Захист прав людини: сучасний стан та проблеми реалізації

Автор(и)

  • Оксана Назарчук ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ключові слова:

захист прав, права людини, правова держава, соціальні права, Конституція України, суспільні взаємовідносини, механізм дотримання прав громадян

Анотація

Визначено правові аспекти захисту прав людини. Охарактеризовано, що вагоме місце з-поміж великого кола проблем, якими займається сьогодні юридична наука, належить проблемі захисту прав людини. Рівень забезпечення прав і свобод людини визначається розвиненістю механізмів і розробленістю засобів, заходів та процедур, які використовуються при охороні і захисту прав і свобод людини, що і дозволяє говорити про захищеність і безпеку особистості в державі. Розглянуто сучасний стан та проблеми реалізації захисту прав людини. Здійснено узагальнений аналіз питань, що регулюють захист природних прав людини, а їх обмеження є неможливим за будь-яких умов. Життєдіяльність громадян в умовах воєнного стану вимагає вдосконалення захисту прав людини, що зумовлює перспективність проблематики та формує вектори для подальших досліджень.

Розкрите питання захисту прав людини, який закладений у ключових нормах міжнародного гуманітарного прав, яке захищає людину від наслідків війни та стосується кожного з нас, однак воно ще недостатньо відоме людям. Механізм дотримання і реалізації норм міжнародного гуманітарного права перебуває в рамках міжнародно-правових заходів, спрямованих на активізацію міждержавного співробітництва з метою забезпечення узятих зобов'язань на міжнародному рівні, тобто здійснюється в нормативно-організаційних межах імплементації на міжнародному рівні. Звертається увага на те, що до системи комплексу таких нормативно-процесуальних заходів належать заходи контрольного характеру, які лежать в основі та виступають як найважливіший елемент міжнародного механізму захисту прав людини. Однак права людини – це не тільки засіб і спосіб захисту особи від будь-яких посягань. Права людини – головний нерв суспільного розвитку, державного устрою, взаємовідносин суспільства, людини та держави.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Конституція України: зі змінами та доповненнями: (прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.). Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 №389-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/389-19 (дата звернення 10.05.2022)

Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.07.2011 р. № 3460-VI. Дата оновлення: 01.07.2021. URL: http:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text (дата звернення: 10.05.2022).

Загальна декларація прав людини (рос/укр): Міжнародний документ від 10.12.1948. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення 10.05.2022)

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: ратифіковано Законом України від 17 липня 1997 р. № 475/97. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 14.05.2022).

Братасюк М. Г. Філософія захисту прав людини з позиції сучасного правового мислення. Філософські та методологічні проблеми права. 2020. № 1 (19). С. 14-20

Лазарєва М.Д. Стан забезпечення прав людини в Україні на сучасному етапі. Юридичний науковий електронний журнал. № 1. 2020. С. 51-53.

Грищук О. В. Конституційні цінності: філософські та судові аспекти. Монографія. Видання 2-е доопр. і доповн. Київ: Ваіте, 2020. 530 с.

Гнатковський М. М. Повага до прав людини в умовах збройного конфлікту в Україні застосування судами норм міжнародного гуманітарного права та стандартів захисту прав людини, Київ. 2017. С. 22. URL: https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/Report_Respect-for-HR-in-Conflict_Gnatovsky_UKR.pdf (дата звернення 12.05.2022)

Ковалів М. В. Захист прав і свобод людини та громадянина як одне із завдань держави. Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції: мат. доп. учасників VII-го Всеукраїнського круглого столу. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. С. 74–77.

Свердліченко В. П. Аналіз категорії «зловживання правом на честь, гідність та ділову репутацію» в умовах надзвичайного або воєнного стану. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 356–361. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1199304 (дата звернення 12.05.2022)

Сіренко В.Ф. Актуальні проблеми забезпечення і охорони прав людини в Україні / В.Ф. Сіренко, Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко, Т.І. Тарахонич. Правова держава. 2014. Вип. 25. С. 16-43.

Завантаження

Опубліковано

13.11.2022

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 753

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.