ЗАСНОВНИЦЬКИЙ ДОГОВІР У ПРАВІ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

Автор(и)

  • Тарас Гаполяк аспірант кафедри цивільного права Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Ключові слова:

засновницький договір, установчий договір, статут, юридичні особи корпоративного типу, корпоративні відносини

Анотація

Стаття присвячена порівняльно-правовому дослідженню регулювання інституту засновницького договору в країнах Європейського Союзу. Розглянуто питання визначення правової природи та місця засновницького договору у наднаціональному законодавстві ЄС та внутрішньому законодавстві країн-членів ЄC.

Автором проаналізовано досвід застосування правової конструкції засновницького договору у Великій Британії, Франції, Німеччині, Польщі, Чехії, Словаччині, Естонії та Латвії.

У статті аргументовано позицію про те, що гармонізація національного законодавства із законодавством країн ЄC має здійснюватися через призму особливостей національної правової традиції, економіки, правової свідомості суспільства та інших факторів, що впливають на формування правової системи в цілому.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 02.01.2023).

Господарський кодекс України: Закон України №436-IV від 16.01.2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 02.01.2023).

Про господарські товариства: Закон України №1576-XII від 19.01.1991. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12#Text (дата звернення: 02.01.2023).

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України від 06.02.2018 2275-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text (дата звернення: 02.01.2023).

Про акціонерні товариства: Закон України №2465-IX від 27.07.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#Text (дата звернення: 02.01.2023).

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 №755-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text (дата звернення: 02.01.2023).

Зеліско А. В. Підприємницькі юридичні особи приватного права як суб’єкти цивільних правовідносин: монографія. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2016. 445 с.

Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2017/1132 від 14 червня 2017 року щодо деяких аспектів корпоративного права (кодифікація). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_014-17#Text (дата звернення: 02.01.2023).

Бровченко Т.І. Установчі документи юридичних осіб за законодавством України: автореферат дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харків, 2015. 20 с.

The Сompanies act, 1862. (25 & 26 VICT. c.89). URL: https://law-platform.jp/refs/uk_1862cap89 (дата звернення: 02.01.2023).

Companies Act 2006. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents (дата звернення: 02.01.2023).

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). (18.08.1896). URL: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html (дата звернення: 02.01.2023).

Handelsgesetzbuch. HGB. Ausfertigungsdatum: 10.05.1897. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/BJNR002190897.html (дата звернення: 02.01.2023).

Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG). 20.04.1892. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/BJNR004770892.html#BJNR004770892BJNG000201140 (дата звернення: 10.01.2023).

Aktiengesetz. 06.09.1965. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/aktg/BJNR010890965.html (дата звернення: 10.01.2023).

Лукач І.В. Щодо перспектив існування засновницького договору в акціонерних товариствах і товариствах з обмеженою відповідальністю. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. Випуск 39. Том 1. 2016. С. 93-95.

Code de commerce. 21.09.2000. Version en vigueur au 04 janvier 2023. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000005634379/ (дата звернення: 10.01.2023).

Ханієва Ф.М. Правочини, що опосердковують внесення вкладів до господарського товариства. Теорія і практика правознавства. 2019. Вип. 2. 10 с.

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych. 2022.12.15 . URL: http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,0,9,208,,,ustawa-z-dnia-15092000-r-kodeks-spolek-handlowych.html (дата звернення: 10.01.2023).

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny. 2023.01.01. URL: http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,0,9,204,,,ustawa-z-dnia-23041964-rkodeks-cywilny.html (дата звернення: 10.01.2023).

Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Zákon č. 90/2012 Sb. URL: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90 (дата звернення: 10.01.2023).

Lukáš Matula. Spoločenská zmluva a jej neplatnosť Deed of association and its nullity. 2014. 53 с. URL: https://is.ambis.cz/th/ai902/Bakalarska_praca_-_Lukas_Matula.pdf (дата звернення: 10.01.2023).

Komerclikums. 13.04.2000. URL: https://likumi.lv/ta/id/5490-komerclikums (дата звернення: 10.01.2023).

Äriseadustik. Vastu võetud 15.02.1995. URL: https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011050 (дата звернення: 10.01.2023)

Грудницька С.М. Сутність і поняття установчого договору. Вісник Академії адвокатури. 2010. (19). С. 50-57. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/13183/1/Grudnytska_50-57.pdf (дата звернення: 10.05.2023).

Завантаження

Опубліковано

12.10.2023

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Гаполяк, Тарас. “ЗАСНОВНИЦЬКИЙ ДОГОВІР У ПРАВІ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА”. Актуальні проблеми правознавства, no. 2, Oct. 2023, pp. 104-12, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1640.

Схожі статті

1-10 з 187

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.