Сучасні філософсько-правові дискусії про справедливість

Автор(и)

 • Тетяна Подковенко
 • Володимир Рацин

Ключові слова:

справедливість, право, принципи прва, правові цінності, суспільні відносини, правова держава

Анотація

Стаття спрямована на дослідження особливостей сучасних підходів до розуміння справедливості. Автори відмічають, що тема справедливості є однією з актуалізованих ідей у філософсько-правових дослідженнях і розглядається доволі широко – і в традиційно моральному, юридичному, і в економічному, соціально-політичному сенсах. Ідея справедливості пронизує усі сфери суспільного життя. Справедливість є основоположним принципом права і є цілісним багатоаспектним явищем. Автори акцентують увагу на особливому взаємозв’язку права та справедливості. Право ґрунтується на ідеї справедливості та є нормативно закріпленою справедливістю. Лише у такому аспекті можна говорити про правовий закон як реальний та ефективний засіб забезпечення прав та інтересів особи.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Тетяна Подковенко

  кандидат юридичних наук, доцент

  кафедри теорії та історії держави

  і права Західноукраїнського національного  університету

 • Володимир Рацин

  студент юридичного факультету

  Західноукраїнського національного університету

Посилання

Подковенко Т. Справедливість у системі цінностей права. Актуальні проблеми правознавства. 2016. Випуск 4 (8). С. 10-14.

Dziedziak W. Godność człowieka jako podstawa sprawiedliwości. Annales

Universitatis Mariae Curie – Skłodowska. Lublin – Polonia. 2019. Vol. LXVI. № 1. С. 87-99.

Левкулич В.В. Справедливість як соціокультурний феномен: монографія. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 480 с.

Зелениця І. М. Теоретико-правові засади реалізації концепції справедливості в правовій системі. Modern problems and ways of their solution in science, transport, production and education, 18-27 грудня 2012. URL: https://sworld.com.ua/konfer29/1238.pdf (дата звернення 26.12.2022).

Калашников В. М. Римське право: нав. посіб. Донецьк: РВВ ДНУ, 2010. 88 с. URL: https://scicenter.online/kniga-rimskoe-pravo-scicenter/digesti-yustiniana-170635.html (дата звернення 12.01.2023).

Федоровська О. Б. Справедливість: актуальність проблеми у сучасному соціально-філософському дискурсі. Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. 2018. № 1. С. 93-97.

Кокора А.-Л. Справедливість. URL: https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_spravedlivist/1039406 (дата звернення 26.01.2023).

Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. Харків: Консум, 2001. 656 с.

Павлишин О.В., Васюта Ю.В. Справедливість як елемент ідеї права та її місце в системі правових цінностей. Філософські та методологічні проблеми права. 2020. № 2 (20). С. 40-47.

Яковенко М. Cправедливість як елемент права. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2019. Випуск 22. С. 123-129.

Добош З. Справедливість у філософсько-правовій думці нового часу. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2016. № 855. С. 389-397. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_855_62 (дата звернення 14.01.2023).

Д'Амато: судити не по закону, а по справедливості. URL: https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-10-17/pravova-dopomoha/populiaryzatsiia-pravovykh-znan/15487-e-d-amato-suditi-ne-po-zakonu-a-po-spravedlivosti.html (дата звернення 12.01.2023).

Szczygieł A. Po co prawu sprawiedliwość? URL: https://ingremio.org/2022/in-gremio-159/po-co-prawu-sprawiedliwosc/ (дата звернення 12.01.2023).

Strzembosz A. Głos w dyskusji: Niezawisłość sędziowska. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Sąd Najwyższy i Instytut Państwa i Prawa PAN w dniu 20 kwietnia 1990 r. w Popowie, Warszawa 1990. S. 67. URL: https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/9-10-2012/artykul/o-sprawiedliwosci-w-wymiarze-sprawiedliwosci (дата звернення 23.01.2023).

Завантаження

Опубліковано

20.06.2023

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Як цитувати

Подковенко, Тетяна, and Володимир Рацин. “Сучасні філософсько-правові дискусії про справедливість”. Актуальні проблеми правознавства, no. 1, June 2023, pp. 12-17, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1554.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 510

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.