ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У ПРАКТИЦІ ЄСПЛ ТА ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Тарас Кіт

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

верховенство права, законність, юридична визначеність, попередження зловживання повноваженнями, рівність перед законом та відсутність дискримінації, доступ до правосуддя

Анотація

У статті досліджено застосування принципу «верховенства права», базуючись на аналізі практики Європейського суду з прав людини та положень Цивільно-процесуального кодексу України. Інтерпретація «верховенства права» є важливим і актуальним завданням, яке сприяє розширенню розуміння цього принципу і забезпеченню ефективного захисту прав людини при розгляді справ судами загальної юрисдикції.

У вітчизняній науковій доктрині застосовується близький до ідеї англійського права термін «верховенство права» («rule of law»), який побудований на методології юридичного позитивізму. Натомість, інтерпретація принципу у дослідженні «Rule of Law Checklist» відрізняється від позитивістського сприйняття та побудоване на доктрині природного права заходу.

Саме із наведених елементів принципу, які зазначені у Контрольному списку по верховенству права, прийнятому Венеціанською комісією 2016 р., були проаналізовані положення чинного цивільно-процесуального законодавства та практики Європейського суду з прав людини.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Тарас Кіт

    аспірант кафедри цивільного права і процесу Західноукраїнського національного університету

Посилання

Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів №№ 2,4,7 та 11 до Конвенції: Закон України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 40. С. 263.

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР . URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#n4801 ( дата звернення 05.11.2023).

Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 № 1618-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n6106 (дата звернення 05.11.2023).

Rule of Law Checklist, adopted by the Venice Commission at its 106th Plenary Session (Venice, 11-12 March 2016). URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)007-e (дата звернення 05.11.2023).

Dicey A.V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution (Reprint. Originally published: 8th ed. London: Macmillan, 1915). Indianapolis: LibertyClassics, 1982. URL : https://files.libertyfund.org/files/1714/0125_Bk.pdf (дата звернення 05.11.2023).

Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин.Монографія/ За заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицького. К.: «Юридична думка», 2009.536 с.

Рішення Конституційного Суду України від 2.11.2004 р. № 15-рп/2004. URL: https://ccu.gov.ua/docs/504 (дата звернення 05.11.2023).

Каталог юридичних позицій Конституційного Суду України (за рішеннями, висновками). URL:https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/34-verhovenstvo-prava (дата звернення 05.11.2023).

Мірило верховенства права (правовладдя) національного рівня: практика України (Rule of law Checklist at national level: case of Ukraine) / за заг. ред. М. Козюбри, Центр дослідження проблем верховенства права та його втілення в національну практику України Національного університету «Києво-Могилянська академія». Київ, 2021. 152 с.

Головатий С.П. Верховенство права : монографія у 3-х кн. Київ : Видавництво «Фенікс», 2006. 1747 с.

Рабінович П., Луців О. Верховенство права: сучасні вітчизняні підходи до інтерпретації. Вісник академії правових наук України. 2012. № 2. С. 3-16. URL :http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2012_2_3 (дата звернення 05.11.2023).

Доповідь про правовладдя. 2011. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)003rev2-ukr (дата звернення 05.11.2023).

Amuur v. France, no. 19776/92, par. 50, ECHR 1996-III. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57988 (дата звернення 05.11.2023).

Succhi di Frutta no.C-496/99 29 April 2004 URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61999CJ0496 (дата звернення 05.11.2023).

Malone v. United Kingdom, 02 August 1984. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57533 (дата звернення 05.11.2023).

CDL-AD (2011) 003rev. Report on the Rule of Law. Adopted by the Venice Commission at its 86th plenary session (Venice, 25-26 March 2011) on the basis of comments by Mr Pieter van Dijk, Ms Gret Haller, Mr Jeffrey Jowell, Mr Kaarlo Tuori. п. 46. URL:https://rm.coe.int/1680700a61 (дата звернення 05.11.2023).

Melnik v. Ukraine, no. 72286/01, 28 March 2006. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72886 (дата звернення 05.11.2023).

Kravchenko v. Ukraine, no. 46673/06, par. 47, 30 June 2016. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164199 (дата звернення 05.11.2023).

Верховенство права. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Olijnyk.pdf (дата звернення 05.11.2023).

Рішення Європейського суду з прав людини по справі «Христов проти України» (Заява № 24465/04). Страсбург, 19 лютого 2009 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_443#Text (дата звернення 05.11.2023)/

Рішення Європейського суду з прав людини по справі «Олександр Волков проти України» (Заява № 21722/11) від 9.01.2013 року https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_947#n290 (дата звернення 05.11.2023).

Рішення Європейського суду з прав людини по справі Класс та інші проти Німеччини від 06.09.1978 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_093#Text (дата звернення 05.11.2023).

Судді Верховного Суду розповіли про зловживання матеріальними і процесуальними правами. 2021. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1070738/ (дата звернення 05.11.2023).

Рішення Конституційного Суду України від 25.04.2012 року № 11-рп/2012 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-12#Text (дата звернення 05.11.2023).

Dombo Beheer B.V. v. the Netherlands» 27.10. 1993 р., № 14448/88 URL: http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=241 (дата звернення 05.11.2023).

Ankerl v. Switzerland» 23.10. 1996 р., № 17748/91 https://www.stradalex.eu/en/se_src_publ_jur_eur_cedh/document/echr_17748-91_001-1849 (дата звернення 05.11.2023).

Golder v. United Kingdom, no. 21 February 1975, par. 34, Series A no. 18. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57496 (дата звернення 05.11.2023).

Brulla Gomez de la Torre v. Spain» 19.12. 1997 №38366/97, URL: https://www.stradalex.eu/en/se_src_publ_jur_eur_cedh/document/echr_38366-97_001-58451 (дата звернення 05.11.2023).

Завантаження

Опубліковано

30.06.2024

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ДИСКУСІЇ

Як цитувати

Кіт, Тарас. “ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У ПРАКТИЦІ ЄСПЛ ТА ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 1, June 2024, pp. 269-76, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 802

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.