Європейські стандарти справедливого суду та їх застосування під час вирішення публічно-правових спорів

Автор(и)

  • Юрій Цвіркун Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ключові слова:

європейські стандарти, справедливий суд, адміністративне судочинство, публічно-правовий спір, реформування

Анотація

У статті здійснено аналіз європейських стандартів справедливого суду та досліджено проблеми їх застосування в Україні під час вирішення публічно-правових спорів. Визначено та охарактеризовано європейські стандарти справедливого суду та розглянуто документи і положення, в яких вони закріплені. Акцентовано, що міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є джерелами права, які застосовують вітчизняні адміністративні суди та які займають для них пріоритетне місце в ієрархії законодавства, а тому посідають надзвичайно важливе місце у правовій системі нашої держави.

Узагальнено практику застосування адміністративними судами Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї, а також правових позицій Європейського суду з прав людини (також – ЄСПЛ). Відмічено, що  з огляду на положення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, окрім іншого, Україна зобов’язана ураховувати практику Суду Європейського Союзу (також – Суд ЄС).  

Означено, що в Україні є проблема єдності судової практики, в тому числі і щодо застосування положень міжнародних договорів та правових висновків міжнародних судових установ. При цьому наголошено, що посилання у судових рішеннях адміністративних судів України на рішення ЄСПЛ та Суду ЄС є необхідним, особливо у справах, в яких правова позиція висловлюється вперше і висновки суду можуть мати фундаментальне значення для  правозастосування. Зокрема, це сприяє єдності судової практики, виправляє недоліки національного законодавства, зближує із європейською системою права.

Ураховуючи досвід країн ЄС, зауважено, що відокремлена система адміністративних судів від інших судів, підвищуючи професіоналізм суддів та якість судового процесу, ефективніше забезпечує справедливе та своєчасне вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин.

Зроблено висновок, що європейські стандарти справедливого суду – це система правових норм, закріплених міжнародно-правовими актами ЄС,  рішеннями ЄСПЛ, Суду ЄС, іншими європейськими судовими органами та рекомендаціями європейських міжнародних організацій, що встановлюють право особи на ефективний засіб правового захисту в національному органі, доступ до суду, справедливий та публічний судовий розгляд, обов’язковість остаточного судового рішення тощо.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 6 липня 2005 р. № 2747-IV (у редакції Закону України від 3 жовтня 2017 р. № 2147-VIII). URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (дата звернення: 03.09.2022).

Бринцев В.Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади : монографія. Харків: Право, 2010. 464 с.

Назаров І. В. Судові системи країн Європейського Союзу та України: генезис та порівняння: монографія. Харків: ФІНН, 2011. 432 с.

Саленко О.В. Міжнародні стандарти у сфері судоустрою та статусу суддів, їх зміст і класифікація. Национальный юридический журнал: теория и практика : научно-практическое правовое издание. 2014. № 3. С. 263–269.

Войтович Іван. Європейські стандарти справедливого суду та їх застосування в адміністративному судочинстві України. Захист прав людини в адміністративному судочинстві: сучасний стані перспективи розвитку в Україні: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю процесуальної діяльності адміністративних судів України (м. Київ, 1-2 жовтня 2015 року) / за заг. ред. О.М. Нечитайла. Київ: Ваіте, 2015. С. 188-192.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: ратифіковано Законом України від 17 липня 1997 р. № 475/97. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 03.09.2022).

Віткаускас Довидас, Диков Григорій. Захист права на справедливий суд відповідно до Європейської конвенції з прав людини. Посібник для юристів. Видання 2-ге, підготовлене Довидасом Віткаускасом. Рада Європи, 2018. 190 с.

Монаєнко Антон, Смирнова Ксенія. Застосування практики ЄСПЛ та суду ЄС на прикладі адміністративного судочинства. Юридична газета №8 (714) від 28 квітня 2020 р. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/zastosuvannya-praktiki-espl-ta-sudu-es-na-prikladi-administrativnogo-sudochinstva.html (дата звернення: 03.10.2022).

Створення автономної системи адмінсудів можливе лише за належності політичної волі. Юридична газета №18(464) від 06 травня 2015 р. URL: https://yur-gazeta.com/interview/stvorennya-avtonomnoyi-sistemi-adminsudiv-mozhlive-lishe-za-nalezhnosti-politichnoyi-voli.html (дата звернення: 03.09.2022).

Меморандум секретаріату щодо відповідності проекту Закону України про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя), прийнятого Європейською комісією «За демократію через право» від 18–19 грудня 2015 р. (Висновок № 803/2015). URL : http://www.ligazakon.ua. (дата звернення: 03.09.2022).

Про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки: Указ Президента України від 11 червня 2021 р. № 231/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/231/2021#Text (дата звернення 03.09.2022).

Завантаження

Опубліковано

05.02.2023

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Цвіркун, Юрій. “Європейські стандарти справедливого суду та їх застосування під час вирішення публічно-правових спорів”. Актуальні проблеми правознавства, no. 3, Feb. 2023, pp. 76-83, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1438.

Схожі статті

1-10 з 300

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.