Процесуальна самостійність слідчого в кримінальному провадженні

Ніна Рогатинська, Назарій Гніздюх

Анотація


У статті зазначено важливе місце слідчого у кримінальному процесі України. Проаналізовано процесуальне становище слідчого та функціональну спрямованість його діяльності. Досліджено процесуальну самостійність слідчого у всебічному, повному й неупередженому розслідуванні  кримінального провадження. Розкрито зміст та межі процесуальної самостійності слідчого. Визначено орієнтири оптимізації  повноважень слідчого у кримінальному провадженні.

Ключові слова


слідчий, процесуальний статус, кримінальне провадження, досудове розслідування, завдання кримінального провадження

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012р. № 4651-17// Відомості Верховної Ради України: URL http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3882#n3882 (дата звернення: 01.11.2021)..

Гринюк В. Слідчий як суб'єкт обвинувачення у кримінальному провадженні. Правова політика в Україні. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції/ Київ, 24 жовтня 2014 року в 2 т. К.: Національна академія прокуратури України. 2014. Т. 2. С. 104-107.

Лисецький О.О. Слідчий як суб’єкт кримінального провадження: дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.09. Київ, 2018. 287 с.

Кіпер О. Процесуальна самостійність слідчого в умовах реформованого кримінального процесуального законодавства України. Вісник прокуратури. 2015. № 5 (167). С. 68–67.

Баулін О. В., Карпов Н. С. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого та їх правові гарантії. Київ : Нац. акад. внутр. справ України, 2001. 232 с.

Дрозд В. Г. Правове регулювання досудового розслідування: проблеми теорії та практики: монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 448 c.

Хорьяков С. Н. Процессуальная самостоятельность следователя: дисс. … канд. юрид. наук. Москва, 2006. 211 с.