Інститут кримінального проступку як форма кримінального правопорушення

Андрій Чорний

Анотація


У статті визначено поняття кримінального проступку, його складові, а також пов’язані із його вчиненням кримінально-правові наслідки; проведено правовий аналіз законодавчих змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України; проаналізовано законодавчі акти України, які встановлюють кримінальну відповідальність за кримінальні проступки

Ключові слова


Кримінальний проступок, кримінальна відповідальність, досудове розслідування, дізнання, Кримінальний кодекс, Кримінальний процесуальний кодекс

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конституція України від 28.06.1996 р. Редакція від 01.01.2020 року. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%0 (дата звернення: 02.11.2021).

Кримінальний кодекс України від 17.01.2002 р. Редакція від 10.04.2021 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 02.11.2021).

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2011. № 13-14, 15-16, 17. Ст. 112.

Закон України № 2617-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень». Відомості Верховної Ради (ВВР). 2019. №17. Ст. 71. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#Text (дата звернення: 04.11.2021).

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 20.04.2018 № 7279-д. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GH5M77LA.html (дата звернення: 04.11.2021).

Висновок Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 20.04.2018 № 7279-д. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#Text (дата звернення: 04.11.2021).

Проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо запровадження інституту кримінальних проступків № 3438 від 17.10.2013 р. URL: https://www.kmu.gov.ua/bills/proekt-zakonu-pro-vnesennya-zmin-do-kriminalnogo-protsesualnogo-kodeksu-ukraini-shchodo-pidvishchennya-efektivnosti-borotbi-z-kiberzlochinnistyu-ta-vikoristannya-elektronnikh-dokaziv (дата звернення: 04.11.2021).

Пояснювальна Записка до Проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо запровадження інституту кримінальних проступків № 3438 від 17.10.2013. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GI06768A.html (дата звернення: 05.11.2021).

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації положень Кримінального процесуального кодексу України № 4712 від 16.04.2014 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50664 (дата звернення: 05.11.2021).

Висновок до Проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації положень Кримінального процесуального кодексу України № 4712 від 16.04.2014 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50664 (дата звернення: 05.11.2021).

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків № 2897 від 19.05.2015 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55214 (дата звернення: 07.11.2021).

Волобуєв А. Ф. , Орлова Т.А. Кримінальні проступки: забезпечення якісного розслідування. Правовий часопис Донбасу. 2020. № 3. С. 183-187. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppd_2020_3_23 (дата звернення: 07.11.2021).

Чорний А.М. Магістерська кваліфікаційна робота «Інститут кримінальних проступків, як спосіб оптимізації кримінального переслідування». 2020. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/40394 (дата звернення: 07.11.2021).

Чорний А. М. Відтермінування запровадження інституту кримінальних проступків. Міжнародна науково-практична конференція стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі. 2020. №5. С. 65–67.

Шило І. В. Кримінально-правова характеристика покарань, передбачених за кримінальні проступки. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4. С. 356-361. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2020_4_60 (дата звернення: 07.11.2021)