ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПРАВА НА МАТЕРИНСТВО У ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ ТА СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

подружжя, особисте немайнове право подружжя, право на материнство, репродуктивні права, право на вагітність

Анотація

У науковій статті здійснено дослідження поняття та змісту права на материнство, розкриті особливості здійснення та захисту цього особистого немайнового права. Зокрема, автор у статті зазначає, що право на материнство можна розглядати як особисте немайнове право жінки, яке вона має незалежно від перебування у зареєстрованому шлюбі, яке включає в себе такі правомочності як: можливість народити дитину (репродуктивна функція, право на вагітність), право на забезпечення охорони здоров’я під час пологів, право відмовитися від народження дитини, право вимагати у третіх осіб не позбавляти жінку можливості народити дитину і на відшкодування шкоди у разі позбавлення такої можливості. Такі елементи права на материнство як право на створення у сім'ї умов для збереження здоров'я жінки та народження здорової дитини, право на створення у сім’ї умов для поєднання материнства із здійсненням нею інших прав та обов'язків, а також право на розірвання шлюбу у разі небажання чоловіка мати дитину або нездатності його до зачаття дитини прямо пов’язуються із правовим статусом жінки як дружини у зареєстрованому шлюбі. Судовий захист права на материнство здійснюється в контексті надання права на шлюб особі, яка досягла шістнадцятирічного віку та вирішення справ про визнання материнства.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Олег Оксанюк

    адвокат, доктор філософії за спеціальністю 081 Право

Посилання

Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-14 (дата звернення: 10.01.2024)

Ромовська З. В. Українське сімейне право: підручник для студ.вищ.навч.закл. Київ: Правова єдність, 2009. 500 с.

Москалюк В. М. Право на материнство (батьківство) за Сімейним кодексом України. Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Збірник наукових праць за матеріалами круглого столу. Київ, 2006. С. 124-129.

Ганкевич О. М. Поняття батьківства та материнства у сімейно-правовій доктрині. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2014. Випуск 36. С. 89-99.

Сімейне право України: підручник / за ред. В. С. Гопанчука. Київ: Істина, 2002. 304 с.

Кожевникова В. О. Здійснення та обмеження права особи на материнство, батьківство: компаративістичний аспект. Часопис Київського університету права. 2017. № 2. С. 130-133.

Яцюк А. Р. Право на батьківство та материнство як особисті немайнові права. Правова держава. 2023. № 49. С. 101-112.

Ієвіня О. В. Право на материнство та батьківство як особисті немайнові права подружжя. Університетські наукові записки. 2011. №2. С. 97-100.

Дутко А. Сучасний стан правового регулювання особистих немайнових прав та обов’язків подружжя. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2019. Вип. 21. С. 190-196.

Труба В. І. Поняття та загальна класифікація сімейних правовідносин: дис. … докт. юр. наук.; спец. 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Одеса, 2020. 470 с.

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 12.: Сімейне право. Редкол. В. І. Борисова (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук. України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2021. 480 с.

Багач Е. М., Білоусов Ю. В., Ватрас В. А., Давидова Н. О., Кодинець А. О. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. Київ: Ліга, 2010. 577 с.

Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України / За заг. ред. Є. О. Харитонова. Харків: ТОВ «Одіссей», 2006. 552 с.

Слободська І. А., Процко В. М. Законодавче закріплення реалізації права на штучну репродукцію. Юридичний вісник. 2021. № 1 (58). С. 128-134.

Салюк П. І. Захист сімейних прав та інтересів судом: дис. … докт. філ. наук; спец. 081 – Право. Хмельницький, 2023. 238 с.

Завантаження

Опубліковано

30.06.2024

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Оксанюк, Олег. “ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПРАВА НА МАТЕРИНСТВО У ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ ТА СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 1, June 2024, pp. 202-6, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 838

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.