Сутність та правова природа обмеження прав правовласника в системі авторського та суміжних прав

Олег Вийванко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню сутності та правової природи обмежень прав правовласника в системі авторського та суміжних прав. Правову природу обмежень автор аналізує у співвідношенні із поняттям виключних прав, які є основою розуміння права інтелектуальної власності. Фундаментальним для встановлення обмежень вважає принцип, згідно якого закон допускає обмеження прав на об’єкти інтелектуальної власності, які не створюють істотних перешкод для реалізації майнових прав та здійснення законних інтересів суб’єктів права інтелектуальної власності. 

Ключові слова


право інтелектуальної власності, виключні права, обмеження прав, майнові права на об’єкти інтелектуальної власності

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Мічурін Є.О. Обмеження майнових прав фізичних осіб (цивільно-правовий аспект): автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2009. 25 с.

Цивільний кодекс України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 23.11.2021)

Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text (дата звернення: 23.11.2021)

Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав: Закон України від 15 травня 2018 року № 2415-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2415-19#Text (дата звернення: 24.11.2021)

Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 року № 3688-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text (дата звернення: 24.11.2021)

Сорвачов О.В. Обмеження, припинення і скасування майнових прав інтелектуальної власності на промислові зразки. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2012/5_2012/16.pdf (дата звернення: 25.11.2021)

Меняйло Л. Про порядок обмеження права власника об’єкта інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність. 2004. № 4. С. 39-41.

Aral, Tekin and Aral v. Turkey: Commission Decision. 14.01.1998. App. 24563/94. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-4064 (дата звернення: 25.11.2021)

Блажівська Н. Обмеження прав інтелектуальної власності відповідно до практики Європейського суду з прав людини. Теорія і практика ІВ. 2018. №6. С. 133-141.

Семків В. О., Шандра Р. С. Інтелектуальна власність: підручник для студентів неюридичних факультетів. Львів: Галицький друкар, 2015. 280 с.