністративно-правових обмежень прав і свобод людини при забезпеченні безпеки дорожнього руху органами Національної поліції України.

Визначено, що під нормативно-правовими засадами закріплення адміністративно-правових обмежень прав і свобод людини при забезпеченні безпеки дорожнього руху органами Національної поліції України варто розуміти сукупність чинних нормативно-правових актів, що визначають поняття, принципи та напрямки адміністративно-правових обмежень, їх форми та види, загальні правила і принципи здійснення адміністративно-правових обмежень, стандарти їх запровадження, а також окреслюють правовий статус органів Національної поліції під час застосування адміністративно-правових обмежень прав і свобод людини при забезпеченні безпеки дорожнього руху.

Встановлено що  засади забезпечення адміністративно-правових обмежень, які застосовуються органами Національної поліції під час забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні, містяться у таких основних нормативно-правових актах: 1) міжнародні акти; 2) Конституція України; 3) законодавчі акти (кодекси, закони); 4) укази Президента України; 5) постанови Кабінету Міністрів України; 6) акти Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

  • Євген Соболь, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

    доктор юридичних наук, професор, ректор

  • Валерій Палій, Науково-дослідний інститут публічного права

    здобувач

Посилання

Фролов Ю. М. Правові засади діяльності вищих навчальних закладів в Україні. Форум права. 2013. № 1. С. 1079-1085.

Управління органами Національної поліції України: підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка; [О.М. Бандурка, О.І. Безпалова, О.В. Джафарова та ін.; передм. В.В Сокуренка]; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Стильна типографія, 2017. 580 с.

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підруч. для студентів ВНЗ / за ред. С.Г. Серьогіної. Харків, 2005. 256 с.

Скакун О.Ф. Теорія права і держави: підруч. Вид. 4-те, допов. і перероб. Київ: Правова єдність: Алерта, 2010. 524 с.

Чорна В.Г. Обмеження в адміністративному праві: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2019. 39 с.

Середа В. В. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина: навч. посіб. / В.В. Середа, М.П. Гурковський, Ю.С. Назар, Я.М. Когут, А.В. Перепелиця; ред.: В.В. Середа; Львів. держ. ун-т внутр. справ. Львів, 2015. 582 c.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 04.11.1950 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 20.01.2024)

Мерник А.М., Кузьміна В.О., Бурлаков Б.М. Обмеження прав і свобод людини в сучасних умовах: теоретичний і практичний аспекти. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. С. 42-46.

Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку: Резолюція № 34/169 Генеральної Асамблеї ООН від 17.12.1979 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/%20show/995_282/card2#Card (дата звернення: 20.01.2024)

Декларація про поліцію: Резолюція № 690 (1979) Парламентської асамблеї Ради Європи від 08.05.1979 р. URL: https://cutt.ly/twBZmlZ9 (дата звернення: 20.01.2024)

Про Європейський кодекс поліцейської етики URL: https://hrea.org/wp-content/uploads/2021/02/Recommendation-Rec200110_European-Code-of-Police-Ethics_Ukrainian.pdf (дата звернення: 22.01.2024)

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text (дата звернення: 22.01.2024)

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25.03.2021 р. «Про Стратегію воєнної безпеки України» від 25.03.2021 р. № 121/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#n9 (дата звернення: 20.01.2024)

Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану: Постанова КМУ від 29.12.2021 р. № 1456. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1456-2021-%D0%BF#n8 (дата звернення: 20.01.2024)

Про затвердження Порядку організації взаємодії Національної гвардії України та Національної поліції України під час забезпечення (охорони) публічної (громадської) безпеки і порядку: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 10.08.2016 р. № 773. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1223-16#Text (дата звернення: 23.01.2024)

Завантаження

Опубліковано

16.03.2024

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ДИСКУСІЇ

Як цитувати

Соболь, Євген, and Валерій Палій. “НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАКРІПЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Mar. 2024, pp. 130-7, https://doi.org/10.35774/.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 564

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.