ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНКИ ДОКАЗІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ

Автор(и)

  • Анна Стоян Національний університет «Одеська юридична академія»

Ключові слова:

доказування, оцінка доказів, суддя, внутрішнє переконання, стандарти доказування

Анотація

Прагнення України відповідати стандартам демократичної держави стало лейтмотивом численних зрушень у вітчизняному правовому полі, зокрема у сфері адміністративного судочинства. Постійне вдосконалення доказування як одного з центральних інститутів кожного процесуального права є запорукою гармонійного розвитку усієї судової системи. Саме тому серед науковців не вгасає інтерес до зазначеної сфери дослідження як загалом, так і принагідно кожного зі складових етапів. Дана стаття присвячена дослідженню останнього етапу доказування - оцінки доказів, що набуло актуальності у зв’язку із залученням зарубіжного інструментарію у вигляді стандартів доказування для її реалізації. Така тенденція з одного боку збільшила поле потенційних наукових розвідок, а з іншого утворила пробільність та неповноту знань як на теоретичному, так і праксеологічному рівнях щодо поняття, місця й особливостей  функціонування стандартів доказування, та способу взаємодії останніх із концепцією «внутрішнього переконання». Метою статті є оновлення фундаментального знання про способи оцінки доказів суддею та надання галузевої дефініцій стандартів доказування, а також визначення поняття та видів інструментів оцінки доказів. Використані методи. За допомогою порівняльно-правового та формально-юридичного методів досліджено сутність поняття доказування як загального, так і галузевого поняття, а також оцінки доказів як заключного етапу доказування в адміністративному процесі. Формально-юридичний метод став основою створення дефініції стандартів доказування й інструментів оцінки доказів у адміністративному процесі. Історико-правовий метод дозволив простежити ґенезу способів об’єктивізації внутрішньої та зовнішньої сторони оцінки доказів. Використання методів гіпотези, припущення та моделювання допомогли створити пропозиції щодо закріплення стандарту доказування у Кодекс адміністративного судочинства як додаткового інструменту об’єктивізації розумового аспекту оцінки доказів суддею. Результати. Встановлено, що серед вчених відсутні істотні розбіжності у розумінні як самого поняття доказування, так і адміністративно-процесуального доказування. Визначено, що оцінка доказів має двокомпонентну структуру - внутрішню (логічну) та зовнішню (правову). З урахуванням менших можливостей об’єктивізації внутрішньої сторони оцінки доказів наведено способи мінімізації помилок при реалізації останннього етапу доказування. Доведено, що комбінування вимог на посаду судді та положень нормативно правових актів повинні поєднуватися із використанням як вітчизняної концепції (за внутрішнім переконанням), так і зарубіжного (стандарти доказування) оціночного інструментарію задля ухвалення справедливо рішення у справі. Запропоноване визначення стандартів доказування, інструментів оцінки доказів та їх видів в адміністративному процесуальному праві разом із пропозиціями внесення змін та доповнень до Кодексу адміністративного судочинства України. Висновок. Істотні особливості оцінки доказів у адміністративному процесі у порівнянні з іншими процсуальними галузями права відсутні. Наразі різниться полягає у констатації факту наявності або відстуності законодавчої регламентації стандарту доказування у профільному нормативно-правовому акті. Оцінка доказів має  двокомпоненту структуру, а саме зовнішньо-правову та внутрішньо-логічну частини. Встановлено, що внутрішня складова потребує залучення додаткових інструментів оцінки доказів через її переважно неправову природу. Отже, найкращим способом об’єктивізації внутрішньої складової оціночної діяльності є синтез спеціалізованих вимог при відборі на посаду судді та вдосконалення законодавчих механізмів контролю за судовою гілкою влади у поєднанні із закріпленням триступеневої градації стандартів доказування у Кодексі адміністративного судочинства України як практичного інструментарію в руках суддів. Під інструментами оцінки доказів пропонується розуміти шлях або спосіб формування такого стану внутрішнього переконання, яке дозволяє ухвалити справедливе рішення по справі.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Фурса С., Цюра Т. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практ. посіб. Київ, 2005. 256 с.

Щербаков С.В. Теория доказательств и доказывания: содержание и проблемы: Монография. Архангельск, 2007. 263 с.

Барабаш Т.М. Моніторинг теорії доказування у процесуальному праві України. Судова апеляція. 2009. №2 (15). C. 6-15. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/13976/01-Barabash.pdf (дата звернення: 12.08.2021)

Авраменко О. Загальна характеристика процедури дослідження доказів в адміністративному судочинстві. Наукові записки. Серія: Право. 2019. Випуск 7. Спецвипуск. C. 112-116. URL: https://www.cuspu.edu.ua/ images/nauk_zapiski/pravo/7_spec_2019/Авраменко.pdf (дата звернення: 14.08.2021)

Ківалов С. В., Осадчий А. Ю., Закаленко О. В. Адміністративний процес (загальна частина): навчальний посібник (для здобувачів вищої освіти денної форми навчання). Одеса, 2019. 224 с.

Постанова КГС ВС від 14.12.2018 у справі №914/809/18. С. 14. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Chymak.pdf (дата звернення: 17.08.2021)

Поворознюк М. І. Адміністративний позов у системі засобів захисту прав громадянина у сфері публічно-правових відносин. Часопис Київського університету права. 2017. № 3. С. 137-145.

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 No 2747-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (дата звернення: 18.08.2021)

Кротюк О. В. Принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі та його реалізація в адміністративному судочинстві України : автореф. дис. ... канд.. юрид. наук: 12.00.07. Київ. 2013. 18 с.

