ЗАСОБИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ: ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА

Віктор Шевчук

Анотація


Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем засобів криміналістичної тактики, їх поняття та системи. Аналізуються сучасні тенденції та наукові підходи у криміналістиці, присвячені дослідженню засобів криміналістичної тактики. Розглядається сучасне розуміння поняття засобів криміналістичної тактики, запропоновано його визначення із врахуванням традиційних та інноваційних підходів у криміналістичній науці. Зазначається, що поняття «засоби криміналістичної тактики», яке застосовується сьогодні у криміналістиці, носить збиральний та узагальнюючий характер, відображаючи комплексність і багатофункціональність розробки та використання засобів досягнення цілей розслідування та судового розгляду. Визначено основні інноваційні напрямки досліджень і проблеми використання засобів криміналістичної тактики у правозастосовній діяльності, які забезпечують її ефективність та результативність.  

Обгрунтовується, що одним із найбільш важливих завдань подальшого розвитку криміналістики є удосконалення існуючої системи засобів  криміналістичної тактики з огляду на появу, розвиток та сучасний стан окремих інноваційних напрямків цієї галузі криміналістики та розширення меж застосування засобів криміналістичної тактики у різних видах юридичних практик (слідчої, судової, прокурорської, адвокатської, розшукової, детективної та ін.). Застосування засобів криміналістичної тактики має охоплювати усі види діяльності, що враховує тенденцію інтеграції наукових знань, застосування і запровадження міждисциплінарних наукових розробок та їх подальше активне використання у юридичній практиці. Зазначається, що подальших розробок потребують проблеми дослідження традиційних і нових засобів криміналістичної тактики як-то: тактичний прийом; тактична рекомендація;  тактична комбінація; тактика слідчої (розшукової) дії; тактика негласної слідчої (розшукової) дії; тактика судової дії; тактика організації та проведення тактичних операцій та ін. Сформульовано систему засобів криміналістичної тактики, наукові підходи і пропозиції по вирішенню досліджуваних проблем, визначено інноваційні напрямки розвитку. 

Ключові слова


криміналістична тактика, засоби криміналістичної тактики, інновації у криміналістичній тактиці, межі застосування криміналістичної тактики, нові засоби криміналістичної тактики

Повний текст:

PDF>PDF PDF>PDF

Посилання


Асташкина, Е. Н.,. Марочкин Н. А., Михальчук А. Е. Расследование преступлений. Криминалистические комплексы: учеб.-практ. пособие. Москва: Приор-издат, 2003.112 с.

Баев О.Я. Избранные работы : в 2 т. Воронеж : Издательство Воронежского государственного университета, 2011. 616 с.

Баев О.Я. Криминалистическая тактика и уголовно-процесуальный закон. Воронеж, 1977. 198 с.

Бахин В.П. Понятие, сущность и содержание криминалистической тактики : лекция. Симферополь: Таврический экологический ин-т, 1999. 62 с.

Біленчук П. Д., Лисиченко В. К., Клименко Н. І. та ін. Криміналістика: Підручник / За ред. П. Д. Біленчука. 2-ге вид., доп. Київ: Атіка, 2001. 544 с.

Благута Р. І., Сибірна Р. І., Бараняк В. М. та ін. Криміналістика : навч. посіб.; за заг. ред. Є. В. Пряхіна. Київ: Атіка, 2012. 496 с.

Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М. : НОРМА-ИНФРА-М, 2001. 240 с.

Белкин Р. С. Курс криминалистики: В 3 т. Т. 1: Общая теория криминалистики. Москва: Юристъ, 1997. 408 с.

Берназ П.В. Інновації – основа криміналістичного забезпечення діяльності з розслідування злочинів. Південноукраїнський правничий часопис. 2015. № 4. С. 49-53.

Вільгушинський М.Й. Тактика судового слідства в системі криміналістики : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2011. 20 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ: Іпрінь: ВТФ «Перун», 2005. 1440 с.

Gross H. Gesammelte Kriminalistische Aufsätze. Leipzig: F. C. W. Vogel. Bd. I. 1902. VIII. 432 р.

Гончаренко В.И. Научно-технические средства в следственной практике. Київ: Вища школа, 1984. 256 с.

