Перспективи законодавчого забезпечення сфери опіки та піклування над повнолітніми особами в Україні

Автор(и)

  • Алла Соцька

Ключові слова:

опіка, піклування, повнолітня недієздатна особа, повнолітня особа, дієздатність якої обмежена, законодавство, облік, майнові права

Анотація

Автором у статті зауважено на широкому колі нормативно-правових актів, які містять норми та положення, що регламентують правовідносини у сфері опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена. Водночас його розкритиковано через наявність прогалин, неузгодженостей та суперечностей, що своєю чергою суттєво негативно впливає на практику реалізації відповідного законодавства і, як наслідок, на якість життя зазначених категорій осіб та рівень забезпеченості їхніх прав, законних інтересів і потреб. Відзначено відсутність статистичних відомостей за напрямом дослідження, що суттєво ускладнює аналіз ситуації за досліджуваним напрямом. Крім того, виокремлено, на думку автора, пріоритетні напрями державної політики щодо удосконалення законодавчого регулювання сфери опіки та піклування над повнолітніми особами, до яких віднесено необхідність: глибокого вивчення проблем недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена; дослідження кращого міжнародного досвіду в цій сфері та розгляд можливості його імплементації в національну практику; створення необхідної нормативно-правової бази; забезпечення формування суспільної свідомості щодо позитивного сприйняття зазначених категорій населення. Відзначено важливість свого часу розробленого та поданого на розгляд Верховної Ради України проєкту Закону України «Основи законодавства України про опіку та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена, їх соціальний захист» і зауважено на руйнівному для досліджуваної сфери рішенні Уряду відкликати цей законопроєкт. Насамкінець наведено перелік питань за сферою опіки та піклування над повнолітніми особами, які потребують нагального вирішення, зокрема стосовно формування понятійного апарату; визначення принципів опіки та піклування над такими особами і суб’єктів адміністрування цією сферою; визначення правових статусів органів опіки та піклування, недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, опікунів та піклувальників; регламентації порядку ведення обліку повнолітніх осіб, які перебувають під опікою та піклуванням, а також питання забезпечення їх майнових прав тощо.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Алла Соцька

    заступник завідувача відділу Офісу Президента України, старший викладач кафедри філософії, права та соціально-гуманітарних дисциплін Фінансово-економічного факультету Національної академії статистики, радник Голови Національної Асамблеї людей з інвалідністю України», кандидат юридичних наук

Посилання

Бойченко Г. М., Шум С. С. Правові та процесуальні аспекти визнання особи недієздатною. Форум права. 2011. № 1. С. 94–99. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11bgmvon.pdf (дата звернення: 20.01.2023)

Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 2 черв. 2011 р. № 3460-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text (дата звернення: 20.01.2023)

Про затвердження Правил опіки та піклування : наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26 травня 1999 р. № 34/166/131/88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0387-99#Text (дата звернення: 20.01.2023)

Про Консульський статут України : Указ Президента України від 2 квітня 1994 р. № 127. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/127/94#Text (дата звернення: 20.01.2023)

Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею : постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р. № 1192. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1192-2000-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.01.2023)

Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні : Закон України від 21 березня 1991 р. № 875-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text (дата звернення: 22.01.2023)

Про психіатричну допомогу : Закон України від 22 лютого 2000 р. № 1489-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489-14#Text (дата звернення: 22.01.2023)

Проєкт Закону про опіку та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена від 20 січ. 2016 р. № 3786. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57691 (дата звернення: 22.01.2023)

Прутян Д. С. Опіка за римським приватним правом та сучасним цивільним законодавством України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Нац. ун.-т «Одеська юридична академія». Одеса, 2007. 20 с.

Сімейний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text (дата звернення: 23.01.2023)

Цивільний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 23.01.2023)

Цивільний процесуальний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text (дата звернення: 24.01.2023)

Завантаження

Опубліковано

20.06.2023

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Соцька, Алла. “Перспективи законодавчого забезпечення сфери опіки та піклування над повнолітніми особами в Україні”. Актуальні проблеми правознавства, no. 1, June 2023, pp. 120-5, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1571.

Схожі статті

1-10 з 458

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.