Організаційно-правові засади надання правової професійної допомоги в Україні

Автор(и)

  • Ніна Рогатинська Західноукраїнський національний університет
  • Вікторія Малайна Західноукраїнський національний університет

Ключові слова:

безоплатна правова допомога, право на захист, інститут безоплатної правової допомоги, первинна безоплатна правова допомога, вторинна безоплатна правова допомога, суб’єкти отримання та надання безоплатної правової допомоги

Анотація

У статті розглянуто  організаційно-правові питання  правової професійної допомоги в Україні. Захист прав та свобод людини, їх утвердження та забезпечення є головним завданням будь-якої демократичної держави. Конституція України гарантує дотримання основних прав людини і серед них права на отримання кваліфікованої правової допомоги. В окремих, передбачених законодавством випадках, це надання безоплатної правової допомоги. Безкоштовна юридична допомога, як один із проявів соціальної держави, що піклується про своїх громадян, протягом всього існування державності тією чи іншою мірою зберігалася державою.

З’ясовано, що особливості забезпечення права людини на професійну правничу допомогу в Україні залежать від: 1) виду допомоги, якої потребує особа, за економічним (матеріальним) критерієм (оплатної чи безоплатної); 2) категорії осіб, які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу (малозабезпечені, учасники бойових дій, затримані відповідно до положень кримінального процесуального законодавства тощо); 3) виду провадження залежно від галузі права (професійна правнича допомога в кримінальному, цивільному, адміністративному, господарському процесі).

Виокремлено особливі ознаки професійної правничої допомоги: 1) це різновид професійної діяльності, яка реалізується адвокатом; 2) передбачає правовий зміст у діях (послугах), зокрема, надання правової інформації та консультацій; складання документів правового характеру; здійснення представництва іншої особи в суді; забезпечення захисту особи від кримінального обвинувачення тощо; які можуть мати значення юридичного факту, що породжує, змінює або припиняє конкретні правовідносини; 3) може надаватися на оплатній чи безоплатній основі; 4) має ризиковий характер, якщо вона надана на оплатній основі (на договірних засадах), оскільки надання професійної правничої допомоги не гарантує отримання позитивного результату в справі на користь клієнта; 5) відповідає принципам верховенства права, законності, незалежності, превентивності, неприпустимості конфлікту інтересів, конфіденційності, якісності тощо.

Визначено підстави на основі яких припиняється надання безоплатної вторинної правничої допомоги за рішенням Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Конституція України: Закон від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 22.04.2022)

Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги URL: http://legalaid.gov.ua/ua/ (дата звернення: 22.04.2022)

Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 червня 2011 року URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17 (дата звернення: 22.04.2022)

Концепції формування системи безоплатної правової допомоги в Україні: Указ Президента України; Концепція від 09 червня 2006 р. № 509/2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509/2006 (дата звернення: 24.04.2022)

Хондогій І.В. Система безоплатної правової допомоги як реалізація конституційного права громадян України на професійну правничу. Актуальні проблеми правознавства. 2017. Вип. 2. С. 138–146.

Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 р. № 3460-VІ. Дата оновлення: 07.01.2018. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3460-17 (дата звернення: 24.04.2022)

Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги: затв. наказом М-ва юстиції України від 02.07.2012 р. № 967/5 (у ред. наказу М-ва юстиції України від 24.05.2016 р. № 1487/5). Офіційний вісник України. 2012. № 50. Ст. 2002.

Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. № 5076-VІ. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 27. Ст. 282.

Правила адвокатської етики: затв. Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 09.06.2017 р. URL: http://vkdka.org/pravila-advokatskoji-etiki-zatverdzhenizvitno-vibornim-zjizdom-advokativ-ukrajini-2017 (дата звернення: 25.04.2022)

Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі України / М. О. Баймуратов та ін.; під заг. ред. Є. Б. Кубка; юрид. фірма «Салком», Наук.-аналіт. центр. Київ: Юрид. практика, 2013. 608 с.

Завантаження

Опубліковано

13.11.2022

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Як цитувати

Рогатинська, Ніна, and Вікторія Малайна. “Організаційно-правові засади надання правової професійної допомоги в Україні”. Актуальні проблеми правознавства, no. 2, Nov. 2022, pp. 148-53, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1394.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 829

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.