Механізм адміністративно-правового регулювання медико-соціальної експертизи

Автор(и)

  • Володимир Бондарь Науково-дослідний інститут публічного права

Ключові слова:

медико-соціальна експертиза, правове регулювання, адміністративно-правове регулювання, механізм адміністративно-правового регулювання

Анотація

У статті розглянуто механізм адміністративно-правового регулювання медико-соціальної експертизи, з’ясовано його поняття та сутність.

Визначено структуру механізм адміністративно-правового регулювання медико-соціальної експертизи, охарактеризовано його загальні (основні) елементи, до яких віднесено: 1) адміністративно-правові норми; 2) адміністративно-правові відносини; 3) акти застосування та реалізації адміністративно-правових норм.

Актуалізовано,  що механізм адміністративно-правового регулювання, у тому числі МСЕ, є засобом практичного втілення регулюючого впливу суб’єктів публічного адміністрування на суспільні відносини та, одночасно, складним феноменом, що вартує уваги представників науково-юридичної спільноти.

Вказано, що основним законодавчим актом у системі МСЕ є Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 р. № 2961-IV, який передбачає дефініцію поняття «медико-соціальна експертиза» (ст. 1) та загалом регламентує процедуру організації та проведення МСЕ (ст. 7).

Акцентовано увагу на нормотворчій діяльність профільного суб’єкта публічної адміністрації – МОЗ України, який провадить правове регулювання МСЕ шляхом видачі спеціальних наказів, як приклад накази «Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання» від 08.10.2007 р. № 623, «Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності» від 05.09.2011 р. № 561, «Про затвердження Порядку та Критеріїв встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням трудових обов’язків» від 05.06.2012 р. № 420, «Про затвердження форм первинної облікової документації, що використовується в медико-соціальних експертних комісіях» від 30.07.2012 р. № 577.

Запропоновано адміністративно-правові норми як основний елемент механізму адміністративно-правового регулювання медико-соціальної експертизи розподіляти на базисні та спеціальні (конкретизуючі), а суб’єктів публічної адміністрації, як обов’язкову сторону адміністративно-правових відносин, які складаються з приводу надання (отримання) медико-соціальних експертних послуг, – на суб’єктів публічно-владних повноважень та суб’єктів публічно-сервісних (невладних) повноважень.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Теорія держави і права :підручник; за заг. ред. О. Бандурки ; Харків, 2018. 416 с.

Стеценко С. Адміністративне право України : Навчальний посібник. Київ: Атіка, 2007. 624 с.

Галунько В., Курило В., Короєд С. та ін. Адміністративне право України. Т.1. Загальне адміністративне право: навчальний посібник; за ред. проф. В. Галунька. Херсон: Грінь Д.С., 2015. 272 с.

Корнійченко А. Адміністративно-правовий механізм запобігання булінгу в Україні: дис. … док. філософ. зі спец. 081 Право. 2021. 270 с.

Мельник Р., Бевзенко В. Загальне адміністративне право: Навчальний посібник. Київ: Ваіте, 2014. 376 с.

Конституція України: Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров’я України: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-%D0%BF#Text (дата звернення: 09.12.2022)

Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text (дата звернення: 09.12.2022)

Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні Закон України від 21.03.1991 № 875-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text (дата звернення: 09.12.2022)

Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні Закон України від 06.10.2005 № 2961-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15#Text (дата звернення: 05.12.2022)

Питання медико-соціальної експертизи: Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Перелік від 03.12.2009 № 1317. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1317-2009-%D0%BF#top (дата звернення: 09.12.2022)

Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. Колегія: В. Авер’янов та ін. К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. 592 с.

Іпатов А., Мороз О., Ханюкова І. та ін. Основні показники інвалідності та діяльності медико-соціальних експерт-них комісій України за 2020 рік: аналітико-інформаційний довідник / За редакцією керівника експертної групи з медико-соціальної експертизи Директорату якості життя Р. Перепеличної. Дніпро: Акцент ПП, 2021. 188 с.

Завантаження

Опубліковано

30.03.2023

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Бондарь, Володимир. “Механізм адміністративно-правового регулювання медико-соціальної експертизи”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Mar. 2023, pp. 124-31, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1507.

Схожі статті

1-10 з 368

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.