ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ

Сергій Банах

Анотація


У статті досліджені питання організаційно-правових засад фінансового забезпечення органів прокуратури. На основі дослідження поглядів науковців щодо питання суті фінансового забезпечення діяльності правоохоронних органів, визначено фінансове забезпечення прокуратури як систему фінансових відносин, яка чітко регламентована державними та відомчими нормативними правовими актами.

Автор обґрунтував, що основними завданнями організації фінансового забезпечення є створення належних умов для ефективного функціонування органів прокуратури. Основним методом фінансового забезпечення органів прокуратури України визначено кошторисне фінансування, під яким розуміють виділення коштів на утримання установ, організацій, виконання певних програм і реалізацію заходів на підставі спеціального фінансового документа - кошторису.


Ключові слова


фінансування, фінансове забезпечення, прокуратура, кошторис, кошторисне фінансування

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ільницький М. С. Організація фінансового та матеріально-технічного забезпечення органів внутрішніх справ України. Форум права. 2009. №1. С. 222-230.

Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text (дата звернення: 28.11.2020).

Субот А. І. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення правоохоронних органів як складові їх безпечної діяльності. Віче. 2012. №24. С. 16-18.

Руколайніна І. Є. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення правоохоронців. Форум права. 2013. № 1. С. 844-848.

Буздуган Я. Поняття, принципи, форми фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні.Віче. 2008 №9-10. С. 26-28.

Шаблін Є. І. Належне фінансування як гарантія незалежності прокуратури України: актуальні проблеми. Публiчне право. № 2 (26). 2017. С. 227–235.

Конституція України. Станом на 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text (дата звернення: 18.11.2020).

Пігуль Н. Г., Люта О. В. Особливості реалізації фінансового механізму бюджетних установ. Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка». 2010. № 2(44). С. 94-101.

Про Державний бюджет України на 2021 рік: Закон України від 15.12.2020.№ 1082-IX. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text (дата звернення: 25.11.2020).

Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених генеральній прокуратурі України на здійснення прокурорсько – слідчої діяльності, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури. Рахункова Палата України. URL: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2020/7-2_2020/Zvit_7-2_2020.pdf (дата звернення: 28.04.2020).

Результати оцінки ефективності бюджетної програми за 2020 рік. URL: file:///F:/Робота%20

/Стаття_прокуратура/Scan_20210225_120814.pdf(дата звернення: 09.11.2020).

Литвак О. М., Шумський П. В. Проблеми реформування органів прокуратури. Вісник Національної академії прокуратури України. 2012. №1. С. 5-12

Шевчук В.А. Окремі аспекти організації фінансового та матеріально-технічного забезпечення органів Державної податкової служби України. Часопис Київського університету права. 2012.

№ 3. С. 172–176.