Гришко І.К. Роль тактичних засобів розслідування у протидії злочинності // Криміналістичні та психологічні аспекти досудового розслідування: матеріали науково-практичної інтернет-конференції (29 квітня, 2020 р., м. Одеса). Одеса: ОДУВС, 2020. С.11-15.

Головин А. Ю. Криминалистическая систематика / под ред. Н. П. Яблокова. Москва: ЛексЭкст, 2002. 305 с.

Журавель В.А. Системи слідчих дій та тактичні операції в структурі окремої криміналістичної методики розслідування злочинів. Вісник академії правових наук України. 2009. № 2(57). С. 197-208.

Капустіна М.В. Забезпечення криміналістичне // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. Т. 20 : Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія / редкол. В.Ю. Шепітько (голова) та ін.: Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави та права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. С.284-285.

Князьков А.С. Аналитические тактико-криминалистические средства досудебного производства: монография. Томск: Изд-во Томск. Ун-та, 2013. 164 с.

Князьков А.С. Классификации тактических приемов как «проблемное поле» криминалистической тактики. Вестник Томского государственного университета. 2012. №3 (5). С. 39-57.

Когутич І.І. Криміналістика: Курс лекцій. Київ: Атіка, 2008. 888 с.

Когутич І.І. Тенденції пристосування криміналістичних знань у здійсненні судочинства. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. Випуск № 57. С. 336–341.

Криміналістика: підручник / кол. авт. : В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. / за ред. В. Ю. Шепітька. 4-те вид., переробл. і доповн. Х. : Право, 2008. 464 с.

Криміналістика: підручник / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алєксєєв та ін. К. : «Центр учбової літератури», 2015. 544 с.

Криміналістика: підручник / За ред. В.В. Тіщенка. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 556 с.

Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: навч. посібник. Київ: Юрінком Інтер, 2001. 368 с.

Лозовский Д.Н. Методы расследования преступлений: монография. Москва: Юрлитинформ, 2010. 168 с.

Салтевский М.В. Средства криминалистической тактики (методологи-ческий аспект). Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. 1998. Вип. 1. С. 148-159.

Удовенко Ж.В. Криміналістика: конспект лекцій. За заг ред. В.І. Галана Київ: Центр учбової літератури, 2016. 320 с.

Федоров Г.В., Григорович В.Л. Инновационные направления развития криминалистики: монография. Москва: Юрлитинформ, 2012. 272 с.

Чебуренков А.А. Основы теории расследования: монография. Москва: Издательство «Юрлитинформ», 2010. 176 с.

Шевчук В. М. Роль тактичних засобів у протидії злочинності. Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 28 лют. – 1 берез. 2014 р.). Херсон, 2014. С. 190193.

Шевчук В. М. Тактичні операції у криміналістиці: теоретичні засади формування та практика реалізації: монографія. Харків: Вид. агенція «Апостіль», 2013. 440 с.

Шепітько В. Ю. Засоби криміналістичної тактики в діяльності органів досудового слідства (проблеми ефективності застосування). Правові засади підвищення ефективності боротьби зі злочинністю в Україні : матеріали наук. конф., 15 трав. 2008 р. Харків, 2008. С. 172–174.

Шепітько В.Ю. Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз): монографія. Харків: Харків юридичний, 2007. 432 с.

Шепітько В.Ю. Інновації в криміналістиці як відзеркалення розвитку науки // Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці : матеріали міжнар. «круглого столу» (м. Харків, 12 груд. 2019 р.); НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України / редкол.: В. Ю. Шепітько (голов. ред.), В. А. Журавель, В. М. Шевчук, Г.К. Авдєєва. Харків : Право, 2019. С.147-150.

Шепітько В.Ю., Журавель В.А. Організаційно-тактичні засоби: поняття та значення. Питання боротьби зі злочинністю. Харків, 2009. Вип. 18. С. 187.

Якушин С.Ю. Тактические решения следователя и средства их реализации при расследовании преступлений: исходные положения частной криминалистической теории. Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки . 2010. Т. 150, кн 5. С. 237-244.

Якушин С.Ю. Тактические задачи при расследовании преступлений: понятие и виды. Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки . 2010. Т. 152, кн 4. С.204-205.