ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

транспорт, транспортна інфраструктура, адміністративно-правове регулювання

Анотація

У статті здійснено аналіз чинного законодавства України, міжнародно-правових актів та праць науковців щодо сутності та змістовного наповнення поняття «транспортна інфраструктура». Зазначено, що переосмислення та закріплення поняття «транспортна інфраструктура» на законодавчому рівні стає не тільки актуальним, але й нагальним завданням в умовах відновлення пошкодженої транспортної інфраструктури та необхідності  модернізації та адаптації чинної транспортної системи до стандартів сталого розвитку, впровадження новітніх технологій.

    Проведений аналіз чинного законодавства України та міжнародно-правових актів надав можливість зробити висновок, що сьогодні поняття «транспортна інфраструктура» не закріплено, а серед науковців відсутня єдність поглядів до розуміння поняття «транспортна інфраструктура».

    Зазначено, що сьогодні в нормативно-правових актах зустрічаються  поняття  «інженерно-транспортна інфраструктура», «інфраструктура об’єкта транспорту», «інфраструктура внутрішнього водного транспорту», «інфраструктура залізничного транспорту», «об’єкти портової інфраструктури», «інфраструктура залізничного транспорту загального користування», що вказує на фрагментований підхід у правовому регулюванні і свідчить про потребу закріплення більш уніфікованого поняття «транспортна інфраструктура».

Запропоновано під поняттям «транспортна інфраструктура» розуміти сукупність об’єктів, споруд, компонентів, що забезпечують функціонування та експлуатацію різних видів транспорту, що становить єдину транспортну систему держави. Доведено необхідність прийняття нового Закону України та закріплення поняття «транспортна інфраструктура» у статті «Визначення основних понять»,  що призведе до усунення використання різних понять у регулюванні відносин, що виникають під час функціонування різних видів транспорту.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Андрій Устименко
    аспірант відділу проблем державного управління та адміністрування права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України

Посилання

Пікулик О. Пріоритетні напрями розвитку транспортної системи Західного регіону України в умовах європейської інтеграції. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі України (серія: Економічні науки). 2008. № 7. С. 284-291

Бондар Н. Розвиток транспортної інфраструктури України на засадах державно-приватного партнерства: Монографія. Київ: НТУ, 2014. 336 с.

Малиш Н.А., Бондар Н.М. Економічний аналіз транспортної інфраструктури України. Вісник НАДУ при Президентові України. 2016. № 2. С. 50-57.

Наумов М.С. Модернізація транспортної інфраструктури як чинник розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Ефективна економіка. 2018. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6184 (дата звернення: 05.02.2024)

Бошота Н. В. Вплив транспортної інфраструктури на туристичне підприємництво країни. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: економіка і управління. 2018. № 3. Том. 29(68). С. 58-64.

Мельник А. В., Мельник О. В., Мельник Н. В., Качаровський Р. Є. Оцінка транспортної інфраструктури туристичної дестинації (на матеріалах Волинської області). Věda a perspektivy. 2022. № 9(16). S. 280-293. DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-9(16)-280-293

Жовтяк Г. А. Теоретико – методичні підходи до визначення поняття «транспортна інфраструктура регіону». Ефективна економіка. 2011. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_11_35 (дата звернення: 05.02.2024)

Заблодська І. В., Бузько І. Р., Зеленко О. О., Хорошилова І. О. Інфраструктурне забезпечення розвитку транспортної системи регіону: колективна монографія. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. 193 с.

Лавренюк Н. Поняття транспортної інфраструктури в умовах інтеграційних процесів Україна – ЄС. Юридичний вісник. 2018. № 4. С.82-88.

