КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ДЕФІНІЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ В УКРАЇНІ

Євген Соболь

Анотація


У статті з’ясовано, що у сучасній юридичній літературі відсутні профільні наукові розробки, присвячені адміністративно-правовому регулюванню у сфері протидії булінгу в Україні. Зазначено, що це обумовлено інноваційністю даного явища як соціально негативного, вчинення якого передбачає притягнення винних осіб до юридичної відповідальності, а саме – адміністративної. Вказано, що розкриття досліджуваної тематики можливе шляхом аналізу таких правових категорій як «правове регулювання», «правовий вплив» та «адміністративно-правове регулювання». З’ясовано, що в наукових колах можна виокремити два концептуальні підходи до розуміння адміністративно-правового регулювання. В свою чергу, прихильники першого з них поділяють позицію, відповідно до якої адміністративно-правове регулювання виступає різновидом правового регулювання та є цілеспрямованим впливом норм адміністративного права на суспільні відносини з метою забезпечення прав і законних інтересів людини й громадянина. Щодо другого підходу, то його зміст зводиться до розуміння під адміністративно-правовим регулюванням імперативно-нормативного впорядкування суспільних відносин з метою забезпечення інтересів держави. Аналіз концептуальних підходів до дефініції адміністративно-правового регулювання дозволив сформувати авторське бачення поняття адміністративно-правового регулювання у сфері протидії булінгу, під яким варто розуміти цілеспрямований, впорядковано-організаційний, системний, владно-управлінський вплив держави в особі уповноважених суб’єктів на суспільні відносини, які виникають у навчальному середовищі між їх учасниками, який здійснюється шляхом реалізації адміністративно-правових норм з метою забезпечення прав, свобод та законних інтересів людини та громадянина загалом, а також учасників даного навчального середовища зокрема, та спрямований на протидію соціально негативного явища-булінгу.


Ключові слова


адміністративно-правове регулювання, правове регулювання, правовий вплив, булінг, протидія булінгу.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Миськевич Т. Регулювання проблеми булінгу на законодавчому рівні: перші кроки України та світовий досвід. Громадська думка про правотворення. 2019. № 1 (166). С. 18–22. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/dumka/2019/1.pdf (дата звернення: 24.05.2020)

Алексеев С. Теория права. Москва: Бек, 1993. 224 с.

Рабінович П. Основи загальної теорії права та держави : навч. посібник. Вид. 9-е, зі змін. Львів: Край, 2007. 188 с.

Голосніченко І. Попередження корисливих проступків засобами адміністративного права. Київ: Вища школа, 1991. 207 с.

Общая теория государства и права: Академический курс : в 2 т. Т. 2: Теория права. Под ред. М. Марченко. Москва: Зерцало, 1998. 656 с.

Шопіна І. Щодо концептуальних підходів до визначення поняття правового регулювання. Форум права. 2011. №2. С. 1055-1061.

Мельник О. Правове регулювання та шляхи підвищення його ефективності: дис. … канд. юрид.наук: 12.00.01. Київ, 2004. 208 с.

Козлов Ю. Административное право: учебник. Москва, 2005. 554 с

Адміністративне право України: Підручник. за заг. ред. Ю. Битяка, В. Гаращука, В. Зуй. Харків: Право, 2010. 624 с.

Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вузів / ред. М. Цвік. Харків: Право, 2009. 584 с.

Скакун О. Теорія держави і права: підручник. Харків: Консум, 2001. 656 с.

Галіцина Н. Адміністративно-правові засади процедури створення та функціонування товариств з обмеженою відповідальністю в Україні: автореф. дис. … канд. юрид.наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2010. 20 с.

Тихомиров Ю. Курс административного права и процесса. Москва: Юринформцентр, 1998. 798 с.

Колпаков В. Адміністративне право України: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 1999. 736 с.

Козаченко Ю. Адміністративно-правове регулювання забезпечення прав пацієнта в Україні. автореф. дис. … канд. юрид.наук: 12.00.07. Харків, 2016. 210 с.

Миронець І. Адміністративно-правове регулювання будівельної діяльності в Україні: дис. канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2012. 235 с.

Пирожкова Ю. Адміністративно-правове регулювання у сфері автомобілебудування в Україні: автореф. дис. … канд. юрид.наук: 12.00.07. Ірпінь, 2007. 22 с.

Паровишник О. Адміністративно-правове регулювання в сфері забезпечення прав інвалідів: дис…канд. юр. наук: 12.00.07. Харків, 2017. 231 с.