ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИСДИКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ ТРУДОВИХ СПОРІВ: СУДОВА ПРАКТИКА

Автор(и)

  • Наталія Максименко кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри права та правоохоронної діяльності, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
  • Дмитро Переверзєв кандидат юридичних наук старший викладач кафедри права та правоохоронної діяльності, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

Ключові слова:

юрисдикція адміністративних судів, трудові відносини, публічна служба, проходження служби, вирішення трудових спорів

Анотація

У статті порушено питання предметної та суб’єктної юрисдикції спорів, повʼязаних з прийняттям на публічну службу, її проходженням та припиненням. Наголошено, що питання визначення юрисдикції  спорів з приводу службово-трудових відносин між суб’єктом владних повноважень та його службовцем є актуальним, оскільки усі аспекти, за якими здійснюється  розмежування судової юрисдикції, неможливо передбачити процесуальним законодавством, особливо, коли спір стосується відносин, які виникаю з приводу трудових спорів під час проходження публічної служби. Виходячи з цього, автором проаналізовано судову практику з приводу визначення юрисдикції спорів, пов’язаних із порушених прав, свобод або інтересів зі сторони суб`єкта владних повноважень у частині трудових правовідносин. Окремо приділена увага постановам Великої Палати Верховного Суду у порушеному питанні, які виступають одним із орієнтирів судової практики в спірних питаннях визначення юрисдикції спорів.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Державне управління та державна служба: словник-довідник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана; уклад. О.Ю. Оболенський. Київ: КНЕУ, 2005. 480 с.

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV. Дата оновлення 18.06.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text (дата звернення: 04.06.2023).

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII. Дата оновлення 15.06.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#top (дата звернення: 04.06.2023).

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Протокол від 04.11.1950. Конвенцію ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#top (дата звернення: 01.06.2023).

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 01.06.2023)

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 02 жовтня 2019 року справа № 815/1594/17 (Провадження № 11-909апп19). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/85412838 (дата звернення: 04.06.2023)

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 13 березня 2019 року справа № 815/2546/17 (Провадження № 11-1389апп18). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80783530 (дата звернення: 04.07.2023)

Постанова Восьмого апеляційного адміністративного суду від 19 жовтня 2021 року Справа № 380/6712/21 (провадження № А/857/15180/21). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/100470229 (дата звернення: 04.06.2023)

Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. Дата оновлення 28.05.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#top (дата звернення: 04.06.2023)

Про затвердження Положення про помічника судді: Рішення Ради суддів України від 18.05.2018 № 21. Дата оновлення 06.10.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr021414-18#top (дата звернення: 04.05.2023).

Рішення Волинського окружного адміністративного суду від 24 квітня 2020 року Справа № 140/901/20 (провадження № П/140/911/20). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/88906789 (дата звернення: 04.05.2023)

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Стріхаря Володимира Васильовича щодо офіційного тлумачення положень статті 233 Кодексу законів про працю України у взаємозв’язку з положеннями статей 117, 237-1 цього кодексу від 22.02.2012 № 4-рп/2012 (Справа № 1-5/2012). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-12/print1521383475233010#Text (дата звернення: 04.05.2023)

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про вибори народних депутатів України» (справа про вибори народних депутатів України) від 26 лютого 1998 року № 1-рп/1998. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-98#Text (дата звернення: 04.06.2023)

Шумило М. Юрисдикція суду щодо спорів у сфері праці: практика Великої Палати Верховного Суду. 24 червня 2020. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/zmi/959678/ (дата звернення: 04.06.2023)

Завантаження

Опубліковано

12.10.2023

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Максименко, Наталія, and Дмитро Переверзєв. “ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИСДИКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ ТРУДОВИХ СПОРІВ: СУДОВА ПРАКТИКА”. Актуальні проблеми правознавства, no. 2, Oct. 2023, pp. 64-70, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1634.

Схожі статті

1-10 з 207

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.