ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ДОГОВОРУ ЕСКРОУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРОЦЕДУРИ СКВІЗ-АУТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

договірне право, корпоративне право, договір, сторони договору, відповідальність за договором, договір ескроу, рахунок ескроу, підприємницьке товариство, акціонерне товариство, акціонер, викуп акцій, сквіз-аут

Анотація

У науковій статті досліджується законодавче закріплення механізму використання договору рахунку умовного зберігання (ескроу) при здійсненні процедури сквіз-ауту, що обумовлено необхідністю забезпечення виконання права на викуп акцій домінуючим акціонером, при цьому не обмежуючи права міноритарних акціонерів на отримання виплат за їх акції.

Розглядаються ключові аспекти запровадження вказаної договірної конструкції, зокрема, правова природа ескроу, його роль у забезпеченні безпеки та довіри в процесі здійснення процедури сквіз-ауту, а також переваги та ризики, пов'язані з його використанням у таких процедурах.

Аналізується позитивний досвід регламентації цього інституту у законодавстві європейських країн та шляхи його імплементації у чинне законодавство України. Вказується на змішаній правовій природі договору ескроу.

Наголошується на потребі удосконалення положень чинного цивільного законодавства у частині регламентації участі бенефіціара як сторони договору ескроу, удосконалення регламентації строків внесення та зарахування коштів на рахунок.

Аргументується необхідність удосконалення саме процедурних моментів при здійсненні банківських виплат у досліджуваних правовідносинах, зокрема, в частині законодавчого розширення переліку підстав, за якими можуть бути перераховані кошти особі, яка не є бенефіціаром за договором ескроу.

Вказується на тенденції щодо деталізації пунктах договору ескроу підстав та форм відповідальності сторін договору за його невиконання або ж неналежне виконання.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

  • Ольга Зозуляк

    доктор юридичних наук, професор,

    головний науковий співробітник Лабораторії проблем корпоративного права ім. акад. В. В. Луця Науково-дослідного інституту приватного права

    і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України

  • Ірина Главач

    кандидат юридичних наук, асистент кафедри теорії та історії держави та права Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника

Посилання

Уркевич В. Правові акти ЄС та Угода про асоціацію у практиці Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. Міжнародна конференція «Застосування права ЄС у судовій практиці: європейський досвід для української перспективи». 2021. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Pravo_ES_.pdf (дата звернення: 04.02.2024)

Яворська О. С. Практика застосування процедури сквіз-аут та її вплив на впровадження рахунка умовного зберігання (ескроу) як нового виду банківських рахунків в Україні. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету Серія ПРАВО. Випуск 80, ч. 1. 2023. C. 253-258.

Папаіка А. Удосконалення корпоративного законодавства – одне з головних завдань, яке поставила перед собою НКЦПФР на цей рік. Юридична газета. 2014. № 9-10. С. 30–31. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/cinni-paperi-ta-fondoviy-rinok/udoskonalennyakorporativnogo-zakonodavstva--odne-z-golovnih-zavdan-yake-postavila-pered-soboyu-nkcp.html (дата звернення: 04.02.2024)

Бігняк О. В. Запровадження процедур «сквіз-аут» та «селл-аут» в корпоративному законодавстві України. Правове життя сучасної України: у 2 т.: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 трав. 2019 р.) / відп. ред. Г.О. Ульянова. Одеса: 2019. Т. 1. С. 371–374. URL: https:// hdl.handle.net/11300/21144 (дата звернення: 04.02.2024)

Посикалюк О. О. Механізм примусового продажу акцій Sgueeze-Out: досвід ЄС та перспективи впровадження в законодавство України. Проблеми модернізації приватного права в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць / за заг. ред. Ю.В. Білоусова; Київ–Хмельницький, 2015. С. 94-102. URL:http://old.univer.km.ua/statti/posikalyuk_o.o._mehanizm_primusovogo_prodazhu_aktsiy_squeeze-out_dosvid_es_ta_perspektivi_vprovadzhennya_v_ zakonodavstvo_ukrayini_14.pdf (дата звернення: 04.02.2024)

Sherry Shindler Price. Escrow Principles and Practices. 2005. 497 р.

Gerster St. Das Escrow Agreement als obligationsrechtlicher Vertrag. Diss. Zürich, 1991. 151 p.

Іванова К. Ю. До питання про договір рахунку умовного зберігання (ескроу). 2019. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2019/29.11.19/_29_11_2019_27.pdf (дата звернення: 04.02.2024)

Білоус Ю. І. Правова природа договору умовного зберігання (ескроу): порівняльно-правовий аналіз. Південноукраїнський правничий часопис. 2019. № 4. (ч. 2). С. 108-111.

Згама А. О. Правова природа договору умовного депонування (ескроу). Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 1. С. 36-39.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-44. Cт. 356.

Про акціонерні товариства: Закон України від 27.07.2022 р. URL: https://zakon.rada.- gov.ua/laws/show/2465-20#Text/ (дата звернення: 04.02.2024)

Інструкція про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, затв. Постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 р. № 162. URL: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_29072022_162 (дата звернення: 04.02.2024)

Squeeze-out: копії публічних безвідкличних вимог. Фондовий вісник НДУ. URL: https://www.csd.ua/squeeze-out-kopiyi-publichnyh-bezvidklychnyh-vymog/ (дата звернення: 04.02.2024)

Єдиний державний реєстр судових рішень. Справа № 910/8329/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98970475 (дата звернення: 04.02.2024)

Шпуганич І. Роль договору рахунка умовного зберігання (ескроу) у процедурі сквіз-аут. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 2023. Вип. 75, ч. 2. C. 39-43.

Олійник П. За принципом ескроу. Юридична газета online. 2017. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/korporativne-pravo-ma/za-principom-eskrou-.html (дата звернення: 04.02.2024)

Зразок договору рахунку умовного зберігання (ескроу). URL: https://ap-bank.com/documents/download/613 (дата звернення: 04.02.2024)

Зразок договору рахунку умовного зберігання (ескроу). URL : https://motor-bank.ua/upload/medialibrary/a08/%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%A3%202019.docx.pdf (дата звернення: 04.02.2024)

Завантаження

Опубліковано

30.06.2024

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Зозуляк, Ольга, and Ірина Главач. “ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ДОГОВОРУ ЕСКРОУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРОЦЕДУРИ СКВІЗ-АУТ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 1, June 2024, pp. 181-7, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 721

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.