ДОВІРЕНІСТЬ ТА ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Людмила Саванець

Анотація


У статті здійснюється порівняльно-правовий аналіз довіреності та договору доручення як забезпечувальних інструментів відносин представницького характеру. Вивчаються різні аспекти співвідношення договору доручення та довіреності. Окрема увага приділяється дослідженню перспектив оформлення довіреності у вигляді електронного документа.

Ключові слова


договір доручення, довіреність, добровільне представництво, фідуціарні правочини, представник, довіритель.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Полтавський О.В. До питання про фідуціарний характер договірних представницьких відносин. Форум права. 2012. № 1. С. 788–793.

Бутрин-Бока Н.С. Довіреність як вид фідуціарного правочину. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 6. С.98–100.

Балабан Д. В., Заборовський В. В. Співвідношення довіреності і договору доручення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2017. Вип. 43 (1). С. 93–96.

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_43(1)__24 (дата звернення: 01.11.2020).

Колганова Л.А. Договор поручения и доверенность: сравнительно-правовой анализ. Актуальние проблеми российского права. 2009. № 3. С.295-307.

Гранін В.Л. Повноваження представника та його реалізація за цивільним законодавством України : дис. ... канд.. юрид. наук : 12.00.03. Одеса, 2005. 212 с.

Цивільне право в Україні: курс лекцій : в 6 т. / за ред. Р.Б. Шишки, В.А. Кройтора. Харків: Національний університет внутрішніх справ, 2004. Т. 1. 417 с.

Цивільне право України: загальна частина / за ред. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. К. : Алерта, 2014. 510 c.

Степанова Н.А. Доверенность как одно из оснований возникновения представительских правоотношений. Российская юстиция. 2007. № 6. С.10-13.

Советское гражданское право: учебное пособие: в 2 т / под ред. В.А. Рясенцева. М., 1975. Т. 2. 560 c.

Цюра В.В. До питання форми окремих представницьких договорів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. 2016. Випуск 39. Том 1. С. 75-80.

Дурнева П.Н. Добровольное представительство по гражданскому праву России: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Краснодар, 2007. 22 с.

Орлова М.М. Доверенность как письменное уполномочие. Бюллетень нотариальной практики. 2003. № 4. С. 20–24.

Петриченко О. Доверенность на будущее. ЭЖ-Юрист. 2009. № 14. С. 25.

Коротков Д.Б. Основания возникновения и прекращения договорного представительства. Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2010. Выпуск 4 (10). URL: http://www.jurvestnik.psu.ru/index.php/ru/vypusk-4-10-2010/7-2010-12-01-13-31-58/-4-10-2010/185-osnovaniya vozniknoveniya-i prekrashheniya-dogovornogo-predstavitelstva (дата звернення: 01.11.2020).

Дмитренко Л.Д. Сутність та ознаки представництва: сучасний стан нормативно-правового регулювання та проблемні аспекти. Львів: Світ, 2015. 439 с.

Федорченко Н.В. Договір доручення : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2004. 224 с.

В Україні впровадять електронні довіреності: для чого і як це буде працювати. URL: https://uteka.ua/ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-v-ukraine-vnedryat-elektronnye-doverennostidlya-chego-i-kak-eto-budet-rabotat (дата звернення: 01.11.2020).

Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Дрішлюк А. І. Добровільне представництво у цивільному праві України: навч. посіб. Київ: Істина, 2007. 176 с.

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. Москва: Статут, 2002. 462 с.

Советское гражданское право / под ред. О.А. Красавчикова. Москва: Высшая школа, 1972. Т. 1. 448 с.

Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар. Об’єкти. Правочини. Представництво. Строки / за ред І.В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: Страйд, 2010. 768 с.