Окремі питання профілактичної діяльності у кримінальному судочинстві

Автор(и)

  • Андрій Дзюрбель

Ключові слова:

кримінальне правопорушення, профілактика кримінальних правопорушень, сторона обвинувачення, суд (суддя), причини та умови, які сприяли вчиненню кримінального правопорушення, предмет доказування

Анотація

У статті висвітлюються теоретичні та практичні питання спеціальної профілактичної функції щодо боротьби зі злочинністю, яку здійснюють  дізнавач, слідчий (детектив), прокурор та суд (суддя) у межах досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні.  На підставі аналізу чинного законодавства, зокрема встановленими перед правоохоронними органами специфічними завданнями щодо запобігання кримінальним правопорушенням та проблемам практики, обґрунтовується необхідність доповнення Кримінального процесуального кодексу України нормами, які б регламентували повноваження та порядок сторони обвинувачення та суду (судді) у виявленні ними причин та умов, які спряли вчиненню кримінального правопорушення у процесі досудового розслідування та судового розгляду. Проаналізовано погляди науковців та висвітлено власну позицію щодо розширення предмету доказування у кримінальному провадженні, визначеному ст. 91 КПК України, та включення в його перелік встановлення причин та умов, які спряли вчиненню кримінального правопорушення.  Зроблено висновок про те, що інститут причин та умов, які сприяли вчиненню кримінального правопорушення необхідно розглядати через призму права, а не обов'язку сторони обвинувачення та суду (судді). Обґрунтовано необхідність  введення у КПК України ряду статей, які б уповноважили сторону обвинувачення, у разі встановлення причин та умов, які спряли вчиненню кримінального правопорушення, вносити у відповідний державний орган, громадську організацію або посадовій особі подання про вжиття заходів для усунення цих причин та умов, а суду (судді) — виносити окрему ухвалу (постанову).

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Андрій Дзюрбель

    кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри кримінального права та процесу Західноукраїнського національного університету

Посилання

Конституція України. Офіційний текст. Київ: Алерта, 2015. Ст. 5.

Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України: за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного суду України на 15 серпня 1997 р. / Михиєнко М. М., Шибіко В. П., Дубинський А. Я.); відп. редактори В. Ф. Бойко, В. Г. Гончаренко. Київ: Юрінком Інтер, 1997. 624 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text (дата звернення: 22.01.2023).

Закон України “Про Службу безпеки України” від 25.03.1992. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text (дата звернення: 22.01.2023).

Закон України “Про Національне антикорупційне бюро України” від 14.10.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text (дата звернення: 22.01.2023).

Закон України “Про економічної безпеки України” від 28.01.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text (дата звернення: 22.01.2023).

Закон України “Про Державне бюро розслідувань” від 12.11.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text (дата звернення: 22.01.2023).

Закон України “Про Національну поліцію України” від 02.07.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text (дата звернення: 22.01.2023).

Юрчишин В. М. Місце і роль прокурора у досудовому розслідуванні та їх відображення в теорії, законодавстві і практиці. Чернівці, РОДОВІД, 2013. 308 с.

Баганець О. В. Доказування причин та умов, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення. Юридична Україна. 2013. № 8. С.83-87.

Кримінальний процес: підручник / за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. Харків: Право, 2010.

Шибіко В. П. Деякі новели чинного КПК України потребують подальшого осмислення й удосконалення. Право України. 2013. №13. С. 104-111.

Сербін М. М. Профілактична діяльність слідчого при розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених засудженими в установах виконання покарань. Правова держава: історія, сучасність та перспективи в умовах євроінтеграції: матеріали укр.-польськ. наук.-практ. Конф. (Дніпропетровськ, 15 листопада 2013 р.). Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. Справ, 2013. С. 189-190.

Форостяний А. В. Профілактична діяльність детективів Національного антикорупційного бюро України. Юридична наука. 2015. № 10. С. 193-199.

Про внесення змін у Кримінальний процесуальний кодекс України щодо слідчих, що здійснюють досудове розслідування: проєкт Закону України. Реєстраційний №4444 від 14 березня 2014 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50239 (дата звернення: 22.01.2023).

Кримінальний процес України: підручник / М. М. Михиєнко, В. Т. Нор, В. П. Шибіко. Київ: Либідь, 1992. 431 с.

Удалова Л. Д. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Київ: Кондор, 2005. 152 с.

Павленко І. В. Причини та умови вчинення злочину як предмет доказування в кримінальному провадженні. Закарпатські правові читання. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (25-27 квітня 2014 р., Ужгород); За заг. ред. В. І. Смоланки, М. В. Оніщука, Я. В. Лазура, О. Я. Рогача, І. М. Полюжина. Ужгород: Видавництво УжНУ “Говерла”, 2014. Т. 2. С. 382-384.

Десятник А. А. Окремі питання запровадження профілактичної діяльності під час досудового розслідування. Вісник кримінального судочинства. 2015. №1. С .111-118.

Десятник А. А. Проблема актуальності кримінально-процесуальної профілактики в рамках нового КПК. Форум права. 2012. №1. С. 247-252.

Завантаження

Опубліковано

20.06.2023

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Як цитувати

Дзюрбель, Андрій. “Окремі питання профілактичної діяльності у кримінальному судочинстві”. Актуальні проблеми правознавства, no. 1, June 2023, pp. 187-93, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1582.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 698

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.