Проблеми адміністративно-правового регулювання дисциплінарної відповідальності персоналу ДКВС України

Ірина Коросташівець

Анотація


На підставі аналізу наукових розробок та нормативно-правових актів визначено та розкрито проблеми адміністративно-правового регулювання дисциплінарної відповідальності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Акцентовано увагу на тому, що основною проблемою є відсутність Дисциплінарного статуту пенітенціарної системи й аргументовано необхідність прийняття його на законодавчому рівні, оскільки чинні норми дисциплінарної відповідальності на даний час не повною мірою відповідають реаліям функціонування пенітенціарної системи та мають певні прогалини. Запропоновано низку шляхів для вирішення визначених проблем адміністративно-правового регулювання дисциплінарної відповідальності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.


Ключові слова


адміністративно-правове регулювання, дисциплінарна відповідальність, персонал, пенітенціарна система, Державна кримінально-виконавча служба

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Литвиненко В. І. Юридична відповідальність посадових осіб правоохоронних органів як суб’єктів протидії корупції в Україні. Право та інновації. 2015. № 4 (12). С. 101–109. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/Lytvynenko12.pdf (дата звернення: 17.08.2021).

Сикал М. М., Пуховець А. В. Особливості дисциплінарної відповідальності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали ІІІ заоч. наук.-практ. конф. (Чернігів, 27 листоп. 2018 р.) / гол. ред.: О. М. Тогочинський; Міністерство юстиції України, Академія ДПтС. Чернігів, 2018. С. 370–374. URL: http://academysps.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/Zbir-III-zaochna-NPK_2-compressed.pdf#page=370 (дата звернення: 21.09.2021).

Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Закон України від 22.02.2006 р. № 3460-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/3460-15 (дата звернення: 21.09.2021).

Пузирний В. Ф. Адміністративно-правове регулювання службової дисципліни в Державній кримінально-виконавчій службі України. Порівняльно-аналітичне право. 2014. № 8. С. 153–156.

Про Дисциплінарний статут пенітенціарної системи: проект Закону України від 07.02.2019 р. № 2679-VIII. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_2?pf3516=8083&skl=9 (дата звернення: 18.09.2021).

Про Дисциплінарний статут пенітенціарної системи: проект Закону України від 22.03.2021 р. № 5294. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=71499 (дата звернення: 18.09.2021).

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 р. № 8073-X. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122.

Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення та компенсаційних виплат особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України: наказ Міністерства юстиції України від 28.03.2018 р. № 925/5. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0377-18 (дата звернення: 29.08.2021).

Про Дисциплінарний статут Національної поліції України: Закон України від 15.03.2018 р. № 2337-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2337-19 (дата звернення: 21.08.2021).

Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України: Закон України від 24.03.1999 р. № 551-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/551-14 (дата звернення: 29.08.2021).

Лазор І. В. Соціальне значення спеціальної дисциплінарної відповідальності та проблеми її правового регулювання. Актуальні проблеми держави і права. 2011. Вип. 57. С. 221–228.

Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/889-19 (дата звернення: 17.09.2021).

Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 р. № 322-VIII. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1971. Додаток до № 50. Ст. 375.