Бандурка О.М. Адміністративний процес України: монографія. Харків: ХНУВС, Майдан, 2019. 422 с. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/7669/Bahdurka_admin_proces_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 02.08.2021)

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 №2341-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 01.09.2021)

Постанова Верховного суду України у справі № 922/51/20 від 29 січня 2021 року. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94517830?fbclid=IwAR3-HdF9CsVL4e26vKX3UiaVbYy4p2cg07vV1q4fqWHzIEAvdl8JtrUNmJA (дата звернення: 22.08.2021)

Пащенко К.С. Нормативне гарантування оцінки доказів в адміністративному судочинстві:вітчизняний та зарубіжний досвід. 2/2020. The scientific papers of the legislation institute of the Verkhovna Rafa of Ukraine. С. 37-46. URL: https://instzak.com/index.php/journal/article/download/1791/1676/ (дата звернення: 26.08.2021)

Барабаш Т.М. Категорія «суб’єкт» у кримінальному процесі України. Наукові записки інституту законодавства Верховної Ради України. 2012. №3. С.110-114.

Дубенко О.М. Доказування в адміністративному судочинстві України: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. Ірпінь, 2010. 20 с.

Цюпак О.П. Оцінка доказів в адміністративному судочинстві : правовий та логічний аспекти. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2014. № 2. С. 179-186. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN& P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VKhnuvs_2014_2_24.pdf (дата звернення: 02.09.2021)

Немченко В. О. Акмеологія суддівської діяльності в адміністративному процесі. Форум права. 2013. № 2. С. 402–406. URL: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2013_2_62.pdf. (дата звернення: 24.08.2021)

Курыльов С. В. Основы теории доказывания в советском правосудии. Минск, 1969. 204 с.

Матюшин Б. Т. Общие вопросы оценки доказательств в судопроизводстве. Хабаровск: Прогресс, 1987. 141 с.

Мелех Л.В. Проблеми оцінки доказів у процесі доказування. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Проблеми цивільного, трудового, екологічного та госпрдарського права. Розділ IV.4.2015. С. 166-177. URL: https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/download/712/642/ (дата звернення: 08.08.2021)

Про схвалення Концепції запобігання корупції у системі судів загальної юрисдикції: проект Закону України від 17.03.2009 No 4220 [Електронний ресурс]. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF39800I.html (дата звернення: 04.09.2021)

Карапетов А. Г, Косарев А. С. Стандарты доказывания: аналитическое и эмпирическое исследование. Вестник экономического правосудия Российской Федерации. Приложение к Ежемесячному журналу. 2019. № 6 (63). С. 1–96. URL: https://m-logos.ru/img/Article-about-standards.pdf (дата звернення: 13.08.2021)

Бойко В. Ф. Судова реформа в Україні: стан і перспективи: [навч. посібник]. Бойко В. Ф. Київ: МАУП, 2004. 176 с.

Карапетов А.Г. Єкономический анализ права. Москва, 2016. С.73-84

Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. Тула, 2000. С. 22.

Юрашевич Н. М. Эволюция понятия правового сознания. Известия вузов. Правоведение. 2004. № 2. С. 178–187.

Кумеда Т. А. Концепт «картина світу» як об’єкт гуманітарних досліджень. Гілея: зб. наук. пр. / голов. ред. В. М. Вашкевич. Київ: ВІР УАН, 2012. Вип. 65 (No 10). С. 210–214.

Merriam-Webster (n.d.). Standard of proof. In Merriam-Webster.com legal dictionary. Retrieved July 7, 2021. URL: https://www.merriam-webster.com/legal/standard%20of%20proof дата звернення: 28.08.2021)

Безносюк А.М. Доведеність поза розумним сумнівом та достовірність як стандарти доказування у кримінальному процесі України. Судова апеляція. 2014. № 3(36). С.23-28.

Bater v. Bater CA ([1950] 2 ALL ER 458). URL: http://swarb.co.uk/bater-v-bater-CA-1950 (дата звернення: 28.08.2021)

Рабінович П., Венецька О. Міжнародні стандарти прав людини: загальні ознаки, класифікація. Вісник Національної академії правових наук України. 2012. № 4 (71). С. 18-28.

Степаненко А.С. Стандарт доказування «поза розумним сумнівом» у кримінальному провадженні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Одесса, 2017. 234 с. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/ 7009/Дисертація%20Степаненко%20А.С..pdf?sequence=4&isAllowed=y (дата звернення: 05.08.2021)

Крет Г.Р. Міжнародні стандарти доказування у кримінальному процесі України: теоретико-правові та практичні основи: дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.09. Одеса, 2020. 530 с. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/13756/Дисертація%20-%20Крет%20Г.Р..pdf?sequence=3&isAllowed=y (дата звернення: 07.08.2021)

Слюсарчук Х. Р. До питання про сутність поняття «стандарти доказування». Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XXI звітної науково-практичної конференції (Львів): Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів, 2015. С. 258-261. URL: https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/02/Дисертація-Слю.pdf (дата звернення: 07.08.2021)

Постанова Верховного суду України у справі № 922/51/20 від 29 січня 2021 року. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94517830?fbclid=IwAR3-HdF9CsVL4e26vKX3UiaVbYy4p2cg07vV1q4fqWHzIEAvdl8JtrUNmJA(дата звернення: 14.08.2021)

Стоян А.В. Триступенева градація стандартів доказування в адміністративному процесі. Форум права. 2021. № 66(1). С. 25–36. URL: http://doi.org/10.5281/zenodo.4486520 (дата звернення: 03.09.2021)

Завантаження

Опубліковано

16.01.2022

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 55

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.