Правова природа договору комерційної концесії (франчайзингу)

Автор(и)

  • Наталія Ментух

Ключові слова:

договір, комерційна концесія, франчайзинг, правова природа, правовідносини

Анотація

Стаття присвячена аналізу теоретичних  засад  щодо визначення  правової  природи  договору  комерційної  концесії  (франчайзингу) та його особливостей. Проведено аналіз чинного законодавства щодо визначення правової природи договору комерційної концесії.

Обґрунтовано, що згідно аналізу чинного законодавства України, міжнародної практики правозастосування комерційна концесія опосередковується договором франчайзингу. З цією метою аргументовано, що договір комерційної концесії являється рівнозначним угодам франчайзингу за кордоном.

Розглянуто наукові позиції щодо трактування поняття франчайзингу та особливостей договору комерційної концесії. Сформовано пропозиції з удосконалення теоретичних засад щодо зазначеної проблеми.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Наталія Ментух

    кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового  права Західноукраїнського національного університету

Посилання

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. Відомості Верховної ради України. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної ради України. 2003. №№ 40-44. Ст. 356.

Давидюк О.М. Господарсько-правове регулювання комерційної концесії (франчайзингу) у відносинах, пов’язаних із передачею прав на технологію. Право та інноваційне суспільство. 2014. № 1. С. 30–37. URL: https://apir.org.ua/wp-content/uploads/2014/11/Davydiuk.pdf (дата звернення: 30.01.2023)

Кучеренко О. Договір комерційної концесії: питання понятійно-категоріального апарату. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2022. № 1. С. 69-73. URL: https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2022/06/1_ua/Макет_НВ_1-2022-69-73.pdf (дата звернення: 30.01.2023)

Колос А.С. Господарсько-правове регулювання франчайзингу в Україні. Держава та регіони. Серія: Право. 2019. № 4(66). С. 52-55. URL: http://www.law.stateandregions.zp.ua/archive/4_2019/11.pdf (дата звернення: 30.01.2023)

Дмитришин В.С. Договір комерційної концесії та договір франчайзингу. Співвідношення понять та правова природа. Часопис Київського університету права. 2010. №3. С. 199-203.

Смілянець І.П. Деякі аспекти договору франчайзингу за законодавством України. URL: www.apdp.in.ua/v59/69.pdf (дата звернення: 30.01.2023)

Бачинський Т.В. До питання про договір комерційної концесії (франчайзингу) та деякі новели його реєстрації. URL: http://science2016.lp.edu.ua/sites/default/files/Full_text_of_%20papers/vnulpurn_2014_810_39.pdf (дата звернення: 31.01.2023)

Korah, V., Rothnie, W.A. (1992). Exclusive Distribution and the EEC Competition Rules: Regulations 1983/83 & 1984/83: 2d ed. London: Sweet&Maxwell. 1992, P. 7.

Smidekova G. Franchising as a modern contractual realization of distribution (Particularly in Slovakia). LLM International Business Law. 2011/2012 Master Thesis. 49 р. URL: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=129087 (дата звернення: 31.01.2023)

Проект Закону про франчайзинг 2679-VIII від 07. 02. 2019 року. Верховна Рада Україна. URL: http:/w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63201 (дата звернення: 01.02.2023)

Савчук К.О., Коваль І.Ф. Порівняльно-правовий аналіз договору комерційної концесії та договору франчайзингу. Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. 2020. Випуск 12. Том 2. С. 195-201. URL: fil e:///C:/Users/User/Downloads/9264-Текст%20статті-18502-1-10-20201124.pdf (дата звернення: 01.02.2023)

Савицька Л.Л. Договір комерційної концесії (франчайзингу) та практика його застосування на міжнародному і національному рівнях. URL: http://intellect21.cdu.edu.ua/?p=259 (дата звернення: 01.02.2023)

Маланчук Т.В, Віткова О.С. Щодо співвідношення понять «франчайзинг» та «комерційна концесія» в законодавстві України. Молодий вчений. 2017. Вип. 11(51). С. 929-933. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_11_227 (дата звернення: 02.02.2023)

Піддубна В.Ф. Щодо питання правової природи договору комерційної концесії (франчайзингу». Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. 2017. Випуск 47. Т. 1 С. 152-154. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/34604/1/ЩОДО%20ПИТАННЯ%20ПРАВОВОЇ%20ПРИРОДИ.pdf (дата звернення: 02.02.2023)

Сидоров Я.О., Шеховцова Л.І. Порівняльно-правова характеристика договору комерційної концесії (франчайзингу) та суміжних договорів. Вісник Запорізького національного університету. 2010. № 4. С. 118-125. URL: https://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/jur-2010-4/118-125.pdf (дата звернення: 02.02.2023)

Цеслів А.С. Комерційна концесія та суміжні договори: порівняльний аспект. Бізнес Інформ. 2013. №6. С. 351-352. URL: http://www.business-inform.net/pdf/2013/6_0/351_355.pdf (дата звернення: 02.02.2023)

Хромеєв Д. Щодо застосування в українському законодавстві терміну «комерційна концесія». Закон і бізнес. URL: https://zib.com.ua/ua/125861.html (дата звернення: 02.02.2023)

Завантаження

Опубліковано

20.06.2023

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 164

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.