Огляд законопроєктів «Про громадський контроль

Автор(и)

  • Юрій Ніронка директор ТОВ «Юрнікус», адвокат

Ключові слова:

громадський контроль, законопроєкт, недоліки, прогалини, правові положення

Анотація

Автором вказано на активний розгляд народними депутатами та науковцями проблематики громадського контролю, у тому числі в різних сферах суспільного життя. Прийняття закону «Про громадський контроль» буде сприяти встановленню ефективної діяльності органів державної влади, попередженню корупції, усуненню негативних явищ у їх функціонуванні. Наведено стислий аналіз законопроєктів, які подані до Верховної Ради України на обговорення. Відмічено визначення в них таких понять, як громадський контроль, правові засади його здійснення, предмет і об’єкт контролю, принципи, завдання, суб’єкти, їх права та обов’язки, організаційні форми, порядок та процедури здійснення, проведення різних заходів, основні вимоги та обмеження при здійсненні громадського контролю, гарантії реалізації; містяться інші правові положення. Окремі із них проходять обговорення в комітетах Верховної Ради України, інші відхилені після першого розгляду. Вказано на такі основні недоліки поданих для обговорення в законодавчий орган законопроектів, як неузгодження правових положень законопроєктів із діючими законами, нечіткість у визначенні окремих процедур у проведенні громадського контролю, невідповідність деяких проєктів вимогам антикорупційного законодавства, концептуальні погрішності. Безпосередньо аналіз законопроєктів науковцями не проводиться, однак в окремих публікаціях згадується про прийняття таких законопроєктів та зазначається про наявність в них прогалин і недоліків.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Новиков О.О. Громадський контроль як інструмент підвищення ефективності державного управління: дис. … канд. наук з держ. управління. Київ, 2021. 220 с.

Сквірський І. О. Організаційні форми громадського контролю: сутність та зміст. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2013. Серія ПРАВО. Випуск 22. Частина І. Том 2. С.223-227.

Миронюк Р.В. Громадський контроль за діяльністю поліції: монограф. Дніпро. Дніпроп держ. ун-т внутр. справ. 2020. 134 с.

Cемигіна Т. В. Громадський контроль як механізм попередження порушень у сфері охорони здоров’я. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4132/Semyhina_hromadskyi_kontrol%20.pdf (дата звернення: 20.05.2022)

Дорошенко В.А. Деякі аспекти удосконалення чинного законодавства у сфері здійснення громадського контролю в Україні. Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття. Харків, 2019. С.88-91.

Чехович Т. В. Громадський контроль у системі засобів гарантування та реалізації принципу рівності перед законом у сфері публічного управління. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Спецвипуск. том 2. 2019. С.3-8.

Кушнір С.М. Правові засади організації та здійснення громадського контролю в Україні. Bulletin of Zaporizhzhya National University. 2011. № 1. С. 26-30.

Висновок на проєкт Закону України «Про громадський контроль» (реєстр. № 2737-1 від 13.11.2015 р. доопрацьований) URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55101 (дата звернення: 20.05.2022)

Проєкт Закону про громадський контроль. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50646(дата звернення: 20.05.2022)

Про правові та організаційні засади громадського контролю та громадського діалогу в Україні. Законопроєкт. Реєстрація у ВРУ 30.04.2021 за №5458 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71831 (дата звернення: 20.05.2022)

Парламентський комітет підтримав законопроєкт про запуск системи громадського контролю дорожнього руху. URL: https://ar.porady.org.ua/komitet-vru-z-pravookhoronnoyi-diyalnosti-pidtrymav-zakonoproyekt-pro-hromadskyy-kontrol-dorozhnoho (дата звернення: 20.05.2022)

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ. Комітет з питань правоохоронної діяльності. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/doc_557440.pdf (дата звернення: 20.05.2022)

Про громадянський контроль за діяльністю органів влади, їх посадових і службових осіб: Законопроєкт від 07.08.2018 № 9013. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH6YD00A.html (дата звернення: 20.05.2022)

Новаковська І.О. Регулювання громадського контролю землекористування. Економіка АПК. 2016. № 9. С. 43-50.

Кадала В.В., Черній А.А. Проблеми здійснення громадського контролю за використанням коштів місцевих бюджетів. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/298.pdf (дата звернення: 20.05.2022)

Дніпров О.С. Адмінітративно-правові засади громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади: проблеми законодавчого регулювання. Прикарпатський юридичний вісник. Випуск 3(32). 2020. С.27-42.

Завантаження

Опубліковано

05.02.2023

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Схожі статті

1-10 з 223

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.