Техніка юридичного письма: реалії сучасності

Олексій Стратій, Андрій Шевчук

Анотація


Статтю присвячено проблемі трактування змісту та особливостей техніки юридичного письма в сучасних умовах. Установлено, що в загальному розумінні техніка юридичного письма відбивається власне в юридичному письмі, яке нині розуміється як текст, підготовлений юристом, що має юридичний зміст, чи то діловий лист на пів сторінки, багато сторінковий меморандум чи юридичний висновок, проект договору чи проект закону, процесуальний папір, призначений для подання до суду, чи інший документ. Проаналізовано техніку юридичного письма з точки зору її тлумачення як складової юридичних технологій, що виступає системою професійних юридичних правил, засобів, прийомів і методів, які використовуються для забезпечення конструктивності письмової побудови та досконалості нормативно-правових актів.


Ключові слова


юридичне письмо, письмо, юридичний документ, юридична техніка

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Артикуца Н. В. Мова права у її функціональних різновидах. Сьогодення українського мовного середовища. 2008. № 5. С. 23–32.

Биля-Сабадаш І.О. Нормотворча техніка як інструмент забезпечення системності законодавства. Форум права. 2010. №1. С. 24-33.

Дзейко Ж. О. Юридичні конструкції як засоби законодавчої техніки : поняття, значення та вимоги до їх створення. Українське право. 2007. № 1. С. 17–29.

Дзейко Ж.О. Законодавча техніка в Україні (теоретико-історичне дослідження) : дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид наук. : спец. 12.00.01. Київ, Київський нац. ун-т ім Т.Шевченка, 2011. 539 с.

Дутко А. О. Юридичні конструкції та їх використання в законотворчій практиці України: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. 176 с.

Костовська К.М. Особливості юридичної техніки письмових актів правозастосування в діяльності ОВС. Науковий вісник Львівського державногоуніверситету внутрішніх справ. Серія юридична. 2012. №4. С. 25-31.

Мамутов В. Повніше використовувати техніко-юридичні засоби удосконалення законодавства. Право України. 2008. № 2. С. 3–8.

Онищук І. І. Техніка юридичного письма в нормативно-правових актах : монографія. 2-ге вид., стер. Харків : Право, 2019. 226 с.

Онищук І. Техніка юридичного письма: понятійно-категоріальний апарат. Вісник Національної академії правових наук України. 2013. № 3 (74). С. 87-94.

Царьова І. В. Юридичне документознавство : навчальний посібник. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 172 с.

Чулінда Л. І. Шлях вдосконалення законодавства через юридиколінгвістичні особливості побудови законодавчих текстів. Українське право. 1999. № 2. С. 101–104.

Шутак І. Д. Юридична техніка : курс лекцій. Івано-Франківськ : Лабораторія академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки. Дрогобич : Коло, 2015. 228 с.

Felsenburg M. E., Graham L. P. Beginning Legal Writers in Their Own Words: Why the First Weeks of Legal Writing Are So Tough and What We Can Do About It. The Journal of the Legal Writing Institute. 2010. Vol. 16. P. 223–311.