Психологічна підготовка правника як основа професійної практичної діяльності

Андрій Грубінко

Анотація


У статті представлено результати дослідження актуальних особливостей психологічної підготовки правника як основи професійної юридичної практичної діяльності. Розглянуто головні практичні особистісні психологічні навички, які правник може розвинути та повинен використовувати у процесі професійної практичної діяльності. Запропоновано погляд на використання знань з психології у навчальному процесі вищої школи для правників.

У висновках зазначено, що сучасні складні умови суспільного розвитку в нашій державі роблять особливо затребуваною професію правника. Оскільки вона тісно інтегрована в соціум, на перше місце в практичній юридичній діяльності, окрім набутих фахових знань під час навчання, виходить психологічна підготовка, розуміння законів, підходів, прийомів та методів психології як науки і практики. Нова якість підготовки фахівця-правника не можлива без урахування та застосування ідей, методів, практичних підходів та аналізу ситуацій, притаманних науці психології. Знання психології юриста та інших суб’єктів правовідносин повинні стати наскрізними в системі підготовки правників у вищій школі, яка все більше набуває практичної спрямованості.


Ключові слова


правник, психологія, психологічна підготовка, професійна практична діяльність, вища юридична освіта

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Маршалок С. І. Психологічні особливості професійної діяльності фахівців юридичної сфери. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. 2013. Вип. 1. С. 179-187.

Burgess H, Deepening the Discourse Using the Legal Mind’s Eye: Lessons from Neuroscience and Psychology that Optimize Law School Learning, 29 Quinnipiac L. Rev. 2011. 214 p.

Sternlight, Jean R. and Robbennolt, Jennifer K. Psychology and Effective Lawyering: Insights for Legal Educators (2015). Journal of Legal Education, Volume 64, Number 3 (February 2015). p. 365-384.

Бедь В. В. Юридична психологія: навч. посіб. 2-ге вид., доп. і переробл. Київ: МАУП, 2004. 436 с.

Коновалова В., Шепітько В. Юридична психологія: академічний курс: підруч. []для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. Київ: Ін Юре, 2004. 421 с.

Юридична психологія: підручник для студ. вуз.; ред. Я. Ю. Кондратьєв. Київ: Ін Юре, 2000. 351 с.

Susan C. Wawrose, What Do Legal Employers Want to See in New Graduates?: Using Focus Groups to Find Out, 39 OHIO N.U. L. REv. 505 (13). 256 p.

David R. Caruso & Salovey P. The emotionally intelligent manager. 2004. 311 p.

Gilovich T., Savitsky K. Like Goes with Like: The Role of Representativeness in Erroneous and Pseudo-Scientific Beliefs, in Heuristics and Biases: the Psychology of Intuitive Judgment 617. 2002. 220 p.

Barbara Glesner Fines, Out of the Shadows: hat Legal Research Instruction Reveals About Incorporating Skills Throughout the Curriculum, 2013J. Disp. RESOL. 159, 174 (2013). 260 p.

Levit N., Linder, Tie Happy Lawyer: Making A Good Life In The Law, 2010. 180 p.