Завдання державної політики формування та реалізації соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні

Автор(и)

  • Костянтин Фомічов

Ключові слова:

особи з інвалідністю, соціальна захищеність, державна політика, медична модель, завдання

Анотація

Стаття присвячена дослідженню завдань державної політики формування  та реалізації соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні. У статті проаналізовано міжнародне та національне законодавство у досліджуваній сфері.

У статті автором надається авторське визначення завдань державної політики формування  та реалізації соціальної захищеності осіб з інвалідністю як наперед визначений комплекс рішень та дій суб’єктів владного впливу, спрямований на вирішення проблем соціальної захищеності осіб з інвалідністю. Поміж того, виокремлено серед основних загальновизнаних світовою спільнотою завдань соціальної захищеності осіб з інвалідністю, а саме виявлення, усунення перепон і бар’єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб, у тому числі стосовно доступу до об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу (далі — об’єкти фізичного оточення), транспорту, інформації та зв’язку, а також з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів — до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту; охороні здоров’я; соціальному захисті; забезпечення виконання індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю; надання пристосованого житла; сприяння громадській діяльності.

 Автором акцентовано увагу на тому, що успадкована система соціального захисту осіб з інвалідністю значною мірою ґрунтується на медичній моделі інвалідності.  Окрім того, встановлено, що наразі актуалізується питання переходу від медичної моделі соціального захисту, і наразі пріоритетними завданнями соціальної захищеності осіб з інвалідністю є їх автономія та соціальна інклюзія; відхід від медичної моделі захисту; необхідність «транспонації» системи послуг для осіб з інвалідністю, спрямовуючи їх на самостійність та атомізованість індивідуума.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Костянтин Фомічов

    докторант кафедри права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського державного університету  імені Володимира Винниченка

Посилання

Anderson J. E. Public Policymaking : An Introduction. 7th ed. Boston: Wadsworth, 2011. 342 p. URL: http://www.kropfpolisci.com/public.policy.anderson.pdf (дата звернення: 20.01.2023)

Combined second and third periodic reports submitted by Lithuania under article 35 of the Convention, due in 2020. URL: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2FC%2FLTU%2F2-3&Lang=en (дата звернення: 20.01.2023)

Friedrich C. Man and His Government. New York: McGraw-Hill, 1963. 737 p.

Guide for Organisations of Persons with Disabilities. 15 p. URL: https://www.edf-feph.org/content/uploads/2021/05/The-United-Nations-CRPD-Committee-guide-for-DPO-for-upload.pdf (дата звернення: 22.01.2023)

Загальна декларація прав людини: Міжнародний документ від 10.12.1948. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення: 20.01.2023)

Конвенція ООН про права осіб з інвалідіснтю: Міжнародний документ від 13.12.2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text (дата звернення: 21.01.2023)

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 20.01.2023)

Офіційний сайт ООН. URL: https://www.ohchr.org/ru/statements/2022/04/ ukraine-27-million-people-disabilities-risk-un-committee-warns (дата звернення: 24.01.2023)

Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні: Закон України від 21.03.1991 № 875-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/875-12 (дата звернення: 20.01.2023)

Пол Браун М. Посібник з аналізу державної політики / пер. з англ. Л. Тарахан, М. Зарицька, Р. Ткачук, Л. Малець. Київ: Основи, 2000. 243 с.

Рекомендації R(92)6 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам про послідовну політику щодо осіб з інвалідністю: Міжнародний документ від 09.04.1992. URL: https://ud.org.ua/zakonodavstvo/ mizhnarodni-dokumenti-ta-standarti/173-r-92-6 (дата звернення: 25.01.2023)

Словник української мови: в 11 томах. Том 3, 1972. С. 40.

Завантаження

Опубліковано

20.06.2023

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Фомічов, Костянтин. “Завдання державної політики формування та реалізації соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”. Актуальні проблеми правознавства, no. 1, June 2023, pp. 71-76, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1563.

Схожі статті

1-10 з 716

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.