Суб’єкт владних повноважень як позивач у адміністративних справах

Мар’яна Вербіцька, Лілія Боднарчук

Анотація


Наукова стаття досліджує суб’єкта владних повноважень у адміністративному процесі на основі українського законодавства та практики Європейського суду з прав людини. Розглянуто суб’єкта владних повноважень за класифікацією ознак приналежності до органів влади та управління, й у відповідності до посадових функцій спрямованих на виконання владних повноважень. Окреслено підстави звернення до суду СВП, його статус і рівень паритетності між позивачем і відповідачем Встановлено, що у суді він виступає переважно як сторона-відповідач у адміністративному процесі, який доводить законність своїх дій чи бездіяльності у справі. Відповідно до законодавства лише у деяких випадках виступає позивачем у адміністративних справах. У судових справах, де суб’єкт владних повноважень виступає як позивач до суб’єкта приватного права суд керується принципом пропорційності як універсальним загальноправовим, спрямованим на забезпечення у правовому регулюванні розумного балансу приватних і публічних інтересів, що призводить до розумного співвідношення між метою впливу з боку держави в особі її компетентних органів.


Ключові слова


суб’єкт владних повноважень, владні функції, публічна служба, суб’єкт приватного права, захист, позивач, відповідач, порушені права, дискреція

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кодекс адміністративного судочинства України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2005. № 35-36, 37. ст. 446. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text (дата звернення: 20.10.2021)

Матвійчук В. К., Хар І. О. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України: в 2-х тт. Том 1. Київ: Алерта, КНТ, 2008. 787 с.

Джафарова М. В. Субʼєкт владних повноважень: теоретичні та прикладні проблеми вивчення. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. Вип. 1, Т. 2, Херсон, 2017. С.30-33. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM =2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvkhdu_jur_2017_1(2)__9.pdf (дата звернення: 23.10.2021)

Бевзенко В. М, Мельник Р.С. Загальне адміністративне право. Київ: Ваіте, 2014, 376 с. URL: https://www.osce.org/files/f/documents/d/c/358156.pdf (дата звернення: 24.10.2021)

Берназюк Я. Звернення суб’єкта владних повноважень із позовом до адміністративного суду: виняток чи необхідність. 31 березня 2020. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/zmi/919443/ (дата звернення: 24.10.2021)

Дискреційні повноваження органу державної влади. Юридичний інтернет ресурс Протокол. URL: https://protocol.ua/ua/diskretsiyni_povnovagennya _organu_dergavnoi_vladi/ (дата звернення: 24.10.2021)

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади». Відомості Верховної Ради України. (ВВР). 2011. № 38. ст. 385. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text (дата звернення: 20.10.2021)

Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30. ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 20.10.2021)

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 17 жовтня 2018 року у справі № 822/1544/16. URL:https://protocol.ua/ua/postanova_vp_vs_vid_17_ 10_2018_roku_u_spravi_822_1544_16/ (дата звернення: 25.10.2021)

Справа «Новік проти України». (Заява № 48068/06). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_442#Text (дата звернення: 26.10.2021)

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 15 травня 2018 року у справі №463/4564/16-а. URL: https://protocol.ua/ua/postanova_vp_vs_vid _15_05_2018_roku_u_spravi_463_4564_16_a/ (дата звернення: 26.10.2021)

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 12 грудня 2018 року у справі № 826/7203/17. URL: https://protocol.ua/ua/postanova_vp_vs_vid_12 _12_2018_roku_u_spravi_826_7203_17/ (дата звернення: 27.10.2021)

Постанова Верховного Суду від 13 червня 2018 року у справі №815/332/17 URL: https://protocol.ua/ua/postanova_kas_vp_vid_13_06_2018_roku_u_spravi _815_332_17/ (дата звернення: 27.10.2021)

Cправа «Свято-Михайлівська Парафія проти України» (заява № 77703/01, п. 115) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_254#Text (дата звернення: 28.10.2021)