МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ МІГРАЦІЙНОЇ КРИЗИ

Автор(и)

  • Олена Ігорівна Мельничук кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Ключові слова:

біженці, міграційна криза, Конвенція про статус біженців 1951 р., Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців, Дублінські правила ЄС 2003 р.

Анотація

Мельничук О. І. Міжнародно-правові аспекти міграційної кризи.

Розглянуто історичні передумови виникнення міжнародно-правового регулювання міграційних відносин, у тому числі статусу біженців, аналізу міжнародних, у тому числі європейських, нормативних документів цієї сфери. Робиться висновок, що існування достатньо розгалуженої міжнародно-правової системи захисту прав біженців та визначення їх статусу не гарантує вирішення проблем таких осіб. Європейська міграційна криза 2015 р. продемонструвала, що держави Європи не мають змогу вирішити ці питання лише за рахунок надання їм захисту. Це є справа спільних зусиль всього міжнародного співтовариства. Вирішення проблем біженців має не лише економічну та гуманітарну складову, а й більшою мірою залежить від узго-дження політичної волі держав.

Мельничук Е. И. Международно-правовые аспекты миграционного кризиса.

Рассматриваются исторические предпосылки возникновения международно-правового регулирования миграционных отношений, в том числе статуса беженцев, анализа международных, в том числе европейских, нормативных документов этой сферы. Делается вывод, что существование достаточно разветвленной меж-дународно-правовой системы защиты прав беженцев и определение их статуса не гарантирует решения про-блем таких лиц. Европейский миграционный кризис 2015 г. продемонстрировал, что государства Европы не могут решить эти вопросы только за счет предоставления защиты беженцам. Это дело совместных усилий всего международного сообщества. Решение проблем беженцев имеет не только экономическую и гуманитар-ную составляющую, но и в большей степени зависит от согласования политической воли государств.

Melnychuk О. International legal aspects of migration crisis.

The article examines the historical background of international legal regulation of migration issues, including the status of refugees, the analysis of international, including European, regulations in this area. It is concluded that the existence of quite an extensive international legal system to protect the rights of refugees and determining their status does not guarantee the resolution of their problems. European migration crisis 2015 demonstrated that European countries are not able to solve these problems only by providing them with protection. It is a matter of joint efforts of the international community. It has not only economic and humanitarian component, but also largely dependson the coordination of political will of States.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Сарашевский Ю. Роль Лиги Наций в формировании права беженцев / Ю. Сарашевский // Белорусский журнал международного права и международных отношений. – 2000. – № 1. – С. 33–37.

Ястребова А. Ю. Развитие международно-правовой системы защиты беженцев в современном мире / А. Ю. Ястребова // Советский ежегодник международного права. – 1989–91. М., 1992. – С. 185–188.

Хорекенс Д. Обзор проблем защиты беженцев в Западной Европе. Тенденции в области законодатель-ства и позиция УВКБ / Хорекенс Д., Макнамара Д. – К., 1994. – 87 с.

Holborn L. W. The International Refugee Organization/ L. W. Holborn. – London, 1956.– 805 р.5. Frederic P. Vandome, John Mcbrewster. Dublin Regulation / Frederic P. Miller, Agnes F. – Alphascript Publishing, 2010. – 74 р.

European Asylum Law and International Law. Hemme Battjes. – Martinus Nijhoff Publishers, 2006. – 688 р.

EU Immigration and Asylum Law: Commentary on EU Regulations and Directives. Kay Hailbronner. – Hart Publishing, 2010. – 590 р.

Квашилава Т. Статус біженця в міжнародному праві (загальнотеоретичні аспекти) / Т. Квашилава // Біженці та міграція: український часопис права і політики. – 1998. – № 1. – С. 26–33.

Буроменський М. В. Міжнародний захист прав людини та права біженців / М. В. Буроменський – К., 2002. – 160 с.

Завантаження

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 860

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.