МІСЦЕ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Автор(и)

  • Інна Зайцева-Калаур Західноукраїнський національний університет

Ключові слова:

безоплатна правова допомога, юридичні клініки, захист прав людини, міжнародний до- свід, соціально незахищені верстви населення.

Анотація

У статті аналізується нормативно-правове регулювання надання безоплатної юридичної допомоги з метою виявлення інструментів підготовки та підвищення кваліфікації майбутніх юристів. Аналіз проводиться крізь призму гарантій рівності доступу громадян до правосуддя та гарантії отримання кваліфікованої юридичної допомоги. Розвиток досліджуваного законодавства пов’язують із державним завданням витіснення «підпільної адвокатури» і неякісної юридичної допомоги. Головним аспектом його вдосконалення автор називає концептуальний розвиток понятійного апарату у двох напрямках: універсалізації та диференціації. Автор вважає юридичні клініки інструментом зміни якості юридичної допомоги та узгодження освітніх стандартів із професійними.

Метою наукової статті є проведення комплексного аналізу місця юридичних клінік в системі захисту прав людини. Автор приходить до висновку, що з метою підвищення якості освіти фахівців юридичних клінік та покращення обслуговування клієнтів, юридичні клініки повинні:

- розширити співпрацю між юридичними клініками, регулювати практичну діяльність юридичних клінік, розробити навчальні матеріали та залучити кошти для клінічної юридичної освіти в Україні;

- стандартизувати вимоги до планів викладання та навчання з метою розробки єдиного набору методичних рекомендацій і стандартів підготовки вчителів і студентів.

- розробити та підписати загальні зобов’язання щодо етики для юридичних клінік;
- підготувати спеціальні клінічні проекти щодо кримінальних справ, у університетах, де кваліфіковані юристи виконують функції викладачів, співробітників і навчають студентів;

- переконатися, що в кожній клініці є штатний викладач – практикуючий юрист, або найняти принаймні одного ліцензованого практикуючого адвоката, який спеціалізується на кримінальних справах;

- залучати до роботи цінних та мотивованих студентів, яким необхідно пройти суворий процес перевірки, щоб вступити до юридичної клініки;

- зробити участь у роботі юридичної клініки складовою навчального процесу, з обов’язковим оцінюванням рівня практичних знань;

- проводити щотижня необхідні зустрічі для всіх студентів і викладачів, які працюють в юридичних клініках, щоб обговорити етичні та інші питання, які виникають у сфері консультування клієнтів.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Конституція України від 28 червня 1996 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80#Text (Дата зверенення 9.11.2021 р)

«Про затвердження типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України»

Наказу Міністерства освіти і науки України від 03.08.2006 N 592 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/z0956-06#Text (Дата зверенення 9.11.2021 р)

Orlova, O. (2020). Legal clinics at current stage of society development. Fundamental and Applied Researches

in Practice of Leading Scientific Schools, 38(2), 77-80. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/688.

Hosseini, S. A. Complexity Faced by Legal Clinics in Afghanistan: Addressing the Challenges. Asian Journal of Legal Education. 2020. 7(2). P. 164-177.

Isaenkova O. V. The Main Objective of the Legal Clinic: Protecting the Rights of the Poor or Skills of Students? Bulletin of Civil Procedure, 2020, vol. 10(1), pp. 39-50.

Karaarslan A., Kasim F.H., Karaarslan N., Ates O. A study on legal and medical dimensions of radiation exposure in neurosurgery clinics in Turkish practice. Surg Neurol Int. 2020. Published 2020. Nov 18.

Розенфельд Н.А Підвищення ефективності проходження виробничої практики студентами юридичних факультетів ВНЗ за рахунок організації проведення практики на базі юридичних клінік. Університетські наукові записки. Хмельницький університет управління та права. 2007. No 2 (22). С. 456–460.

Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 червня 2011 року No3460-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text (дата зверенення 9.11.2021).

Пашковський М.І. Юридична клініка Національного університету «Одеська юридична академія» : минуле, сучасне та майбутнє. Матеріали Всеукраїнського круглого столу з представниками юридичних клінік «Юридичні клініки в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Одеса, 28 жовтня

р.) / за заг. ред. акад. С.В. Ківалова. Одеса, 2011. С. 13–16.

Завантаження

Опубліковано

16.01.2022

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 701

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.