АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЯК УЧАСНИКА ПУБЛІЧНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗАХИСТУ ЇХ ПРАВ

Автор(и)

  • Зоря Журавльова Київський міський нотаріальний округ

Ключові слова:

громадські об’єднання, особи з інвалідністю, адміністративно-правовий статус, правосуб’єктність, громадянське суспільство

Анотація

У статті автор звертає увагу на значимість громадських формувань у процесі запровадження демократичного розвинутого громадянського суспільства. Наголошується на тій обставині, що громадські об'єднання, які створені та діють з метою захисту прав і законних інтересів осіб з інвалідністю, забезпечення їм рівних з іншими громадянами можливостей, є формою їх соціального захисту. Визначено, що ефективність реалізації громадянської правосуб'єктності даних об'єднань залежить від правового статусу, яким такі об’єднання наділяються чинними нормами. Сформовано поняття адміністративно-правового статусу громадських об’єднань осіб з інвалідністю, як учасників публічних відносин у сфері захисту їх прав та виділено їх характері риси.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Новіков М.М. Об’єднання громадян у механізмі взаємодії держави і громадського суспільства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень». Харків, 2002. 18 с.

Соха С.І. Публічний статус громадських об’єднань в Україні: адміністративно-правовий аспект: дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». 2016. 233 с. URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/dissertation/2016/2733/-sohy_s.i.pdf (дата звернення: 12.05.2020).

Байда Л.Ю., Красюкова-Еннс О.В. Інвалідність та суспільство: навчально-методичний посібник. Київ: 2012. 216 с.

Курило В.І., Рамазанова У.В. Адміністративно-правові засади діяльності громадських об’єднань в Україні: моногр. Київ: БУБіП України, 2016. 222 с. URL: http://dglib.nubip.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/3338/ 1/Kyrulo_Admin-pravove.pdf.

Курило С.Л. Адміністративно-правовий статус органів внутрішніх справ як суб’єкта взаємодії з органами місцевої влади з питань забезпечення громадської безпеки та громадського порядку. Форум права. 2012. № 1. С. 523-26. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index (дата звернення: 12.05.2020).

Авер’янов В.Б. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч. : у 2-х т.: Том 1. Загальна частина. Київ: Юридична думка, 2004. 584 с.

Колпаков В.К. Адміністративне право України: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2003. 544 с.

Конвенція про права осіб з інвалідністю. Конвенція ООН від 13.12.2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text (дата звернення: 14.05.2020).

Азін В.О., Байда Л.Ю., Госс Н., Сухініна І.М., Флетчер А.Нічого для нас без нас: Посібник з інклюзивного прийняття рішень для громадських організацій людей з інвалідністю. Київ: Ленвіт, 2015. 96 с. URL: https://naiu.org.ua/wp-content/uploads/2016/02/Posibnyk_GO_ukr.pdf (дата звернення: 17.04.2020)..

Битяк Ю.П., Гаращук В.М., Дьяченко О.В. та ін. Адміністративне право України: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2007. 544 с.

Завантаження

Опубліковано

17.01.2021

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Журавльова, Зоря. “АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЯК УЧАСНИКА ПУБЛІЧНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗАХИСТУ ЇХ ПРАВ”. Актуальні проблеми правознавства, vol. 1, no. 3, Jan. 2021, pp. 49-52, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1049.

Схожі статті

1-10 з 761

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.