Криворучко О. Сутність транспортної інфраструктури України на сучасному етапі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2019. № 33. С. 25-28. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2019-33-4

Дмитрієва О.І. Транспортна інфраструктура як об’єкт державного регулювання. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2020. №24. DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2020.24.0.52С. 52 - 63

Труніна І., Латишев К., Андрієнко М. Змістовно-дефінітивне навантаження поняття «інфраструктура» стосовно транспортного ринку. Економіка та суспільство. 2021. № 30. С. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-31

Коломоєць Т.О., Кремова Д.С. «Транспортна інфраструктура» - складова термінологічного ряду у законодавстві України: пропозиція одо закріплення. Юридичний науковий електронний журнал. 2022 № 6. С. 517-520. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-6/11

Про транспорт: Закон України віл 10.11.1994 № 232-/94-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 04.02.2024)

Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text (дата звернення: 04.02.2024)

Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text (дата звернення: 04.02.2024)

Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж: Закон України від 07.02.2017 № 1834-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1834-19#Text (дата звернення: 04.02.2024)

Про внутрішній водний транспорт: Закон України від 03.12.2020 № 1054-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1054-20#Text (дата звернення: 04.02.2024)

Про морські порти України: Закон України від 17.05.2012 № 4709-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4709-17#Text (дата звернення: 04.02.2024)

Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України : наказ Мінтрансзв’язку України від 27.12.2006 № 1196. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0310-07#Text (дата звернення: 04.02.2024)

Про затвердження Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту: постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 494. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/494-2013-%D0%BF/ed20240203#n89 (дата звернення: 04.02.2024)

Про затвердження Порядку взаємодії органів (підрозділів) поліції з підрозділами акціонерного товариства «Українська залізниця»: наказ МВС України та Мінінфраструктури від 02.03.2020 № 204/175. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0386-20/ed20200302#n19 (дата звернення: 04.02.2024)

Про залізничний транспорт: Закон України від 04.07.1996 № 273-96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 04.02.2024)

Regulation (EEC) No 2598/70 of the Commission of 18 December 1970 specifying the items to be included under the various headings in the forms of accounts shown in Annex I to Council Regulation (EEC) No 1108/70 of 4 June 1970. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3 A31970R2598 (дата звернення: 03.02.2024)

Regulation (EU) No 1315/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on Union guidelines for the development of the trans-European transport network and repealing Decision No 661/2010/EU. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013R1315 (дата звернення: 03.02.2024)

Настанови щодо державної допомоги аеропортам та авіакомпаніям: повідомлення Комісії від 04.04.2014 № 2014/C 99/03. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_047-14/ed20140404#n74 (дата звернення: 03.02.2024)

Регламент Комісії (ЄС) № 651/2014 від 17 червня 2014 року про визнання певних категорій допомоги сумісними з внутрішнім ринком на застосування статей 107 та 108 Договору. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_ 042-14/ed20210405#n320 (дата звернення: 03.02.2024)

Протокол про сталий транспорт до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат від 26.09.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_576#Text (дата звернення: 03.02.2024)

Ляшенко В., Трушкіна Н., Шевченко А. Теоретичні підходи до визначення поняття «транспортна інфраструктура економічного району». Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 2020. Вип. 49. С. 186-193. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct49-32

Дмитрієва О.І. Державне регулювання інноваційного розвитку транспортної інфраструктури: дис. … д.е.н. 08.00.03/Харківський національний автомобільно-дорожній університет. 2020. 525 с.

Рудакевич І. Р. Суспільно-географічні проблеми розвитку транспортної інфраструктури великого міста (на матеріалах обласних центрів Західного регіону України): автореф. дис. … к.г.н.: 11.00.02. Львів, 2009, 22 с.

Крихтіна Ю. О. Державна політика розвитку транспортної галузі України: теорія, методологія, практика: монографія. Харків: Діса плюс, 2022. 336 с.

Каїра Л. Г. Транспортна інфраструктура України. Інвестиційна пріоритетність галузей економіки : монографія. Харків: Діса Плюс, 2021. С. 141-167.

Репіч Т. А. Булеховець А.М. Сучасний стан розвитку транспортної інфраструктури України. Молодий вчений. 2021. № 1 (89). С. 69-74 https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-1-89-15

Степаненко В. О. «Забезпечення конкурентоспроможності транспортної інфраструктури України в умовах євроінтеграції (на прикладі морської транспортної інфраструктури)»: дис. … доктора філософії за спец. 051 Економіка, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, 2022. 366 с.

Шемаєв В.В. Теоретико-методологічні засади та пріоритети розвитку транспортної інфраструктури в системі економічної безпеки України: монографія. Київ: НУОУ, 2018. 366 c.

Завантаження

Опубліковано

29.06.2024

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Устименко, Андрій. “ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 1, June 2024, pp. 131-4, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 270

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.