ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН КОДИФІКОВАНИМИ ПРАВОВИМИ АКТАМИ В УКРАЇНІ ТА ДЕРЖАВАХ ЗАХІДНОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ

Володимир Ватрас, Іван Костяшкін

Анотація


В науковій статті досліджуються особливості правового регулювання правового регулювання сімейних відносин кодифікованими правовими актами в Україні та державах Західної та Центральної Європи. Зокрема, визначено, що приватне право більшості держав Західної та Центральної Європи, в тому числі Французької республіки, ФРН, Чеської республіки, Угорщини, Румунії, Латвійської республіки, а також зокрема Грузії, представлено кодифікованими правовими актами — цивільними кодексами, на відміну від Республіки Польща, Республіки Сербія, Республіки Молдова, Республіки Білорусь та Російської Федерації, в яких сімейні відносини врегульовуються переважно сімейними кодексами, допускаючи субсидіарне регулювання окремих відносин цивільними кодексами. Зазначена обставина викликана відмінністю у розумінні сімейних відносин: у першому випадку вони розуміються як цивільні, а статус подружжя, батьків та дітей не вирізняється від правового статусу особи, допускаючи більш широке застосування диспозитивного методу правового регулювання, передусім більш широкий вибір договірного режиму подружжя; в другому випадку як сімейні – зважаючи на об’єктивну відмінність сімейних відносин від цивільних, спрямованість дій учасників сімейних відносин у першу чергу на реалізацію не майнових, а особистих немайнових прав та обов’язків, похідний характер майнових відносин, більш широке у зв’язку із необхідністю захисту інтересів сім’ї, материнства та дитинства застосування імперативного методу правового регулювання. У державах першої групи Цивільний кодекс є основним джерелом сімейного права, а в державах другої – спостерігається дуалізм у правовому регулюванні: ті сімейні відносини, які потребують особливого державного захисту врегульовуються сімейними кодексами або спеціальними законами, які передбачають обмежене застосування джерел, які містять соціально-правові приписи і, як правило, у тих сферах, які не врегульовані сімейними кодексами (законами) і де допускається диспозитивне регулювання (в таких випадках за відсутності відповідного договірного регулювання застосовуються норми Цивільного кодексу).


Ключові слова


джерело сімейного права; кодифікований правовий акт; цивільний кодекс; правове регулювання; сімейні відносини

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Проблеми систематизації приватного права України та Європи: монографія/За ред. Ю. В. Білоусова. Київ: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2009.

Ватрас В. А. Джерела сімейного права. Автореферат … дис. докт.юр.наук. спец. 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Тернопіль, 2020. 43 с.

Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. За ред. Ю. С. Червоного. Київ: Істина, 2003. 464 с.

Ромовська З. В. Сімейний кодекс України. Науково-практичний коментар. К.: Правова єдність, Алерта, КНТ, Центр учбової літератури, 2009. 432 с.

Ромовська З. В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. Київ: Видавничий дім «Ін Юре», 2003. 532 с.

Сімейний кодекс України. Науково-практичний коментар. За ред. І. В. Жилінкової. Харків: Ксилон, 2008. 855 с.

Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. За заг. ред. С. Я. Фурси. Київ: Видавець Фурса С. Я.; КНТ, 2008. 1248 с.

Марченко М. Н. Источники права: учеб. пособие. Москва: Проспект, 2009. 768 с.

Сибільов М. Поняття правового режиму приватного права. Вісник Академії правових наук України. 2001. № 4 (27). С. 106-116.

Апопій І. В. Сімейне право України. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 360 с.

Гузь Л. Є., Гузь А. В. Судово-практичний коментар до Сімейного кодексу України. Харків: Фактор, 2011. 576 с.

Веберс Я. Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. Рига: Зинатне, 1976. 231 с.

Ворожейкин Е. М. Семейные правоотношения в СССР. Москва: Юрид. лит., 1972. 336 с.

Червоный Ю. С. Понятие и особенности семейных правоотношений. Суспільство. Держава. Право. Цивільне право. Випуск 1. 2002. № 1. С. 16-23.

Ватрас В. А. Суб’єкти сімейних правовідносин: дис. … канд. юр. наук. 12.00.03. Цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право. Київ, 2008. 219 с.

Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів: Постанова Пленуму Верховного Суду України No 3 від 15 травня 2006 р.

Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав: Постанова Пленуму Верховного Суду України No 3 від 30 березня 2007 р.

Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 р. No 11. URL: http://www.scourt.gov.ua/ clients/vs.nsf/0/623809DCB56E022BC2256C95003CF7EA?OpenDocument&Start=1&Count=300 (дата звернення: 23.05.2021).

Нєкрасова О. В. Застосування цивільного законодавства до сімейних відносин: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Київ, 2008. 190 с.

Комментарий к Кодексу Республики Беларусь о браке и семье. Т. А. Белова, Ж. В. Захарова, В. В. Левый и др.; Под ред. В. Г. Тихини, В. Г. Голованова. Минск: Светоч, 2000. 304 с.

Семейный кодекс Республики Молдова от 26.10.2000. Bizlex.Ru. URL: http://bizlex.ru/18-semeynyy-kodeks-respublika-moldova.html/ (дата звернення: 26.05.2021).

Семейный и опекунский кодекс Республики Польша от 25.02.1964 года (авторский перевод). Семейные отношения иностранцев в Польше. URL: https://semeynoepravo.wordpress.com/2018/03/20/Семейный и опекунский кодекс республики/ (дата звернення: 27.05.2021).

Калітенко О. Окремі аспекти реалізації права на сім’ю за законодавством України та Польщі. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 5/1. С. 77-81.

Федорчык П. История развития семейного права Польши в ХХ веке. Семейное и жилищное право. 2006. № 2. С. 17.

Семейное право Российской Федерации и иностранных государств: основные институты/Под ред. В. В. Залесского. Москва: 2004. 310 с.

Гражданский кодекс Чешской республики от 3 февраля 2012 года. URL: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/novy-obcansky-zakonik-rj.pdf (дата звернення: 25.05.2021).

Меркулова Т. А. Новый гражданский кодекс Венгрии. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2014. № 2. С. 226-233.

Гражданское уложение Германии = Deutsches Burgerliches Gesetzbuch mit Einfuhrungsgestz: Ввод. закон к гражд. уложению; пер. с нем.; науч. ред.: А. Л. Маковскийи др. Москва: Волтерс Клувер, 2006. 816 с.

Савельев В. А. Гражданский кодекс Германии (история, система, институты). 2-е изд. перераб. и доп. М.: Юрист, 1994. 96 с.

Гражданский закон Латвийской республики от 28.01.1937 (ред. от 19.11.2015). Консультант Плюс. URL: https://www.inlatplus.lv/wp-content/uploads/2019/11/Гражданский-закон.pdf (дата звернення: 21.05.2021).

Гражданский кодекс Грузии от 26.06.1997 г.. Законодательный вестник Грузии. URL: https://matsne.gov.ge/ru/document/download/31702/75/ru/pdf (дата звернення: 23.05.2021).