Міжнародні стандарти правового статусу судді

Сергій Дашкевич

Анотація


У статті аналізуються міжнародно-правові акти, що регламентують правовий статус суддів, а також такі, що містять стандарти належного правосуддя. Серед них автор виділяє конвенції та пакти ООН і Ради Європи, ратифіковані Україною та які містять норми, обовязкові для застосування на національному рівні. Другу групу складають норми-рекомендації Ради Європи та міжнародних суддівських асоціацій, виконання яких є моральним зобовязанням держави. Акцентується увага на проблемі відновлення довіри суспільства до суду та забезпечення правосуддя відповідно до загальновизнаних міжнародних стандартів прав людини, що є ознакою демократичної системи.


Ключові слова


статус судді, міжнародні стандарти, принципи незалежності судді

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Записка по международным стандартам и рекомендуемой практике дисциплинарного производства в отношении судей. Варшава. 2018. 27 с.

Овчаренко Е. Международные стандарты привлечения судей к юридической ответственности. Legea si Viata. Закон и Жизнь. Международный научно-практический правовой журнал. 2013. № 10. С. 34-37.

Ермошин Г. Современные проблемы правового регулирования статуса судей в Российской Федерации. Актуальные проблемы российского права. 2016. № 7 (68) июль. С. 83-92.

Меденцев М. А. Адміністративно-правовий статус суддів в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Київ: ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 2021. 21 с.

Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства. Київ, 2015. 708 с.

Загальна декларація прав людини. Прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення: 20.10.2021)

Конвенція про захист прав людини та основних свобод 1950 року. Міжнародний документ ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 20.10.2021)

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 року. Міжнародний документ ратифіковано від 19.10.1973 року, підстава 2148-08 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (дата звернення: 20.10.2021)

Хартія Європейського Союзу про основні права. Міжнародний документ №994_524 від 07.12.2000 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/994_524#Text (дата звернення: 20.10.2021)

Резолюция 2004/32 Комиссии ООН по правам человека «Целостность судебной системы» от 2004 года. URL: https://docs.cntd.ru/document/901933668 (дата звернення: 20.10.2021)

Бангалорські принципи поведінки суддів, схвалені резолюцією Економічної та Соціальної ради ООН № 2006/23 від 27.07.2006 року.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_j67#Text (дата звернення: 20.10.2021)

Навчальна програма дистанційного курсу «Суддівська етика» (в режимі он-лайн). Київ: USAID, 2016. 160 с.

Кузьмук В. Міжнародні принципи та стандарти правосуддя. Юридична газета. 2014. № 30 (424). URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/sudova-praktika/mizhnarodni-principi-ta-standarti-pravosuddya.html (дата звернення: 20.10.2021)